แบบสำรวจการใช้จ่ายงบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ต้องขังที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน (เลข ๑๓ หลัก) จากเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ในส่วนต่างๆ ของเรือนจำ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเป็น Excel แล้วส่งกลับทางเมล์ msdcorrect@gmail (คลิก)

หรือ

กรอกข้อมูลออนไลน์ (คลิก)

คลังสื่อเผยแพร่

          กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน ได้นำสื่อความรู้ Infographic จากสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค มาเพื่อให้ความสะดวกในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคที่เกิดจากอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนสุขอนามัยทั่วไป

เพิ่มเติม คลิกที่นี่…