สื่อความรู้ กองบริการทางการแพทย์

สื่อความรู้กองบริการทางการแพทย์ ปี 2562

เอกสารเผยแพร่   

-ประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 เมษายน 2562

-วัณโรคดื้อยาฯ 

-มาตราการกำจัดโรคหัด

-สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร

สื่อความรู้กองบริการทางการแพทย์ปี 2561

สื่อความรู้จากงานสัมมนาสายการแพทย์ วันที่ 23 – 25 เมษายน 2561

ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียน บีซ พัทยา

เอกสารเผยแพร่ของ ผู้อำนวยการทางการแพทย์  เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน  เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ ศูนย์สุขภาพจิต      เอกสารประกอบ 1    เอกสารประกอบ 2    เอกสารประกอบ 3

เอกสารเผยแพร่ของ กลุ่มงานส่งเสริมการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ  เอกสารประกอบ 1   เอกสารประกอบ 2

เอกสารเผยแพร่ของ กลุ่มงานส่งเสริมอนามัย  เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ   เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ คุณสุขสันต์ สำนักวัณโรค  เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ เรือนจำกลางกำแพงเพชร  คลิปข่าว   เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ เรือนจำกลางเชียงราย   เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ สปสช  เอกสารประกอบ

สื่อความรู้ โดยกลุ่มงาน สจ.

สื่อความรู้ โดยกลุ่มงาน วป. (update 17/10/61)

สื่อความรู้ โดยกลุ่มงาน สฟ. (update 27/12/61)