สื่อความรู้กองบริการทางการแพทย์ ปี 2563

-โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงอายุวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง

-คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง

-แบบประเมินสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง

-เยี่ยมญาติปลอดภัย…ห่างไกลโควิด

-เยี่ยมญาติปลอดภัย…ห่างไกลโควิด

วิดีโอต้นแบบอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) คลิกเลย

หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)

-คู่มือครูฝึกอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)

-หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)

สื่อความรู้กองบริการทางการแพทย์ ปี 2562

เอกสารเผยแพร่ 

-การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

-ฝุ่นละอองขนาดเล็กอันตรายที่มองไม่เห็น

-พื้นที่อับอากาศภัยร้ายที่ไม่คาดคิด

-ระวังอาหารเป็นพิษ-อหิวาตกโรค

-การระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคไข้หวัดใหญ่

-แนวทางการดูแลผู้ต้องขังที่มีภาวะติดสุรา และถอนพิษสุรา (ลงแดง)

-การให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง กรณีที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังที่ติดสุรา

-เอกสารประกอบการอบรบเชิงปฎิบัติการความรู้ด้านเอชไอวี/เอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และไวรัสตับอักเสบ

-เพร็พ (Prep)

-วัณโรค

-โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

-การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในเรือนจำ

-แผ่นพับไวรัสตับอักเสบบีซี

-โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

-ประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 เมษายน 2562

-วัณโรคดื้อยาฯ 

-มาตราการกำจัดโรคหัด

-สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร

สื่อความรู้กองบริการทางการแพทย์ปี 2561

สื่อความรู้จากงานสัมมนาสายการแพทย์ วันที่ 23 – 25 เมษายน 2561

ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียน บีซ พัทยา

เอกสารเผยแพร่ของ ผู้อำนวยการทางการแพทย์  เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน  เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ ศูนย์สุขภาพจิต      เอกสารประกอบ 1    เอกสารประกอบ 2    เอกสารประกอบ 3

เอกสารเผยแพร่ของ กลุ่มงานส่งเสริมการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ  เอกสารประกอบ 1   เอกสารประกอบ 2

เอกสารเผยแพร่ของ กลุ่มงานส่งเสริมอนามัย  เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ   เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ คุณสุขสันต์ สำนักวัณโรค  เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ เรือนจำกลางกำแพงเพชร  คลิปข่าว   เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ เรือนจำกลางเชียงราย   เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ สปสช  เอกสารประกอบ

สื่อความรู้ โดยกลุ่มงาน สจ.

สื่อความรู้ โดยกลุ่มงาน วป. (update 17/10/61)

สื่อความรู้ โดยกลุ่มงาน สฟ. (update 27/12/61)