สื่อความรู้ กองบริการทางการแพทย์

สื่อความรู้กองบริการทางการแพทย์ปี 2561

สื่อความรู้จากงานสัมมนาสายการแพทย์ วันที่ 23 – 25 เมษายน 2561

ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียน บีซ พัทยา

เอกสารเผยแพร่ของ ผู้อำนวยการทางการแพทย์  เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน  เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ ศูนย์สุขภาพจิต      เอกสารประกอบ 1    เอกสารประกอบ 2    เอกสารประกอบ 3

เอกสารเผยแพร่ของ กลุ่มงานส่งเสริมการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ  เอกสารประกอบ 1   เอกสารประกอบ 2

เอกสารเผยแพร่ของ กลุ่มงานส่งเสริมอนามัย  เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ   เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ คุณสุขสันต์ สำนักวัณโรค  เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ เรือนจำกลางกำแพงเพชร  คลิปข่าว   เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ เรือนจำกลางเชียงราย   เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่ของ สปสช  เอกสารประกอบ

สื่อความรู้ โดยกลุ่มงาน สจ.  ปี 2561

สื่อความรู้ โดยกลุ่มงาน วป.  ปี 2561  (update 15/06/61)

สื่อความรู้ ครั้งที่ 1 โดย กลุ่มงาน สอ. (update 25/04/60)

สื่อความรู้ ครั้งที่ 1 โดย กลุ่มงาน วป. (update 11/02/60)