ดาวน์โหลด

– แบบสำรวจข้อมูลการใช้จ่าย ผตข ไม่มีเลข 13 หลัก
– แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2560
– แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.2
– แบบสำหรับส่งต่อประวัติผู้ต้องขังป่วยระหว่างเรือนจำ จาก ยธ 0708.4/3457 ลว. 8 ก.พ. 60
– แบบประเมินสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)
– แบบฟอร์ม รายงานฯอภัยโทษปล่อยตัวฯเนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เจ็บป่วย จาก ยธ 0708.3/37228 ลว. 22 ธ.ค. 59
– โครงการจัดจ้างแพทย์ห้วงเวลากรมราชทัณฑ์
– รวมเอกสาร สัมมนาฯ พัทยา 2559
– เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย
– แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 8 สิงหาคม 2559
– คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2559
– คู่มือ “แนวทางการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ต้องขัง ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑”
– คู่มือ “การใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว”
– แบบฟอร์ม รายงานข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข จาก ยธ 0708/220 ลว. 23 ม.ค. 50
Download Font THSarabun (แตกไฟล์แล้วนำไปไว้ที่ C:\Windows\Fonts)