หนังสือเวียน กองบริการทางการแพทย์

มีนาคม 2560
– ยธ 0708.2/7770 เรื่อง การประเมินพลังงาน (แคลลอรี่)/คุณค่าทางโภชนาการอาหารจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
– ยธ 0708.4/6890 เรื่อง การสำรวจการใช้จ่ายงบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ต้องขังที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน (เลข 13 หลัก)
Download แบบฟอร์ม Excel (นำไปเติมข้อมูลแล้วพิมพ์รายงานได้เลย)
– ยธ 0708.2/5821 เรื่อง การคัดกรองและประเมินผู้สูงอายุโดยใช้แบบฟอร์มคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ (Basic Geriatic Screening : BGS)

กุมภาพันธ์ 2560
– ยธ 0708.2/4404 เรื่อง การพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารของเรือนจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
– ยธ 0708.6/3855 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และติดประกาศกรมราชทัณฑ์
– ยธ 0708.4/3457 เรื่อง การส่งต่อประวัติผู้ต้องขังป่วยระหว่างเรือนจำ
– ยธ 0708.3/3393 เรื่อง การสำรวจจำนวนผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ที่ต้องการรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

มกราคม 2560
– ยธ 0708.2/2474 เรื่อง สำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่ปฏิบัติหน้าที่แดนสูทกรรมและโรงเลี้ยง
– ยธ 0708.3/2318 เรื่อง การดำเนินการพัฒนาเรือนจำตามมาตรฐานที่กำหนด 10 ด้าน
– ยธ 0708.2/1924 เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร
– ยธ 0708.2/885 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด “จำนวนของการมีสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังครบ 5 ด้าน ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน
– ยธ 0708.6/883 เรื่อง การจัดทำวีดิทัศน์การใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
– ยธ 0708.3/817 เรื่อง จุลสารของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ธันวาคม 2559

– ยธ 0708.4/37553 เรื่อง การรายงานการตรวจติดตามผู้ต้องขังป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำ (ผู้ป่วยใน) เป็นเวลานาน
– ยธ 0708.2/37231 เรื่อง แนวทางการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังรูปแบบอนามัย 30 คลิปวิดีโอ
– ยธ 0708.3/37228 เรื่อง รายงานผู้ต้องกักขังและนักโทษเด็ดขาดผู้ได้รับอภัยโทษปล่อยตัวฯเนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2559 ที่เจ็บป่วย
Download แบบฟอร์ม Excel (นำไปเติมข้อมูลแล้วพิมพ์รายงานได้เลย)
– ยธ 0708.3/37008 เรื่อง แจ้งแนวทางดำเนินการควบคุมป้องกันโรคในผู้ต้องขังปล่อยตัวพ้นโทษ
– ยธ 0708.2/36793 เรื่อง กำชับแนวทางการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและการัดการน้ำเสียในเรือนจำ
– ยธ 0708.6/36555 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ
– ยธ 0708.3/36469 เรื่อง แจ้งแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อโนโรไวรัสในเรือนจำ
– ยธ 0708.3/35833 เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้ป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษ ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559

พฤศจิกายน 2559
– ยธ 0708.3/34446 เรื่อง ผลการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สายการแพทย์ ประจำปี 2559
– ยธ 0708.4/34223 เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำตามมติคณะรัฐมนตรี
– ยธ 0708.4/33923 เรื่อง เรื่องการสำรวจข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาลสำหรับ ผู้ต้องขังที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน
– ยธ 0708.4/33922 เรื่อง ขออนุมัติปรับค่าตอบแทนการปฎิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการของบุคลากรสายการเพทย์ที่ขาดแคลน
– ยธ 0708.4/33389 เรื่อง การเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
– ยธ 0708.2/33069 เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการ “สัปดาห์รณรงค์การส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง 9 ธันวาคม
– ยธ 0708.6/32284 เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีที่ป่วยด้วยโรคทางจิตเวชและไม่สามารถสู้คดีในชั้นศาล

ตุลาคม 2559
– ยธ 0708.4/31376 การประสานความร่วมมือในการจัดทำสถานที่ในการควบคุมผู้ต้องขังเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
– ยธ 0708.4/31136 การจัดจ้างแพทย์ห้วงเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
– ยธ 0708.2/30781 คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรค
– ยธ 0708.2/30577 การจัดสรรงบประมาณควบคุมกำจัดสัตว์แมลงนำโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
– ยธ 0708.3/30018 มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
– ยธ 0708.5/48 สำรวจอัตราการใช้ชุดทดสอบหาสารเสพติดในเรือนจำฯ
– ยธ 0708.5/47 สำรวจอัตราการใช้ชุดตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียและคลอรีนในน้ำดื่ม/น้ำใช้
– ยธ 0708.6/29767 การเปิดใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)

กันยายน 2559
– ยธ 0708.1/549 กำชับการบันทึกข้อมูลการส่งผู้ต้องขังป่วยออกนอกเรือนจำในโปรแกรมข้อมูลระบบผู้ต้องขัง
– ยธ 0708.4/28747 ขอความร่วมมือดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำตามมติคณะรัฐมนตรี
– ยธ 0708.3/26463 แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในเรือนจำ

สิงหาคม 2559
– ยธ 0708.4/25403 การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2559
– ยธ 0708.4/25781 สำรวจข้อมูลครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน
– ยธ 0708.4/25403 ข้อมูลจำนวนผู้ต้องขังพ้นโทษตามกำหนดหรือการได้รับพระราชทานอภัยโทษตาม พรฎ.พระราชทานอภัยโทษ
พ.ศ.2559 ที่เจ็บป่วย

– ยธ 0708.2/24669 แนวทางการส่งเสริมผู้ต้องขังสูงอายุ
– ยธ 0708.4/23433 รายงานการส่งผู้ต้องขังป่วยออกโรงพยาบาลภายนอก

กรกฎาคม 2559
– ยธ 0708.3/22726 การดำเนินงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์ในเรือนจำเพื่อยุติปัญหาเอดส์
ด้วยหน่วยงานภาครัฐ : การจัดตั้งศูนย์บริการชุมชน

– ยธ 0708.4/22575 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ
– ยธ 0708.4/19952 กำชับแนวทางการตรวจติดตามผู้ต้องขังป่วยขณะรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลภายนอก

มิถุนายน 2559
– ยธ 0708.4/17808 กำชับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาและควบคุมการใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์
– ยธ 0708.2/16883 การสนับสนุนวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน (MR) คอตีบและบาดทะยัก (dT)
– ยธ 0708.2/17040 การพัฒนาสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังครบ 5 ด้าน

พฤษภาคม 2559
– ยธ 0708.5/36 สำรวจการใช้ชุดทดสอบหาสารเสพติดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
– ยธ 0708.3/14152 การดำเนินการตามโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 75 จังหวัด
– ยธ 0708.3/13262 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเจ้าหน้าที่สายการแพทย์เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการกองทุนโลก
– ยธ 0708.3/13168 แบบค้นหาอาการสงสัยวัณโรคในผู้ต้องขัง (ลับ) ปีงบประมาณ 2559
– ยธ 0708.6/13449 การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2559

เมษายน 2559
– ยธ 0708.3/10333 จัดสรรงบประมาณอบรมอาสาสมัครผู้ต้องขังเพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขในเรือนจำ
– ยธ 0708.5/11094 การสนับสนุนชุดทดสอบหาสารเสพติดและค่าตรวจยืนยันผลหาสารเสพติด

มีนาคม 2559
– ยธ 0708.2/9913 กำชับแนวทางการดูแลผู้ต้องขังที่เสพสุราและมีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง
– ยธ 0708.2/9010 การเตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะภัยแล้ง
– ยธ 0708.3/8604 แผนการพัฒนาระบบงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์ในเรือนจำ
– ยธ 0708.4/8841 กำชับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วย
– ยธ 0711.5/7456 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. 2559
– ยธ 0708.3/8613 มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โครงการกองทุนโลก
– ยธ 0708.3/8074 สรุปผลการดำเนินงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ RRTTR:STAR-NFM

กุมภาพันธ์ 2559
– ยธ 0708.4/5729 การประสานความร่วมมือในการจัดทำสถานที่ในการควบคุมผู้ต้องขังที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
– ยธ 0708.5/6059 การสนับสนุนการจ่ายชุดทดสอบหาสารเสพติดให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถานและการเบิกจ่ายค่าตรวจยืนยันผล

มกราคม 2559
– ยธ 0708.4/1931 การสำรวจข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง
– ยธ 0708.3/1382 การประเมินตนเองตามแนวทางการประเมินมาตรฐานเรือนจำ
– ยธ 0708.4/374 แจ้งพยาบาลวิชาชีพในสังกัดที่ยังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรม และมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนการฝึกอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ

สิงหาคม 2558
– ยธ 0708.6/24869 การกำชับการสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังป่วยโรคทางจิตเวชและโรคระบบประสาทรอบ 6 เดือน
– ยธ 0708.6/24868 การกำชับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขังและการให้การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ต้องขัง (คลินิกคลายเครียด)

มิถุนายน 2557
– ยธ 0708.4/19783 ขอความร่วมมือ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ พร้อมจัดสั่งข้อมูลกลับมายังกรมฯ ‘รายงานข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข’

มิถุนายน 2550
– ยธ 0703/1794 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาบุคลากรสายการแพทย์

มกราคม 2550
– ยธ 0708/220 รายงานข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข Download แบบฟอร์ม Excel (นำไปเติมข้อมูลแล้วพิมพ์รายงานได้เลย)

เมษายน 2544
– มท 0908/ว.24 การเข้าเวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่สายงานแพทย์ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน