ดาวน์โหลด

– แบบสำรวจครุภัณฑ์ทางการแพทย์
– แบบสำรวจครุภัณฑ์โครงการกองทุนโรคและหมายเลขครุภัณฑ์
– แบบสำรวจร้านสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2562
– แบบฟอร์มรายงานกิจสถานพยาบาล (แก้ไข)
– เอกสารศูนย์สุขภาพจิต

_________________________________________________________________________________

แบบฟอร์มการตรวจร่างกายแรกรับ จาก ยธ 0708.4/25710 ลว. 15 ก.ย. 60
– แบบรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
– เอกสารประกอบการประชุม การบำบัดผู้ต้องขังยาเสพติด ระบบต้องโทษ กรมราชทัณฑ์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
– แบบสำรวจครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของสถานพยาบาลเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก ยธ 0708.4/9728 ลว. 12 เม.ย. 60
– แบบสำรวจข้อมูลการใช้จ่าย ผตข ไม่มีเลข 13 หลัก จาก ยธ 0708.4/6890 ลว. 14 มี.ค. 60
– แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2560
– แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.2
– แบบสำหรับส่งต่อประวัติผู้ต้องขังป่วยระหว่างเรือนจำ จาก ยธ 0708.4/3457 ลว. 8 ก.พ. 60
– แบบประเมินสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)
– แบบฟอร์ม รายงานฯอภัยโทษปล่อยตัวฯเนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2559 ที่เจ็บป่วย จาก ยธ 0708.3/37228 ลว. 22 ธ.ค. 59
– โครงการจัดจ้างแพทย์ห้วงเวลากรมราชทัณฑ์
– รวมเอกสาร สัมมนาฯ พัทยา 2559
– เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย
– แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 8 สิงหาคม 2559
– คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2559
– คู่มือ “แนวทางการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ต้องขัง ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑”
– คู่มือ “การใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว”
– แบบฟอร์ม รายงานข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข จาก ยธ 0708/220 ลว. 23 ม.ค. 50
Download Font THSarabun (แตกไฟล์แล้วนำไปไว้ที่ C:\Windows\Fonts)

___________________________________________________________
วิธีการแก้ไขสำหรับ Google Chrome ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้