บุคลากร

 

ผู้อำนวยการ
กองบริการทางการแพทย์
นางกนกวรรณ  จิ๋วเชื้อพันธุ์

 

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมอนามัย
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน
เวชกรรมป้องกัน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
การรักษาพยาบาลฯ
หัวหน้าศูนย์
สุขภาพจิต
5
  น.ส.สุภมาศ พะยอมสวาท  
   น.ส.พนิดา วงศ์ศิริรังษี
   ร.ท.หญิงชุติมา เจริญพร   
  น.ส.พนิดา วงศ์ศิริรังษี  
น.ส.พรพรรณ ศิลปวัฒนาพร