Category: ข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณสุข 26 ก.ย. 61

               เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมราชทัณฑ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดย สปสช. เขต 4 สระบุรี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นหน่วยบริการสาธารณสุข (หน่วยบริการประจำ/รับส่งต่อทั่วไป) ของสถานพยาบาลเรือนจำกลางบางขวางระหว่าง กรมราชทัณฑ์ โดย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 15 ส.ค. 61

                 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ พร้อมคณะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลเรือนจำทั่วประเทศ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส

การจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขัง 28 มิ.ย. 61

              เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายแพทย์ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมคณะ นายกิตติพัณน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา (สปสช. เขต 12 สงขลา) พร้อมคณะ และมีทีมผู้สืบข่าว เข้าร่วมการลงพื้นที่สื่อสัญจร การจัดระบบบริการสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำของจังหวัดสงขลา ที่เป็นตัวอย่างการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมตามความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา

เรือนจำกลางนครราชสีมา 21 ส.ค. 60          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำโดยศาสตร์จารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมคณะ นายสมชาย เสี่ยงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางนครราชสีมาเพื่อติดตามการดูแลผู้ต้องขัง ซึ่งถือเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยเน้นการดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นโรควัณโรค ตั้งแต่การเข้าสู่กระบวนการรักษา จนสิ้นสุดการรักษา และได้ติดตามการรักษาภายหลังพ้นโทษ

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 22 พ.ค. 60          เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 60 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงประนอมคำเที่ยง เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ นายเรืองศักดิ์ สุวารี รองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะจากกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

คลังสื่อเผยแพร่ #2

          กลุ่มงานส่งเสริมอนามัย ได้นำสื่อความรู้ Infographic จากสำนักโรคอุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาเพื่อใช้ประโยชน์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยที่ถูกต้องและเหมาะสม

เพิ่มเติม คลิกที่นี่…

คลังสื่อเผยแพร่ #1

          กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน ได้นำสื่อความรู้ Infographic จากสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค มาเพื่อให้ความสะดวกในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคที่เกิดจากอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนสุขอนามัยทั่วไป

เพิ่มเติม คลิกที่นี่…