Category: ข่าว

“ราชทัณฑ์จับมือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในเรือนจำ”

เมื่อวันที่ 9/9/2563 เวลา 09.00 น. กรมราชทัณฑ์ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสถานที่คุมขังโดยมีพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยเรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน อันจะทำให้ผู้ต้องขังได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 อย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน ทันต่อเหตุการณ์ ป้องกันไม่ให้เกิดความพิการ และการสูญเสียชีวิต

ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

การดำเนินการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัยในเรือนจำกลางเขาบิน โดย ดร.นพ.พิสิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์ เข้าเยี่ยมชมสูทกรรม สถานพยาบาล พร้อมให้คำแนะนำ และลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัย ณ เรือนจำกลางพิษณุโลก และ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมด้วย

การดำเนินการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กองบริการทางการแพทย์กรมราชทัณฑ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัยในเรือนจำกลางเขาบิน โดย ดร.นพ.พิสิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์ เข้าเยี่ยมชมสูทกรรม สถานพยาบาล พร้อมให้คำแนะนำ และลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัย ณ เรือนจำกลางพิษณุโลก และ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมด้วย

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนวิจัยเงินและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนวิจัยเงินและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

โครงการระบบแพทย์ทางไกลในเรือนจำ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ร่วมกับกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาระบบพบแพทย์ทางไกลในเรือนจำร่วมกันและลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เก็บข้อมูลมาประกอบในการวิจัยและพัฒนา โดยมี นายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธาน

 

การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพ สำหรับผู้ต้องขัง ตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ ปี 2562

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพ สำหรับผู้ต้องขัง ตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ ปี 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเภสัชกรคณิตศักดิ์  จันทราพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธาน ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังของสปสช.เขต1-13 และมีการวางแผนร่วมกันในการสนับสนุนการดำเนินงานในปี 2563 ต่อไป

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพของประเทศ

กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพของประเทศ (บสต.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้าข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที

ชั้นเรียนนานาชาติว่าด้วยสุขภาพเรือนจำครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

สุขภาพชุมชนเป็นประเด็นใหญ่ที่มีความซับซ้อนและท้าทาย ปัจจุบัน’การแก้ไขและพัฒนา จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในระดับเครือข่าย เพื่อแบ่งปันทรัพยากรณ์ ประสบการณ์ และร่วมกันพลักดันแนวทางในระดับนโยบายสาธารณะ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านสุขภาพเรือนจำ เพราะแม้ผู้คุมขังจะถูกพรากอิสรภาพ แต่สิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานก็ไม่อาจถูกละเลย

เมื่อผู้ต้องขังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องกลับคืนสู่ชุมชนในไม่เร็วก็ช้า พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจที่จัดขึ้นวันนี้ (7 พฤษภาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จึงมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาต่อยอดหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติว่าด้วยสุขภาพผู้ถูกคุมขังซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกันมาตั้งแต่ปี 2560 สู่แนวทางด้านการศึกษาแบบใหม่และการวิจัยในอนาคต

เมื่อเช้าที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, นายคริสตอฟ ซุตแตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC), ศาสตราจารย์มาร์ค แวน เดอ พุทเทน ผู้อำนวยการคณะสาธารณสุขศาสตร์, และด็อกเตอร์ลูก้า ฟัลคี่ หัวหน้าทีมแพทย์ของ ICRC ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ ก่อนเปิดชั้นเรียนนานาชาติว่าด้วยสุขภาพเรือนจำครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

การเรียนการสอนจะดำเนินไปเป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างสองหน่วยงานจะเปิดทางไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในอนาคต