หนังสือเวียน กองบริการทางการแพทย์

พฤษภาคม 2561

– ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

– ยธ 0708.4/95 เรื่อง สำรวจครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563

เมษายน 2561

– ยธ 0708.3/13154 การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และวัณโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**** แบบสำรวจส้วมในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (คลิ๊กที่นี่)****

– ยธ 0708.3/11075 เรื่อง แจ้งแผนงานและเปิดบัญชี GF-NFR

– ยธ 0708.4/10890 เรื่อง กำชับการบันทึกข้อมูลการส่งผู้ต้องขังป่วยออกนอกเรือนจำในโปรแกรมข้อมูลระบบผู้ต้องขัง(รท.101)

– ยธ 0708.3/10786 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ

– ยธ 0708.4/10563 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ

มีนาคม 2561

– ยธ 0708.3/8339 เรื่อง แนวทางการรายงานโรคติดต่อ

***Download แนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตรายฯ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558

***Download พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

– ยธ 0708.1/8294 เรื่อง ขอยกเลิกแบบรายงาน

– ยธ 0708.3/7066 เรื่อง แบบรายงานผู้ต้องขังเสียชีวิต(กรณีเจ็บป่วย)ภายใน 24 ชั่วโมง

กุมภาพันธ์ 2561  

– ยธ 0708.3/6515 เรื่อง แจ้งการเฝ้าระวังป้องกันโรคอุจจาระร่วงระบาดในเรือนจำ

– ยธ 0708.3/5465 เรื่อง สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดบริการที่มีผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง

***Download สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดบริการที่มีผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง

– ยธ 0708.3/5200 เรื่อง แบบฟอร์มเครือข่ายผู้ประสานงานวัณโรคและงานเอดส์

***Download แบบฟอร์มเครือข่ายผู้ประสานงานวัณโรคและงานเอดส์

– ยธ 0708.4/5069 เรื่อง การขอรับแบบพิมพ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560

– ยธ 0708.2/4761 เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร

– ยธ 0708.4/4687 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของการนำเข้าข้อมูลผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำ ในโปรแกรมข้อมูลระบบผู้ต้องขัง (รท.101)

– ยธ 0708.4/4683 เรื่อง แจ้งเรื่องการสนับสนุนทุนในการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

– ยธ 0708.3/3878  เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดในเรือนจำทัณฑสถาน

– ยธ 0708.3/3811 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน ด้านที่ 9 มาตรฐานด้านการให้บริการผู้ต้องขัง (Services) การอนามัยเรือนจำ

– ยธ 0708.3/3933 เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังไร้สิทธิประกันสุขภาพและผู้ต้องขังต่างชาติ ที่ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

มกราคม 2561

– ยธ 0708.2/3099 เรื่อง การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในเรือนจำประจำปีงบประมาณ 2561

– ยธ 0708.2/2557 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนของการมีสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังครบ 5 ด้านของเรือนจำ ทัณฑสถาน

– ยธ 0708.3/2275 เรื่อง ยกเลิกและปรับแบบรายงานการจัดบริการด้านเอชไอวี/เอดส์ ในเรือนจำ

***Download แบบบันทึกข้อมูลผู้ต้องขังติดเชื้อเอชไอวี/ป่วยเอดส์รายใหม่ (AIDS01)

***Download แบบรายงานการคัดกรองตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ตามกระบวนการ RRTTR (AIDS02)

– ยธ 0708.2/1852 เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร

ธันวาคม 2560
– ยธ 0708.2/35824 เรื่อง การประเมินพลังงาน(แคลอรี่)/คุณค่าทางโภชนาการอาหารจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
– ยธ 0708.2/34804 เรื่อง การจัดกิจกรรมกวาดล้างโรคหิดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
– ยธ 0708.2/34501 เรื่อง การพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารของเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พฤศจิกายน 2560
– ยธ 0708.3/34039,34041,34042 เรื่อง ขอเก็บข้อมูลในการดำเนินงานโครงการ Undertaking the global survey on the HIV Situation and other related infections and services in prisons in Thailand
– ยธ 0708.3/33900 เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อยา และวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ครอบคลุมรายการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค
– ยธ 0708.3/32785,32787,32790 เรื่อง แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560 – 2564 และแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์
– ยธ 0708.2/32734,32735,32736,32739 เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการ “สัปดาห์รณรงค์การส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง 9 ธันวาคม”
– ยธ 0708.2/31926,31927,31928 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณควบคุมกำจัดสัตว์แมลงนำโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
– ยธ 0708.3/32683 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
Download พระราชบัญญัติ ยาสูบ 2560
– ยธ 0708.3/32675 เรื่อง การบริหารจัดการผู้ต้องขังป่วยดื้อยาหลายขนาน
– ยธ 0708.3/31172 เรื่อง แจ้งกรณีศึกษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษระบาดในเรือนจำ
– ยธ 0708.3/30699 เรื่อง แบบรายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคกรณีส่งต่อ/พ้นโทษก่อนครบกำหนดการรักษา
Download แบบฟอร์ม Excel (นำไปเติมข้อมูลแล้วพิมพ์รายงานได้เลย)
– ยธ 0708.3/30469 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลผู้ต้องขังป่วยวัณโรคดื้อยา
Download แบบฟอร์ม Excel (นำไปเติมข้อมูลแล้วพิมพ์รายงานได้เลย)

ตุลาคม 2560
– ยธ 0708.2/28669 เรื่อง แจ้งการขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณเพื่อดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขัง

กันยายน 2560
– ยธ 0708.4/26503 เรื่อง ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่มีความประสงค์จัดจ้างแพทย์ห้วงเวลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้จัดส่งเอกสารการจัดจ้างฯ
– ยธ 0708.2/25939 เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม”
– ยธ 0708.3/25934 เรื่อง การสนับสนุนยาต้านไวรัสเอชไอวีแก่ผู้ต้องขังคนไทยไร้สิทธิหลักประกันสุขภาพและผู้ต้องขังต่างชาติ
– ยธ 0708.4/25710 เรื่อง กำชับการปฏิบัติเรื่องการดูแลผู้ต้องขังป่วยในสถานพยาบาลและส่งต่อผู้ป่วยออกรักษาโรงพยาบาลภายนอก
– ยธ 0708.4/25223 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนทุนในการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ในปีงบประมาณ 2561
– ยธ 0708.3/24999 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม
– ยธ 0708.2/24789 เรื่อง จัดระบบการซักทำความสะอาดเสื้อผ้าและผ้าห่มผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

สิงหาคม 2560
– ยธ 0708.6/23049,23050,23051 เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ระบบต้องโทษในเรือนจำทัณฑสถาน
– ยธ 0708.6/21519 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลและแผนการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด ระบบต้องโทษ กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
– ยธ 0708.3/20748 เรื่อง กำชับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดในเรือนจำ

กรกฎาคม 2560
– ยธ 0708.3/18799 เรื่อง ขอส่ง สื่อวิดีโอมัลติมิเดียการป้องกันโรควัณโรคและการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ คลิปวิดีโอ
– ยธ 0708.6/18521 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่มาตรฐาน
– ยธ 0708.4/18327 เรื่อง การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ
– ยธ 0708.4/18326 เรื่อง กำชับการดูแลในเรื่องความปลอดภัยให้กับเข้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้าปฏิบัติงานในเรือนจำ
– ยธ 0708.3/18298 เรื่อง การจัดทำรายงานผลการจัดบริการด้านเอชไอวี/โรคเอดส์ในเรือนจำ

มิถุนายน 2560
– ยธ 0708.3/17011 เรื่อง แผนการดำเนินงานคัดกรองวัณโรคในเรือนจำด้วยวิธีการเอกซเรย์
– ยธ 0708.3/15940 เรื่อง มาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน
– ยธ 0708.3/15637 เรื่อง การดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน ของหน่วยงานตนเองในด้านที่ 9 (มาตรฐานข้อ 73 – 79)
– ยธ 0708.3/15350 เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินอาหารในเรือนจำ
– ยธ 0708.2/15306 เรื่อง แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้ภาชนะจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังและการบริหารจัดการเรื่องโต๊ะ-เก้าอี้จัดเลี้ยงที่เรือนจำดำเนินการอยู่

