บุคลากร

ผู้อำนวยการ
กองบริการทางการแพทย์
1
น.ส.จุฑารัตน์ จินตกานนท์

 

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมอนามัย
หัวหน้ากลุ่มงาน
เวชกรรมป้องกัน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
การรักษาพยาบาลฯ
หัวหน้ากลุ่มงาน
เวชศาสตร์ชันสูตรฯ
หัวหน้าศูนย์
สุขภาพจิต
1
2
3
4
6
5
  นายอานนท์ เนียมเงิน  
  นางดาริกา ขมินทกูล  
   น.ส.สุธัญญา ผู้พัฒน์   
  น.ส.พนิดา วงศ์ศิริรังษี  
   น.ส.นุชนาถ ภู่ระย้า   
น.ส.พรพรรณ ศิลปวัฒนาพร