หนังสือเวียน กองบริการทางการแพทย์

ตุลาคม 2563

-ที่ ยธ 0705.2/30733,30734,30735 เรื่อง แจ้งการขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณเพื่อดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขัง

-ที่ ยธ 0705.3/30746 เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับเรือนจำ/ทัณฑสถาน

-ที่ ยธ 0705.2/30595 เรื่อง เรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าวัสดุสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-ที่ ยธ 0705.4/30671,30679,30675 เรื่อง กำชับการลงทะเบียนสิทธิการรักษา

-ที่ ยธ 0705.2/30399 เรื่อง การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ มุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

-ที่ ยธ 0705.3/30178,30183,30179 เรื่อง กำชับข้อสั่งการด้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19

-ที่ ยธ 0705.4/30131 เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรออนไลน์เรื่อง “การดูแลสุขภาพในสถานคุมขัง”

-ที่ ยธ 0705.4/29762 เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

-ที่ ยธ 0705.6/29499 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานนวัตกรรมในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 44

-ที่ ยธ 0705.2/29463,29464,29465 เรื่อง แบบสำรวจคุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภคในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

-ที่ ยธ 0705.6/29392,29385,29390 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ประจำปี 2564 รอบที่ 1

กันยายน 2563

-ที่ ยธ 0705.2/27710,27711,27712 เรื่อง การส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้ต้องขังสูงอายุ

-ที่ ยธ 0705.2/27221,27224,27223 เรื่อง รายงานการจัดรายการอาหารสำหรับผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-ที่ ยธ 0705.4/27195,27196,27198 เรื่อง การประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

-ที่ ยธ 0705.4/26670 เรื่อง การจัดจ้างแพทย์ห้วงเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-ที่ ยธ 0705.3/26453,26452,26454 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรค Covid 19 ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

กรกฎาคม 2563

-ที่ ยธ 0705.2/20778,20779,20781 เรื่อง กำชับแนวทางการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

-ที่ ยธ 0705.4/19363 เรื่อง การขอรับการตั้งงบประมาณก่อสร้างสถานพยาบาล ปีงบประมาณ 2565

มิถุนายน 2563

-ที่ ยธ 0705.2/18027 เรื่อง การสำรวจครุภัณฑ์สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังเพื่อขอตั้งงบประมาณฯ พ.ศ.2565

-ที่ ยธ 0705.4/17973 เรื่อง การสำรวจครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของสถานพยาบาลเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อขอจัดตั้ังงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-ที่ ยธ 0705.4/17588 เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

พฤษภาคม 2563

-ที่ ยธ 0705.3/15662,15663,15665 เรื่อง การรับชุดเก็บตัวอย่างตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-ที่ ยธ 0705.2/15656,15657,15658 เรื่อง กำชับการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหารเพื่อป้องกันโรคไทรอยด์เป็นพิษ

-ที่ ยธ 0705.3/14687,14688,14689 เรื่อง ขอส่งแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคและการค้นหาการติดเชื้อในประชาชนกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVIC19)และแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ

-ที่ ยธ 0705.2/พิเศษ เรื่อง แก้ไขเอกสาร (ตามหนังสือ ที่ ยธ 0705.2/14279,14280,14281 เรื่อง กำชับการแนวทางการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลน้ำสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ)

-ที่ ยธ 0705.2/14279,14280,14281 เรื่อง กำชับการแนวทางการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลน้ำสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

-ที่ ยธ 0705.6/13515,13513,13514 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด ระบบต้องโทษ กรมราชทัณฑ์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

-ที่ ยธ 0705.3/13471,13472,13474 เรื่อง แจ้งแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนโดยมียุงเป็นพาหะของโรค

-ที่ ยธ 0705.4/13418,13419,13420 เรื่อง การตรวจรักษาผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลสำหรับผู้ต้องขัง (Telemedicine) ของเรือนจำ/ทัณฑสถานร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่

เมษายน 2563

-ที่ ยธ 0705.2/12966 เรื่อง การสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยในเรือนจำ

-ที่ ยธ 0705.2/12115 เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

-ที่ ยธ 0705.3/12127 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงในผู้หญิง

-ที่ ยธ 0705.6/10993,10991,10992 เรื่อง คำแนะนำในการดูแลสุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

-ที่ ยธ 0705.3/11037 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคตืดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-ที่ ยธ 0705.3/10775,10777,10776 เรื่อง แจ้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid – 19 กรณีที่พบการระบาดในวงกว้างในประเทศไทย

-ที่ ยธ 0705.3/10805 เรื่อง แจ้งประสานการรับหน้ากากอนามัยชนิด 3 ชั้น ณ โรงพยาบาลแม่ข่ายหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

-ที่ ยธ 0705.4/10519,10520,10522 เรื่อง เอกสารเผยแพร่ “แนวทางเพื่อป้องกันและรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19ในสถานคุมขังประเทศไทย” ฉบับภาษาไทย ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)

-ที่ ยธ 0705.3/10423 เรื่อง การตัดโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา

มีนาคม 2563

-ยธ 0705.2/8117,8119,8121 เรื่อง ทบทวนแนวทางการจัดทำรายการอาหารสำหรับจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง

กุมภาพันธ์ 2563

-ยธ 0705.2/5633,5637,5642 เรื่อง สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ กากน้ำตาล และผงปูนคลอรีน 60%

-ยธ 0705.4/5668 เรื่อง การสำรวจค่ารักษาพยาบาลของผู้ต้องขังต่างชาติ/ต่างด้าว

-ยธ 0705.2/4737,4740,4741 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 10 “จำนวนของการมีสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังครบ 5 ด้านของเรือนจำ/ทัณฑสถาน”

-ยธ 0705.3/4158,4160,4163 เรื่อง กำชับการดูแลผู้ต้องขังที่เสพสุราและมีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง (Alcohol withdrawal delirium) อย่างเคร่งครัด

-ยธ 0705.2/4164,4165,4167เรื่อง กำชับแนวทางการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อทางด้านสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-ยธ 0705.3/4201 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน และสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

-ยธ 0705.2/3595,3597,3599 เรื่อง แจ้งแนวทางการจำหน่ายสินค้าบริโภคที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพในร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

มกราคม 2563

-ยธ 0705.4/พิเศษ เรื่อง แก้ไขเอกสาร (ตามหนังสือที่ ยธ 0705.4/3318,3321,3328 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านจอภาพ Video Conference (Polycom) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือน

-ยธ 0705.4/3318,3321,3328 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านจอภาพ Video Conference (Polycom) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริ

-ยธ 0705.2/3267,3268,3269 เรื่อง ประสานขอความร่วมมือจากปศุสัตว์จังหวัด งานสุขาภิบาลอาหารของโรงพยาบาล หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมดำเนินการตรวจคุณภาพอาหารดิบในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

-ยธ 0705.2/3057,3058,3059 เรื่อง สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อชุดตรวจคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-ยธ 0705.2/2585,2586,2588 เรื่อง กำชับการดำเนินงานด้านโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

-ยธ 0705.2/2323,2326,2327 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณและแนวทางการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-ยธ 0705.2/919,920,921 เรื่อง กำชับการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหารเพื่อป้องกันโรคไทรอยด์เป็นพิษ

-ยธ 0705.4/907 เรื่อง ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ธันวาคม 2562

-ยธ 0705.4/37405,37402,37412 เรื่อง การดำเนินการเรื่องสิทธิการรักษาของผู้ต้องขังกรณีสิทธิประกันสังคม

-NEWS!!! เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนวิจัยเงินและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

-ยธ 0705.1/36885,36886 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนชื่อ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ

-ยธ 0705.4/36620,36624,36626 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

-ยธ 0705.4/36410 เรื่อง ระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)

-ยธ 0705.3/35574,35576,35578 เรื่อง แจ้งแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว

พฤศจิกายน 2562

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ คัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนวิจัยเงินและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

-ยธ 0705.4/32534 เรื่อง ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จัดส่งรูปภาพกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ

-ยธ 0705.4/31302,31303,31304 เรื่อง การดำเนินการลงทะเบียนสิทธิและการย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) ของผู้ต้องขังในเรือนจำ

-NEWS!!!เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนวิจัยเงินและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ตุลาคม 2562

-ยธ 0705.3/31050,31053,31055 เรื่อง ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมคัดกรองผู้ต้องขังแรกรับ พ้นโทษ ปล่อยตัว และกลุ่มเสี่ยง

-ยธ ยธ 0705.6/30346,30347 เรื่อง การสำรวจข้อมูลเรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีความพร้อมเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2563

-ยธ 0705.4/30313 เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 12

-ยธ 0705.4/29706 เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 26

-ยธ 0705.6/29187 เรื่อง กำชับการนำเข้าข้อมูลผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)

-ยธ 0705.1/28618,28621,28617 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลด้านสาธารณสุขในเรือนจำ

-ยธ 0705.3/28524 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ

-ยธ 0705.4/28128 เรื่อง การจัดจ้างแพทย์ห้วงเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-ยธ 0705.3/27902 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขังซึ่งติดเชื้อเอดส์

-ยธ 0705.3/27916 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้เรือนจำทั่วประเทศที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนชุดเข็ม กระบอกฉีดยา และอุปกรณ์

กันยายน 2562

-ยธ 0705.2/27253 เรื่อง ขอส่งแนวทางปฏิบัติโรคที่มากับน้ำท่วม การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการดูแลปัญหาสุขภาพจิต ผู้ประสบอุทกภัย

-ยธ 0705.2/27187 เรื่อง การฝึกอบรบด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-***Download แนวทางการตรวจประเมินสภาวะทางจิต/สุขภาพจิตของผู้ต้องขังกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ

-ยธ 0705.6/26581,26578,26580 เรื่อง ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานดาวน์โหลดแนวทางการตรวจประเมินสภาวะทางจิต/สุขภาพจิตของผู้ต้องขังกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ

-***Download คลิปวิดีโอ การส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้ต้องขัง “ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ”

สิงหาคม 2562

-ยธ 0705.4/22921 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรักษาของ สปสช. ให้กับผู้ต้องขัง

-ยธ 0705.4/22985,22988,22986 เรื่อง กำชับแนวทางการดูแลผู้ต้องขังที่เสพสุราและมีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง (Alcohol withdrawal delirium)

-ยธ 0705.6/22661 เรื่อง พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

-ยธ 0705.6/23019 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้มารับสื่อสิ่งพิมพ์ด้านสุขภาพจิต

-***Download แนวทางการดูแลผู้ต้องขังที่มีภาวะติดสุรา และถอนพิษสุรา (ลงแดง)

-***Download คลิปวีดีโอ การให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง กรณีที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังที่ติดสุรา

กรกฎาคม 2562

-ยธ 0705.3/21370/21372/21366 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม

-ยธ 0705.4/21163 เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ

-ยธ 0705.6/21259/21261/21258 เรื่อง การสำรวจข้อมูลและแผนการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดระบบต้องโทษ กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-ยธ 0705.6/20860 เรื่อง แจ้งทดสอบการใช้งานระบบ บสต. ส่วนการกรอกข้อมูลติดตาม

-ยธ 0705.6/20471/20460/20456 เรื่อง กำชับแนวทางในการป้องกันผู้ต้องขังฆ่าตัวตาย

-ยธ 0705.6/20474 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551

-ยธ 0705.6/20534 เรื่อง การตอบแบบสำรวจทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการลงข้อมูลระบบ บสต.

-ยธ 0705.3/20573 เรื่อง การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

-ยธ 0705.4/20311 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประเมินผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็ง (Liver Cirrhosis) ในการรักษาทางทันตกรรม

-ยธ 0705.6/19484 เรื่อง เร่งรัดผลการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ในระบบต้องโทษ

-ยธ 0705.3/19508/19511 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม

-ยธ 0705.3/19290/19291/19294 เรื่อง การประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชนในเรือนจำ

-ยธ 0705.2/19299,19300,19302 เรื่อง การตรวจสุขภาพของผู้ต้องขังที่ปฏิบัติงานสูทกรรม

-ยธ 0705.2/19143,19146,19147 เรื่อง แนวทางการดูแลทำความสะอาดที่นอนยางพารา

-ยธ 0705.6/18796 เรื่อง ขอนำส่งคู่มือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานระบบข้อมูล บสต.

-ยธ 0705.6/18684 เรื่อง ขออนุญาตปิดระบบเพื่อปรับปรุงโปรแกรมการทำงานการคีย์ข้อมูลติดตามของระบบ บสต.

-ยธ 0705.4/18411 เรื่อง สำรวจครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

มิถุนายน 2562

-ยธ 0705.4/18146 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา

-ยธ 0705.3/18135 เรื่อง การบันทึกข้อมูลด้านโรคเอดส์และวัณโรค

-โปรแกรม DB_RIHIS_Outreach

-โปรแกรม DB_RIHIS_VCT

-ยธ 0705.6/17981/17982/17989 เรื่อง การนำนักโทษเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ระดับประเทศ และร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานTO BE NUMBER ONE ในงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562”

-ยธ 0705.6/17983/17990/17984 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562

-ยธ 0705.3/17685/17686/17684 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เข้าร่วมการอบรม

-ยธ 0705.2/17609 เรื่อง แบบสำรวจครุภัณฑ์สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2564

-ยธ 0705.3/17392 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการของสมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

-ยธ 0705.6/17096/17097 เรื่อง ขอเชิญรับมอบกิตติกรรมประกาศ (ฉบับแก้ไข)

-ยธ 0705.6/พิเศษ เรื่อง แก้ไขเอกสาร (ตามหนังสือ ที่ ยธ 0705.6/16756,16740 เรื่อง กำชับแนวทางการดูแลผู้ต้องขังที่เสพสุราและมีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง (Alcohol withdrawal delirium))

-ยธ 0705.6/17096/17097 เรื่อง ขอเชิญรับมอบกิตติกรรมประกาศ

-ยธ 0705.3/16629/16633 เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะและโรคที่พบได้บ่อยในฤดูฝน

-ยธ 0705.6/16756/16740 เรื่อง กำชับแนวทางการดูแลผู้ต้องขังที่เสพสุราและมีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง (Alcohol withdrawal delirium)

-ยธ 0705.3/16451/16453 เรื่อง การรักษามาตรฐานการดำเนินงานเรือนจำปลอดบุหรี่

-ยธ 0705.6/16484 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้น การให้คำแนะนำแบบสั้น และการบำบัดแบบสั้น รุ่นที่ 2

พฤษภาคม 2562

-ยธ 0705.6/14462/14458/14483 เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตเรือนจำ ราชทัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจิต ประจำปี พ.ศ. 2562

-ยธ 0705.3/14926 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5

-ยธ 0705.3/พิเศษ เรื่อง เพิ่มเติมเอกสาร (ตามหนังสือที่ ยธ 0705.3/14604 เรื่อง การจัดซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5)

-ยธ 0705.6/14462/14458/14483 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประจำปี พ.ศ.2562

-ยธ 0705.3/14604 เรื่อง การจัดซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5

-ยธ 0705.6/14503 เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

-ยธ 0705.3/14139 เรื่อง ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน รายงานผลเรือนจำปลอดบุหรี่ 100%

-ยธ 0705.6/13581/13114/13582/13587/13604/13589 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้น การให้คำแนะนำแบบสั้น (Brief Advice : BA) และการบำบัดแบบสั้น (Brief Intervention : BI) / มอบหมายข้าราชการและพนักงานราชการ

-ยธ 0705.3/13631/13697/13625 เรื่อง จัดสรรงบประมาณดำเนินงานโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรคและเอดส์ รอบ NFR ปีที่ 2

-ยธ 0705.3/13219/13220/13221 เรื่อง แจ้งเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ

-ยธ 0705.6/13247 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562

-ยธ 0705.2/13269/13270/13277 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรครู ก. เพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ

เมษายน 2562

-ยธ 0705.3/12561/12563/12565 เรื่อง กำชับให้ดำเนินการตามคำแนะนำ และมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำโดยเคร่งครัด

-ยธ  0705.4/12605,12608,12606 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน”

-ยธ 0705.6/12246/12243/12244 เรื่อง กำชับแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ

-ยธ 0705.2/11907,11909,11911 เรื่อง การพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารของเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-ยธ 0705.6/11653 เรื่อง ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ทบทวน/ตรวจสอบรายชื่อผู้ดูแลและผู้ใช้งานระบบข้อมูลบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของประเทศประจำปี

-ยธ 0705.2/11182 เรื่อง ขอส่งสำเนาเอกสารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11

-ยธ 0705.3/10973 เรื่อง ขอความร่วมมือให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ส่งรายงานข้อมูลการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ต้องขัง

-ยธ 0705.4/10818/10822 เรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำตามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

มีนาคม 2562

-ยธ 0705.4/9910 เรื่อง ขอส่งสำเนาเอกสารโครงการนวัตกรรมผ้าผูกมัดผู้ป่วย “The Lock” และโครงการปรับปรุงห้องสำหรับแยกผู้ต้องขังป่วยที่มีภาวะถอนพิษสุรา ของเรือนจำกลางลพบุรี

-ยธ 0705.3/9860/9862/9864 เรื่อง แจ้งเลขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อโดยงบประมาณโครงการกองทุนโลก

-ยธ 0705.2/9898/9902/9904 เรื่อง ทบทวนความรู้และกำชับแนวทางการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหารเพื่อป้องกันอาการแขนขาอ่อนแรงแบบเฉียบพลันจากภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

-ยธ 0705.3/9623 เรื่อง แนวทางเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำ

-ยธ 0705.4/9523,9522,9534 เรื่อง  การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ

-ยธ 0705.6/9541 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการบำบัดรักษายาเสพติด

-ยธ 0705.4/8852 เรื่อง การลงทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง

-ยธ 0705.3/8607 เรื่อง การประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 13 เรื่อง “ยาสูบกับสุขภาพปอด:บทบาทพยาบาล”

-ยธ 0705.3/8061 เรื่อง การรายงานการคัดกรองตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ตามกระบวนการ RRTTR

-ยธ 0705.3/พิเศษ เรื่อง เพิ่มเติมเอกสาร (ตามหนังสือที่ ยธ 0705.3/7900,7904,7913,7914,7916,7917,7918,7984 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่ออื่นในเรือนจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

-ยธ 0705.3/7900/7904/7913/7914/7916/7917/7918/7984 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่ออื่นในเรือนจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-ยธ 0705.3/7774 เรื่อง ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการป้องกันและรักษาวัณโรคในเรือนจำจากสำนักวัณโรค รายงานผลให้กรมราชทัณฑ์ทราบ

-ยธ 0705.6/7359/7357/7358 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2562

-ยธ 0705.3/7320/7321/7317 เรื่อง สรุปอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีจากน้ำในช่องปาก (Oral Test)

-ยธ 0705.3/6799/6803/6804 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขังซึ่งติดเชื้อเอดส์

-ยธ 0705.6/6832/6831/6830 เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ/ทัณฑสถานและประเมินผลการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน (working manual)

-ยธ 0705.6/5267/5266/5270 เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดต่างๆ

กุมภาพันธ์ 2562

-ยธ 0705.2/6229 เรื่อง แจ้งแนวทางการจำหน่ายสินค้าบริโภคที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพในร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

-ยธ 0705.6/5267/5266/5270 เรื่อง จัดสรรงบประมาณโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-ยธ 0705.2/5047 เรื่อง สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อจุลลินทรีย์ธรรมชาติ กากน้ำตาล และผงปูนคลอรีน ๖๐%

-ยธ 0705.3/5276/5280/5286 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในเรือนจำ

-ยธ 0705.2/5269 เรื่อง การส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้ต้องขังกลุ่มผู้ใหญ่วัยทำงาน

-เอกสารเผยแพร่ความรู้สินค้าบริโภคที่มีประโยชน์และปลอดภัยในร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

***Download คลิปวีดีโอโปรแกรมออกกำลังกายกลุ่มผู้ใหญ่วัยทำงาน

-ยธ 0705.6/5004/5003/5005 เรื่อง จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่มาตรฐาน

-ยธ 0705.6/5012/5009/5008 เรื่อง การย้ายระบายนักโทษเด็ดขาดหญิงเพื่อเข้าร่วมโครงการบำบัดและฟื้นฟุสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ด้วยกระบวนการลูกเสือ (ลูกเสือวิวัฒน์เพื่อพลังแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

-ยธ 0705.6/พิเศษ เรื่อง เพิ่มเติมเอกสาร (ตามหนังสือที่ ยธ 0705.6/5012,5009,5008 เรื่อง การย้ายระบายนักโทษเด็ดขาดหญิงเพื่อเข้าร่วมโครงการบำบัดและฟื้นฟุสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ด้วยกระบวนการ

-ยธ 0705.3/4682 เรื่อง การประเมินรายละเอียดมาตรฐาน 10 ด้าน ด้านที่ 9 มาตรฐานด้านการให้บริการผู้ต้องขัง (Services) การอนามัยเรือนจำ ข้อที่ 63 – 70

-ยธ 0705.4/4661/4662/4665 เรื่อง การดำเนินงานภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

-ยธ 0705.4/4493/4495/4504 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของการนำเข้าข้อมูลผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำ ในโปรแกรมข้อมูลระบบผู้ต้องขัง (รท.101) ของกรมราชทัณฑ์

-ยธ 0705.3/4505/4506/4507 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 9 “ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเร่งรัดยุติปัญหาเอดส์ในเรือนจำเพื่อมุ่งสู่ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์”

-ยธ 0705.3/3196/3198/3197 เรื่อง สรุปผลการจัดอบรมและการขยายผลความรู้ด้านเอชไอวี/เอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศมัมพันธ์และไวรัสตับอักเสบ

มกราคม 2562

– ยธ 0705.2/2846 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๘ “จำนวนของการมีสิ่งจำเป็นชั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังครบ ๕ ด้านของเรือนจำ/ทัณฑสถาน”

-ยธ 0705.3/2663/2664/2665 เรื่อง สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนโลก รอบ NFR ปีที่ 1

-ยธ 0705.6/2679 เรื่อง การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ครั้งที่ 1

-ยธ 0705.6/2556/2560/2557 เรื่อง การประเมินตนเองตามคู่มือมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ระบบต้องโทษในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

-ยธ 0705.6/2679 เรื่อง การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ครั้งที่ 1

-ยธ 0705.3/2582/2584 เรื่อง สรุปผลการประชุมตรวจสอบวัดคุณภาพข้อมูลผ่านโปรแกรม RIHIS – Outreach / RIHIS-VCT และติดตามการดำเนินงานโครงการกองทุนโลก รอบ NFR ปีที่ 1

-ยธ 0705.3/2038 เรื่อง ข้อมูลการขอสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี พ.ศ.2562

-ยธ 0705.3/2039 เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อผู้บริหารและบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบประจำปี พ.ศ.2562

-ยธ 0705.6/1828/1830 เรื่อง จัดสรรงบประมาณโครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตองขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-ยธ 0705.6/1835 เรื่อง การย้ายระบายผู้ต้องขังเพื่อเข้าร่วมโครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

– ยธ 0705.2/1111 เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

-ยธ 0705.3/801/802/799 เรื่อง การแก้ไขปัญหาเอดส์ในเรือนจำด้วยการจัดชุดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ให้กับผู้ต้องขัง

-ยธ 0705.4/325/326/334 เรื่อง กำชับการดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยตามแนวทางปฏิบัติที่กรมราชทัณฑ์กำหนด

– ยธ 0705.4/371 เรื่อง ขอความร่วมมือลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังเพื่อการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

– ยธ 0705.4/370 เรื่อง ขอความร่วมมือลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังเพื่อการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

– ยธ 0705.4/368 เรื่อง ขอความร่วมมือลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังเพื่อการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

– ยธ 0705.4/40863 เรื่อง การจัดจ้างแพทย์ห้วงเวลา

ธันวาคม 2561

– ยธ 0705.4/320 เรื่อง รายงานข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข

– ยธ 0705.2/37673 เรื่อง สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อชุดตรวจคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

***Download แบบสำรวจร้านสงเคาะห์

– ยธ 0705.3/38807 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม

– ยธ 0705.2/38481 เรื่อง แนวทางการจัดการและควบคุมอาหารให้สะอาดปลอดภัย

– ยธ 0705.2/37673 เรื่อง สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อชุดตรวจคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

– ยธ 0705.2/37659 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) เชิงรุก

***Download คลิปวีดีโอท่าออกกำลังกายผู้สูงอายุ

พฤศจิกายน 2561

– ยธ 0705.4/35804 เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 25

– ยธ 0705.2/36585 เรื่อง รายงานรายการอาหารและปริมาณสัดส่วนอาหารสำหรับผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

– ยธ 0705.2/35263 เรื่อง กำชับการเฝ้าระวังทางสุขภิบาลอาหารเพื่อป้องกันโรคไทรอยด์เป็นพิษ

ตุลาคม 2561

– ยธ 0705.4/34146 เรื่อง การไม่สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

– ยธ 0705.4/33669 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโปรแกรมทะเบียนประวัติผู้ต้องขังในส่วนข้อมูลทางการแพทย์ (แก้ไข)

– ยธ 0705.4/33349 เรื่อง การลงข้อมูลทางการแพทย์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ในระบบทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง

– ยธ 0705.4/32192,32193,32194 เรื่อง แจ้งประกาศและเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามสถานพยาบาลเรือนจำที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ

– ยธ 0705.3/33615 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพี่เลี้ยงที่ปรึกษารายภาค โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์

***Download เอกสารประกอบการอบรม อสรจ. ปีงบประมาณ 2561

– ยธ 0705.3/30909 เรื่อง โปรแกรมบันทึกข้อมูลด้านเอชไอวีและวัฒโรค ตามกระบวนการ RRTTR

***Download ไฟล์โปรแกรมฐานข้อมูล DB RIHIS Outreach และ DB RIHIS VCT

– ยธ 0705.3/30902 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณโครงการกองทุนโลก

กันยายน 2561

– ยธ 0705.4/27812 เรื่อง การจัดจ้างแพทย์ห้วงเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

– ยธ 0705.2/29067 เรื่องขอส่งท่าออกกำลังกายในผู้ต้องขังสูงอายุ

***Download คลิปวีดีโอท่าออกกำลังกายผู้สูงอายุ

– ยธ 0705.2/29059 เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

***Download คู่มือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาเสพติด

– ยธ 0705.2/26932 เรื่อง ขอส่งตัวอย่างใบประกาศนียบัตร บัตรประจำตัวและทะเบียนอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)

– ยธ 0705.2/26916 เรื่อง กำชับการดำเนินงานด้านอาหารและรักษาพยาบาลในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

สิงหาคม 2561

– ยธ 0705.4/25758,25759,25760 เรื่อง กำชับการดูแลในเรื่องความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้าปฏิบัติงานในเรือนจำ

– ยธ 0705.4/25279,25280,25281 เรื่อง ขอส่งแบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ (แบบประเมินตนเอง) สำหรับสถานพยาบาลเรือนจำ

– ยธ 0705.4/25279,25280,25281 เรื่อง ขอส่งแบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ (แบบประเมินตนเอง) สำหรับสถานพยาบาลเรือนจำ (ต่อ2)

– ยธ 0705.4/25279,25280,25281 เรื่อง ขอส่งแบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ (แบบประเมินตนเอง) สำหรับสถานพยาบาลเรือนจำ (ต่อ3)

– ยธ 0705.4/25279,25280,25281 เรื่อง ขอส่งแบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ (แบบประเมินตนเอง) สำหรับสถานพยาบาลเรือนจำ (ต่อ4)

– ยธ 0705.4/24525,24530,24537 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารราชการสารธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

***เอกสาร อสรจ. ดาวน์โหลดลิงค์ด้านล่าง

1.ใบประกาศ อสรจ.

2.ทะเบียนรายชื่อ

3.บัตรประจำตัว อสรจ.

– ยธ 0705.2/23864 เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

กรกฎาคม 2561

– ยธ 0708.3/22902 เรื่อง จัดสรรงบประมาณดำเนินงานโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรคและเอดส์ รอบ New Funding Request

***Download คู่มือการอบรม HIV Counseling

– ยธ 0708.3/21089 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดเอชไอวี

– ยธ 0708.3/22374 เรื่อง ขอแจ้งขยายเวลาการจัดกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และวัณโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มิถุนายน 2561

– ยธ 0708.2/19818 เรื่อง กำชับเรื่องการรายงานผลผู้ต้องขังเสียชีวิตกรณีเจ็บป่วยให้กรมราชทัณฑ์ทราบทันที ภายใน 24 ชม.

– ยธ 0708.2/19794 เรื่อง จัดสรรงบประมาณอบรมอาสารสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)

– ยธ 0708.3/19081 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าประชุม

– ยธ 0708.2/17459 เรื่อง แนวทางการดูแลภาวะชักและพิษสุรา

– ยธ 0708.3/17282 เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

– ยธ 0708.2/16904 เรื่อง แนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ 2562

– ยธ 0708.2/16902 เรื่อง แบบสำรวจสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2563

พฤษภาคม 2561

– ยธ 0708.4/13488 เรื่อง การสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์ทางการแพทย์

– ยธ 0708.2/16437 เรื่องการใช้ส้วมในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

– ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

– ยธ 0708.4/95 เรื่อง สำรวจครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563

เมษายน 2561

– ยธ 0708.4/10563 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

– ยธ 0708.3/13154 การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และวัณโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**** แบบสำรวจส้วมในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (คลิ๊กที่นี่)****

– ยธ 0708.3/11075 เรื่อง แจ้งแผนงานและเปิดบัญชี GF-NFR

– ยธ 0708.4/10890 เรื่อง กำชับการบันทึกข้อมูลการส่งผู้ต้องขังป่วยออกนอกเรือนจำในโปรแกรมข้อมูลระบบผู้ต้องขัง(รท.101)

– ยธ 0708.3/10786 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ

– ยธ 0708.4/10563 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ

มีนาคม 2561

– ยธ 0708.3/8339 เรื่อง แนวทางการรายงานโรคติดต่อ

***Download แนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตรายฯ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558

***Download พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

– ยธ 0708.1/8294 เรื่อง ขอยกเลิกแบบรายงาน

– ยธ 0708.3/7066 เรื่อง แบบรายงานผู้ต้องขังเสียชีวิต(กรณีเจ็บป่วย)ภายใน 24 ชั่วโมง

กุมภาพันธ์ 2561

– ยธ 0708.4/5069 เรื่อง การขอรับแบบพิมพ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560

– ยธ 0708.4/พิเศษ เรื่อง การแก้ไขเอกสาร (ตามหนังสือ ที่ ยธ 0708.4/4686,4687,4688 เรื่องแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของการนำเข้าข้อมูลผุ้ต้องขังป่วยออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำ ในโปรกรมข้อมูลระบบผู็ต้องขัง (รท.101)

– ยธ 0708.4/4683 เรื่อง การฝึกอบรบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

– ยธ 0708.4/4686,4687,4688 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของการนำเข้าข้อมูลผู้ต้องขังป่วยออกไปรับษาตัวภายนอกเรือนจำ ในโปรแกรมข้อมูลระบบผู้ต้องขัง (รท.101)

– ยธ 0708.3/6515 เรื่อง แจ้งการเฝ้าระวังป้องกันโรคอุจจาระร่วงระบาดในเรือนจำ

– ยธ 0708.3/5465 เรื่อง สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดบริการที่มีผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง

***Download สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดบริการที่มีผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง

– ยธ 0708.3/5200 เรื่อง แบบฟอร์มเครือข่ายผู้ประสานงานวัณโรคและงานเอดส์

***Download แบบฟอร์มเครือข่ายผู้ประสานงานวัณโรคและงานเอดส์

– ยธ 0708.4/5069 เรื่อง การขอรับแบบพิมพ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560

– ยธ 0708.2/4761 เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร

– ยธ 0708.4/4687 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของการนำเข้าข้อมูลผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำ ในโปรแกรมข้อมูลระบบผู้ต้องขัง (รท.101)

– ยธ 0708.4/4683 เรื่อง แจ้งเรื่องการสนับสนุนทุนในการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

– ยธ 0708.3/3878  เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดในเรือนจำทัณฑสถาน

– ยธ 0708.3/3811 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน ด้านที่ 9 มาตรฐานด้านการให้บริการผู้ต้องขัง (Services) การอนามัยเรือนจำ

– ยธ 0708.3/3933 เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังไร้สิทธิประกันสุขภาพและผู้ต้องขังต่างชาติ ที่ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

มกราคม 2561

– ยธ 0708.2/3099 เรื่อง การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในเรือนจำประจำปีงบประมาณ 2561

– ยธ 0708.2/2557 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนของการมีสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังครบ 5 ด้านของเรือนจำ ทัณฑสถาน

– ยธ 0708.3/2275 เรื่อง ยกเลิกและปรับแบบรายงานการจัดบริการด้านเอชไอวี/เอดส์ ในเรือนจำ

***Download แบบบันทึกข้อมูลผู้ต้องขังติดเชื้อเอชไอวี/ป่วยเอดส์รายใหม่ (AIDS01)

***Download แบบรายงานการคัดกรองตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ตามกระบวนการ RRTTR (AIDS02)

– ยธ 0708.2/1852 เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร

ธันวาคม 2560
– ยธ 0708.2/35824 เรื่อง การประเมินพลังงาน(แคลอรี่)/คุณค่าทางโภชนาการอาหารจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
– ยธ 0708.2/34804 เรื่อง การจัดกิจกรรมกวาดล้างโรคหิดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
– ยธ 0708.2/34501 เรื่อง การพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารของเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พฤศจิกายน 2560
– ยธ 0708.3/34039,34041,34042 เรื่อง ขอเก็บข้อมูลในการดำเนินงานโครงการ Undertaking the global survey on the HIV Situation and other related infections and services in prisons in Thailand
– ยธ 0708.3/33900 เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อยา และวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ครอบคลุมรายการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค
– ยธ 0708.3/32785,32787,32790 เรื่อง แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560 – 2564 และแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์
– ยธ 0708.2/32734,32735,32736,32739 เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการ “สัปดาห์รณรงค์การส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง 9 ธันวาคม”
– ยธ 0708.2/31926,31927,31928 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณควบคุมกำจัดสัตว์แมลงนำโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
– ยธ 0708.3/32683 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
Download พระราชบัญญัติ ยาสูบ 2560
– ยธ 0708.3/32675 เรื่อง การบริหารจัดการผู้ต้องขังป่วยดื้อยาหลายขนาน
– ยธ 0708.3/31172 เรื่อง แจ้งกรณีศึกษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษระบาดในเรือนจำ
– ยธ 0708.3/30699 เรื่อง แบบรายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคกรณีส่งต่อ/พ้นโทษก่อนครบกำหนดการรักษา
Download แบบฟอร์ม Excel (นำไปเติมข้อมูลแล้วพิมพ์รายงานได้เลย)
– ยธ 0708.3/30469 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลผู้ต้องขังป่วยวัณโรคดื้อยา
Download แบบฟอร์ม Excel (นำไปเติมข้อมูลแล้วพิมพ์รายงานได้เลย)

ตุลาคม 2560
– ยธ 0708.2/28669 เรื่อง แจ้งการขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณเพื่อดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขัง

กันยายน 2560
– ยธ 0708.4/26503 เรื่อง ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่มีความประสงค์จัดจ้างแพทย์ห้วงเวลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้จัดส่งเอกสารการจัดจ้างฯ
– ยธ 0708.2/25939 เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม”
– ยธ 0708.3/25934 เรื่อง การสนับสนุนยาต้านไวรัสเอชไอวีแก่ผู้ต้องขังคนไทยไร้สิทธิหลักประกันสุขภาพและผู้ต้องขังต่างชาติ
– ยธ 0708.4/25710 เรื่อง กำชับการปฏิบัติเรื่องการดูแลผู้ต้องขังป่วยในสถานพยาบาลและส่งต่อผู้ป่วยออกรักษาโรงพยาบาลภายนอก
– ยธ 0708.4/25223 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนทุนในการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ในปีงบประมาณ 2561
– ยธ 0708.3/24999 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม
– ยธ 0708.2/24789 เรื่อง จัดระบบการซักทำความสะอาดเสื้อผ้าและผ้าห่มผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

สิงหาคม 2560
– ยธ 0708.6/23049,23050,23051 เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ระบบต้องโทษในเรือนจำทัณฑสถาน
– ยธ 0708.6/21519 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลและแผนการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด ระบบต้องโทษ กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
– ยธ 0708.3/20748 เรื่อง กำชับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดในเรือนจำ

กรกฎาคม 2560
– ยธ 0708.3/18799 เรื่อง ขอส่ง สื่อวิดีโอมัลติมิเดียการป้องกันโรควัณโรคและการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ คลิปวิดีโอ
– ยธ 0708.6/18521 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่มาตรฐาน
– ยธ 0708.4/18327 เรื่อง การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ
– ยธ 0708.4/18326 เรื่อง กำชับการดูแลในเรื่องความปลอดภัยให้กับเข้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้าปฏิบัติงานในเรือนจำ
– ยธ 0708.3/18298 เรื่อง การจัดทำรายงานผลการจัดบริการด้านเอชไอวี/โรคเอดส์ในเรือนจำ

มิถุนายน 2560
– ยธ 0708.3/17011 เรื่อง แผนการดำเนินงานคัดกรองวัณโรคในเรือนจำด้วยวิธีการเอกซเรย์
– ยธ 0708.3/15940 เรื่อง มาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน
– ยธ 0708.3/15637 เรื่อง การดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน ของหน่วยงานตนเองในด้านที่ 9 (มาตรฐานข้อ 73 – 79)
– ยธ 0708.3/15350 เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินอาหารในเรือนจำ
– ยธ 0708.2/15306 เรื่อง แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้ภาชนะจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังและการบริหารจัดการเรื่องโต๊ะ-เก้าอี้จัดเลี้ยงที่เรือนจำดำเนินการอยู่

พฤษภาคม 2560
– ยธ 0708.4/14352 เรื่อง กำชับการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำตามมติคณะรัฐมนตรี
– ยธ 0708.2/13136 เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเรือนจำ
– ยธ 0708.3/12753 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ อุปกรณ์การฉีดวัคซีน และการให้บริการด้านการฉีดวัคซีน
– ยธ 0708.3/12641 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2560
– ยธ 0708.5/12368 เรื่อง รายงานการตอบรับคู่มือยาเสพติดและการตรวจหาสารเสพติดเบื้องตันในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
– ยธ 0708.6/12250 เรื่อง การจัดกิจกรรม “วันสุขภาพจิตเรือนจำ (๒๐ พฤษภาคม) ราชทัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
– ยธ 0708.2/12107 เรื่อง เร่งดำเนินการและจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง
– ยธ 0708.4/12082 เรื่อง การรายงานค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
– ยธ 0708.2/11271 เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำ
– ยธ 0708.6/11238 เรื่อง การเผยแพร่แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข (บคก. กสธ.) V.2

เมษายน 2560
– ยธ 0708.3/10229 เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ
– ยธ 0708.4/10066 เรื่อง การตั้งของบประมาณก่อสร้างสถานพยาบาล ปีงบประมาณ 2562
– ยธ 0708.4/9728 เรื่อง สำรวจครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของสถานพยาบาลเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
Download แบบฟอร์ม Word (นำไปเติมข้อมูลแล้วพิมพ์รายงานได้เลย)
– ยธ 0708.6/9562 เรื่อง การสำรวจการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
– ยธ 0708.2/8940 เรื่อง การจัดกิจกรรมกวาดล้างโรคหิดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

มีนาคม 2560
– ยธ 0708.2/8752 เรื่อง การป้องกันภาวะขาดวิตามินบี 1 (โรคเหน็บชา) ในกลุ่มผู้ต้องขัง
– ยธ 0708.2/8752 เรื่อง กำชับแนวทางการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
– ยธ 0708.2/7770 เรื่อง การประเมินพลังงาน (แคลลอรี่)/คุณค่าทางโภชนาการอาหารจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
– ยธ 0708.4/6890 เรื่อง การสำรวจการใช้จ่ายงบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ต้องขังที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน (เลข 13 หลัก)
Download แบบฟอร์ม Excel (นำไปเติมข้อมูลแล้วพิมพ์รายงานได้เลย)
– ยธ 0708.2/5821 เรื่อง การคัดกรองและประเมินผู้สูงอายุโดยใช้แบบฟอร์มคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ (Basic Geriatic Screening : BGS)

กุมภาพันธ์ 2560
– ยธ 0708.2/4404 เรื่อง การพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารของเรือนจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
– ยธ 0708.6/3855 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และติดประกาศกรมราชทัณฑ์
– ยธ 0708.4/3457 เรื่อง การส่งต่อประวัติผู้ต้องขังป่วยระหว่างเรือนจำ
– ยธ 0708.3/3393 เรื่อง การสำรวจจำนวนผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ที่ต้องการรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

มกราคม 2560
– ยธ 0708.2/2474 เรื่อง สำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่ปฏิบัติหน้าที่แดนสูทกรรมและโรงเลี้ยง
– ยธ 0708.3/2318 เรื่อง การดำเนินการพัฒนาเรือนจำตามมาตรฐานที่กำหนด 10 ด้าน
– ยธ 0708.2/1924 เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร
– ยธ 0708.2/885 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด “จำนวนของการมีสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังครบ 5 ด้าน ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน
– ยธ 0708.6/883 เรื่อง การจัดทำวีดิทัศน์การใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
– ยธ 0708.3/817 เรื่อง จุลสารของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ธันวาคม 2559
– ยธ 0708.4/37553 เรื่อง การรายงานการตรวจติดตามผู้ต้องขังป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำ (ผู้ป่วยใน) เป็นเวลานาน
– ยธ 0708.2/37231 เรื่อง แนวทางการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังรูปแบบอนามัย 30 คลิปวิดีโอ
– ยธ 0708.3/37228 เรื่อง รายงานผู้ต้องกักขังและนักโทษเด็ดขาดผู้ได้รับอภัยโทษปล่อยตัวฯเนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2559 ที่เจ็บป่วย
Download แบบฟอร์ม Excel (นำไปเติมข้อมูลแล้วพิมพ์รายงานได้เลย)
– ยธ 0708.3/37008 เรื่อง แจ้งแนวทางดำเนินการควบคุมป้องกันโรคในผู้ต้องขังปล่อยตัวพ้นโทษ
– ยธ 0708.2/36793 เรื่อง กำชับแนวทางการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและการัดการน้ำเสียในเรือนจำ
– ยธ 0708.6/36555 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ
– ยธ 0708.3/36469 เรื่อง แจ้งแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อโนโรไวรัสในเรือนจำ
– ยธ 0708.3/35833 เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้ป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษ ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559

พฤศจิกายน 2559
– ยธ 0708.3/34446 เรื่อง ผลการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สายการแพทย์ ประจำปี 2559
– ยธ 0708.4/34223 เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำตามมติคณะรัฐมนตรี
– ยธ 0708.4/33923 เรื่อง เรื่องการสำรวจข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาลสำหรับ ผู้ต้องขังที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน
– ยธ 0708.4/33922 เรื่อง ขออนุมัติปรับค่าตอบแทนการปฎิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการของบุคลากรสายการเพทย์ที่ขาดแคลน
– ยธ 0708.4/33389 เรื่อง การเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
– ยธ 0708.2/33069 เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการ “สัปดาห์รณรงค์การส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง 9 ธันวาคม
– ยธ 0708.6/32284 เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีที่ป่วยด้วยโรคทางจิตเวชและไม่สามารถสู้คดีในชั้นศาล

ตุลาคม 2559
– ยธ 0708.4/31376 การประสานความร่วมมือในการจัดทำสถานที่ในการควบคุมผู้ต้องขังเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
– ยธ 0708.4/31136 การจัดจ้างแพทย์ห้วงเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
– ยธ 0708.2/30781 คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรค
– ยธ 0708.2/30577 การจัดสรรงบประมาณควบคุมกำจัดสัตว์แมลงนำโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
– ยธ 0708.3/30018 มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
– ยธ 0708.5/48 สำรวจอัตราการใช้ชุดทดสอบหาสารเสพติดในเรือนจำฯ
– ยธ 0708.5/47 สำรวจอัตราการใช้ชุดตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียและคลอรีนในน้ำดื่ม/น้ำใช้
– ยธ 0708.6/29767 การเปิดใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)

กันยายน 2559
– ยธ 0708.1/549 กำชับการบันทึกข้อมูลการส่งผู้ต้องขังป่วยออกนอกเรือนจำในโปรแกรมข้อมูลระบบผู้ต้องขัง
– ยธ 0708.4/28747 ขอความร่วมมือดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำตามมติคณะรัฐมนตรี
– ยธ 0708.3/28620 แจ้งมาตรการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเรือนจำ
– ยธ 0708.3/26463 แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในเรือนจำ

สิงหาคม 2559
– ยธ 0708.4/25831 การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2559
– ยธ 0708.4/25781 สำรวจข้อมูลครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน
– ยธ 0708.4/25403 ข้อมูลจำนวนผู้ต้องขังพ้นโทษตามกำหนดหรือการได้รับพระราชทานอภัยโทษตาม พรฎ.พระราชทานอภัยโทษ
พ.ศ.2559 ที่เจ็บป่วย

– ยธ 0708.2/24669 แนวทางการส่งเสริมผู้ต้องขังสูงอายุ
– ยธ 0708.4/23433 รายงานการส่งผู้ต้องขังป่วยออกโรงพยาบาลภายนอก

กรกฎาคม 2559
– ยธ 0708.3/22726 การดำเนินงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์ในเรือนจำเพื่อยุติปัญหาเอดส์
ด้วยหน่วยงานภาครัฐ : การจัดตั้งศูนย์บริการชุมชน

– ยธ 0708.4/22575 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ
– ยธ 0708.4/19952 กำชับแนวทางการตรวจติดตามผู้ต้องขังป่วยขณะรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลภายนอก

มิถุนายน 2559
– ยธ 0708.4/17808 กำชับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาและควบคุมการใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์
– ยธ 0708.2/16883 การสนับสนุนวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน (MR) คอตีบและบาดทะยัก (dT)
– ยธ 0708.2/17040 การพัฒนาสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังครบ 5 ด้าน

พฤษภาคม 2559
– ยธ 0708.5/36 สำรวจการใช้ชุดทดสอบหาสารเสพติดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
– ยธ 0708.3/14152 การดำเนินการตามโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 75 จังหวัด
– ยธ 0708.3/13262 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเจ้าหน้าที่สายการแพทย์เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการกองทุนโลก
– ยธ 0708.3/13168 แบบค้นหาอาการสงสัยวัณโรคในผู้ต้องขัง (ลับ) ปีงบประมาณ 2559
– ยธ 0708.6/13449 การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2559

เมษายน 2559
– ยธ 0708.3/10333 จัดสรรงบประมาณอบรมอาสาสมัครผู้ต้องขังเพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขในเรือนจำ
– ยธ 0708.5/11094 การสนับสนุนชุดทดสอบหาสารเสพติดและค่าตรวจยืนยันผลหาสารเสพติด

มีนาคม 2559
– ยธ 0708.2/9913 กำชับแนวทางการดูแลผู้ต้องขังที่เสพสุราและมีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง
– ยธ 0708.2/9010 การเตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะภัยแล้ง
– ยธ 0708.3/8604 แผนการพัฒนาระบบงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์ในเรือนจำ
– ยธ 0708.4/8841 กำชับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วย
– ยธ 0711.5/7456 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. 2559
– ยธ 0708.3/8613 มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โครงการกองทุนโลก
– ยธ 0708.3/8074 สรุปผลการดำเนินงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ RRTTR:STAR-NFM

กุมภาพันธ์ 2559
– ยธ 0708.4/5729 การประสานความร่วมมือในการจัดทำสถานที่ในการควบคุมผู้ต้องขังที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
– ยธ 0708.5/6059 การสนับสนุนการจ่ายชุดทดสอบหาสารเสพติดให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถานและการเบิกจ่ายค่าตรวจยืนยันผล

มกราคม 2559
– ยธ 0708.4/1931 การสำรวจข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง
– ยธ 0708.3/1382 การประเมินตนเองตามแนวทางการประเมินมาตรฐานเรือนจำ
– ยธ 0708.4/374 แจ้งพยาบาลวิชาชีพในสังกัดที่ยังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรม และมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนการฝึกอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ

ธันวาคม 2558
– ยธ 0708.3/38478 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในทัณฑสถานฯ
– ยธ 0708.2/37845 แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการมีสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังครบ 5 ด้าน

พฤศจิกายน 2558
– ยธ 0708.5/35033 การขอรับชุดทดสอบหาสารเสพติด
– ยธ 0708.3/34944,34945,34946 มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โครงการกองทุนโลก

ตุลาคม 2558
– ยธ 0708.4/32432 กำชับการดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยตามแนวทางปฏิบัติที่กรมราชทัณฑ์กำหนด
– ยธ 0708.3/30690 การสำรวจความต้องการปรับปรุงสถานพยาบาลเรือนจำ

สิงหาคม 2558
– ยธ 0708.6/24869 การกำชับการสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังป่วยโรคทางจิตเวชและโรคระบบประสาทรอบ 6 เดือน
– ยธ 0708.6/24868 การกำชับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขังและการให้การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ต้องขัง (คลินิกคลายเครียด)

มกราคม 2558
– ยธ 0708.4/3 กำชับแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วย

มิถุนายน 2557
– ยธ 0708.4/19783 ขอความร่วมมือ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ พร้อมจัดสั่งข้อมูลกลับมายังกรมฯ ‘รายงานข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข’

พฤศจิกายน 2553
– ยธ 0708/2569 แนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังปีงบประมาณ 2554

มิถุนายน 2550
– ยธ 0703/1794 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาบุคลากรสายการแพทย์

มกราคม 2550
– ยธ 0708/220 รายงานข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข
Download แบบฟอร์ม Excel (นำไปเติมข้อมูลแล้วพิมพ์รายงานได้เลย)

เมษายน 2544
– มท 0908/ว.24 การเข้าเวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่สายงานแพทย์ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

___________________________________________________________
วิธีการแก้ไขสำหรับ Google Chrome ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้