พฤษภาคม 2560
– ยธ 0708.4/14352 เรื่อง กำชับการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำตามมติคณะรัฐมนตรี
– ยธ 0708.2/13136 เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเรือนจำ
– ยธ 0708.3/12753 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ อุปกรณ์การฉีดวัคซีน และการให้บริการด้านการฉีดวัคซีน
– ยธ 0708.3/12641 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2560
– ยธ 0708.5/12368 เรื่อง รายงานการตอบรับคู่มือยาเสพติดและการตรวจหาสารเสพติดเบื้องตันในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
– ยธ 0708.6/12250 เรื่อง การจัดกิจกรรม “วันสุขภาพจิตเรือนจำ (๒๐ พฤษภาคม) ราชทัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
– ยธ 0708.2/12107 เรื่อง เร่งดำเนินการและจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง
– ยธ 0708.4/12082 เรื่อง การรายงานค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
– ยธ 0708.2/11271 เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำ
– ยธ 0708.6/11238 เรื่อง การเผยแพร่แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข (บคก. กสธ.) V.2

เมษายน 2560
– ยธ 0708.3/10229 เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ
– ยธ 0708.4/10066 เรื่อง การตั้งของบประมาณก่อสร้างสถานพยาบาล ปีงบประมาณ 2562
– ยธ 0708.4/9728 เรื่อง สำรวจครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของสถานพยาบาลเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
Download แบบฟอร์ม Word (นำไปเติมข้อมูลแล้วพิมพ์รายงานได้เลย)
– ยธ 0708.6/9562 เรื่อง การสำรวจการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
– ยธ 0708.2/8940 เรื่อง การจัดกิจกรรมกวาดล้างโรคหิดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

มีนาคม 2560
– ยธ 0708.2/8752 เรื่อง การป้องกันภาวะขาดวิตามินบี 1 (โรคเหน็บชา) ในกลุ่มผู้ต้องขัง
– ยธ 0708.2/8752 เรื่อง กำชับแนวทางการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
– ยธ 0708.2/7770 เรื่อง การประเมินพลังงาน (แคลลอรี่)/คุณค่าทางโภชนาการอาหารจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
– ยธ 0708.4/6890 เรื่อง การสำรวจการใช้จ่ายงบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ต้องขังที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน (เลข 13 หลัก)
Download แบบฟอร์ม Excel (นำไปเติมข้อมูลแล้วพิมพ์รายงานได้เลย)
– ยธ 0708.2/5821 เรื่อง การคัดกรองและประเมินผู้สูงอายุโดยใช้แบบฟอร์มคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ (Basic Geriatic Screening : BGS)

กุมภาพันธ์ 2560
– ยธ 0708.2/4404 เรื่อง การพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารของเรือนจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
– ยธ 0708.6/3855 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และติดประกาศกรมราชทัณฑ์
– ยธ 0708.4/3457 เรื่อง การส่งต่อประวัติผู้ต้องขังป่วยระหว่างเรือนจำ
– ยธ 0708.3/3393 เรื่อง การสำรวจจำนวนผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ที่ต้องการรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

มกราคม 2560
– ยธ 0708.2/2474 เรื่อง สำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่ปฏิบัติหน้าที่แดนสูทกรรมและโรงเลี้ยง
– ยธ 0708.3/2318 เรื่อง การดำเนินการพัฒนาเรือนจำตามมาตรฐานที่กำหนด 10 ด้าน
– ยธ 0708.2/1924 เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร
– ยธ 0708.2/885 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด “จำนวนของการมีสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังครบ 5 ด้าน ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน
– ยธ 0708.6/883 เรื่อง การจัดทำวีดิทัศน์การใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
– ยธ 0708.3/817 เรื่อง จุลสารของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ธันวาคม 2559
– ยธ 0708.4/37553 เรื่อง การรายงานการตรวจติดตามผู้ต้องขังป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำ (ผู้ป่วยใน) เป็นเวลานาน
– ยธ 0708.2/37231 เรื่อง แนวทางการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังรูปแบบอนามัย 30 คลิปวิดีโอ
– ยธ 0708.3/37228 เรื่อง รายงานผู้ต้องกักขังและนักโทษเด็ดขาดผู้ได้รับอภัยโทษปล่อยตัวฯเนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2559 ที่เจ็บป่วย
Download แบบฟอร์ม Excel (นำไปเติมข้อมูลแล้วพิมพ์รายงานได้เลย)
– ยธ 0708.3/37008 เรื่อง แจ้งแนวทางดำเนินการควบคุมป้องกันโรคในผู้ต้องขังปล่อยตัวพ้นโทษ
– ยธ 0708.2/36793 เรื่อง กำชับแนวทางการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและการัดการน้ำเสียในเรือนจำ
– ยธ 0708.6/36555 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ
– ยธ 0708.3/36469 เรื่อง แจ้งแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อโนโรไวรัสในเรือนจำ
– ยธ 0708.3/35833 เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้ป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษ ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559

พฤศจิกายน 2559
– ยธ 0708.3/34446 เรื่อง ผลการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สายการแพทย์ ประจำปี 2559
– ยธ 0708.4/34223 เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำตามมติคณะรัฐมนตรี
– ยธ 0708.4/33923 เรื่อง เรื่องการสำรวจข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาลสำหรับ ผู้ต้องขังที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน
– ยธ 0708.4/33922 เรื่อง ขออนุมัติปรับค่าตอบแทนการปฎิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการของบุคลากรสายการเพทย์ที่ขาดแคลน
– ยธ 0708.4/33389 เรื่อง การเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
– ยธ 0708.2/33069 เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการ “สัปดาห์รณรงค์การส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง 9 ธันวาคม
– ยธ 0708.6/32284 เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีที่ป่วยด้วยโรคทางจิตเวชและไม่สามารถสู้คดีในชั้นศาล

ตุลาคม 2559
– ยธ 0708.4/31376 การประสานความร่วมมือในการจัดทำสถานที่ในการควบคุมผู้ต้องขังเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
– ยธ 0708.4/31136 การจัดจ้างแพทย์ห้วงเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
– ยธ 0708.2/30781 คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรค
– ยธ 0708.2/30577 การจัดสรรงบประมาณควบคุมกำจัดสัตว์แมลงนำโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
– ยธ 0708.3/30018 มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
– ยธ 0708.5/48 สำรวจอัตราการใช้ชุดทดสอบหาสารเสพติดในเรือนจำฯ
– ยธ 0708.5/47 สำรวจอัตราการใช้ชุดตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียและคลอรีนในน้ำดื่ม/น้ำใช้
– ยธ 0708.6/29767 การเปิดใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)

กันยายน 2559
– ยธ 0708.1/549 กำชับการบันทึกข้อมูลการส่งผู้ต้องขังป่วยออกนอกเรือนจำในโปรแกรมข้อมูลระบบผู้ต้องขัง
– ยธ 0708.4/28747 ขอความร่วมมือดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำตามมติคณะรัฐมนตรี
– ยธ 0708.3/28620 แจ้งมาตรการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเรือนจำ
– ยธ 0708.3/26463 แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในเรือนจำ

สิงหาคม 2559
– ยธ 0708.4/25831 การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2559
– ยธ 0708.4/25781 สำรวจข้อมูลครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน
– ยธ 0708.4/25403 ข้อมูลจำนวนผู้ต้องขังพ้นโทษตามกำหนดหรือการได้รับพระราชทานอภัยโทษตาม พรฎ.พระราชทานอภัยโทษ
พ.ศ.2559 ที่เจ็บป่วย

– ยธ 0708.2/24669 แนวทางการส่งเสริมผู้ต้องขังสูงอายุ
– ยธ 0708.4/23433 รายงานการส่งผู้ต้องขังป่วยออกโรงพยาบาลภายนอก

กรกฎาคม 2559
– ยธ 0708.3/22726 การดำเนินงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์ในเรือนจำเพื่อยุติปัญหาเอดส์
ด้วยหน่วยงานภาครัฐ : การจัดตั้งศูนย์บริการชุมชน

– ยธ 0708.4/22575 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ
– ยธ 0708.4/19952 กำชับแนวทางการตรวจติดตามผู้ต้องขังป่วยขณะรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลภายนอก

มิถุนายน 2559
– ยธ 0708.4/17808 กำชับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาและควบคุมการใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์
– ยธ 0708.2/16883 การสนับสนุนวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน (MR) คอตีบและบาดทะยัก (dT)
– ยธ 0708.2/17040 การพัฒนาสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังครบ 5 ด้าน

พฤษภาคม 2559
– ยธ 0708.5/36 สำรวจการใช้ชุดทดสอบหาสารเสพติดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
– ยธ 0708.3/14152 การดำเนินการตามโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 75 จังหวัด
– ยธ 0708.3/13262 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเจ้าหน้าที่สายการแพทย์เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการกองทุนโลก
– ยธ 0708.3/13168 แบบค้นหาอาการสงสัยวัณโรคในผู้ต้องขัง (ลับ) ปีงบประมาณ 2559
– ยธ 0708.6/13449 การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2559

เมษายน 2559
– ยธ 0708.3/10333 จัดสรรงบประมาณอบรมอาสาสมัครผู้ต้องขังเพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขในเรือนจำ
– ยธ 0708.5/11094 การสนับสนุนชุดทดสอบหาสารเสพติดและค่าตรวจยืนยันผลหาสารเสพติด

มีนาคม 2559
– ยธ 0708.2/9913 กำชับแนวทางการดูแลผู้ต้องขังที่เสพสุราและมีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง
– ยธ 0708.2/9010 การเตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะภัยแล้ง
– ยธ 0708.3/8604 แผนการพัฒนาระบบงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์ในเรือนจำ
– ยธ 0708.4/8841 กำชับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วย
– ยธ 0711.5/7456 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. 2559
– ยธ 0708.3/8613 มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โครงการกองทุนโลก
– ยธ 0708.3/8074 สรุปผลการดำเนินงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ RRTTR:STAR-NFM

กุมภาพันธ์ 2559
– ยธ 0708.4/5729 การประสานความร่วมมือในการจัดทำสถานที่ในการควบคุมผู้ต้องขังที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
– ยธ 0708.5/6059 การสนับสนุนการจ่ายชุดทดสอบหาสารเสพติดให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถานและการเบิกจ่ายค่าตรวจยืนยันผล

มกราคม 2559
– ยธ 0708.4/1931 การสำรวจข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง
– ยธ 0708.3/1382 การประเมินตนเองตามแนวทางการประเมินมาตรฐานเรือนจำ
– ยธ 0708.4/374 แจ้งพยาบาลวิชาชีพในสังกัดที่ยังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรม และมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนการฝึกอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ

ธันวาคม 2558
– ยธ 0708.3/38478 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในทัณฑสถานฯ
– ยธ 0708.2/37845 แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการมีสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังครบ 5 ด้าน

พฤศจิกายน 2558
– ยธ 0708.5/35033 การขอรับชุดทดสอบหาสารเสพติด
– ยธ 0708.3/34944,34945,34946 มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โครงการกองทุนโลก

ตุลาคม 2558
– ยธ 0708.4/32432 กำชับการดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยตามแนวทางปฏิบัติที่กรมราชทัณฑ์กำหนด
– ยธ 0708.3/30690 การสำรวจความต้องการปรับปรุงสถานพยาบาลเรือนจำ

สิงหาคม 2558
– ยธ 0708.6/24869 การกำชับการสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังป่วยโรคทางจิตเวชและโรคระบบประสาทรอบ 6 เดือน
– ยธ 0708.6/24868 การกำชับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขังและการให้การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ต้องขัง (คลินิกคลายเครียด)

มกราคม 2558
– ยธ 0708.4/3 กำชับแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วย

มิถุนายน 2557
– ยธ 0708.4/19783 ขอความร่วมมือ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ พร้อมจัดสั่งข้อมูลกลับมายังกรมฯ ‘รายงานข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข’

พฤศจิกายน 2553
– ยธ 0708/2569 แนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังปีงบประมาณ 2554

มิถุนายน 2550
– ยธ 0703/1794 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาบุคลากรสายการแพทย์

มกราคม 2550
– ยธ 0708/220 รายงานข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข
Download แบบฟอร์ม Excel (นำไปเติมข้อมูลแล้วพิมพ์รายงานได้เลย)

เมษายน 2544
– มท 0908/ว.24 การเข้าเวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่สายงานแพทย์ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

___________________________________________________________
วิธีการแก้ไขสำหรับ Google Chrome ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้