บุคลากร

 

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองบริการทางการแพทย์
นางวิชชุดา  คงพร้อมสุข

 

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมอนามัย
หัวหน้ากลุ่มงาน
เวชกรรมป้องกัน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
การรักษาพยาบาลฯ
หัวหน้าศูนย์
สุขภาพจิต
5
  น.ส.สุภมาศ พะยอมสวาท  
   นางเกศสุรางค์ หริ่งรอด 
   น.ส.สุธัญญา ผู้พัฒน์   
  น.ส.พนิดา วงศ์ศิริรังษี  
น.ส.พรพรรณ ศิลปวัฒนาพร