Category: ข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การยกระดับพยาบาลวิชาชีพในสถานที่ควบคุม”

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ได้จัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การยกระดับพยาบาลวิชาชีพในสถานที่ควบคุม” ระหว่าง สภาการพยาบาล กับ กระทรวงยุติธรรม โดย รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ อธิบดีกรมพินิจฯ อุปนายกสภาการพยาบาล และเลขาธิการสภาการพยาบาลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

“ราชทัณฑ์จับมือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในเรือนจำ”

เมื่อวันที่ 9/9/2563 เวลา 09.00 น. กรมราชทัณฑ์ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสถานที่คุมขังโดยมีพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยเรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน อันจะทำให้ผู้ต้องขังได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 อย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน ทันต่อเหตุการณ์ ป้องกันไม่ให้เกิดความพิการ และการสูญเสียชีวิต

ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

การดำเนินการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัยในเรือนจำกลางเขาบิน โดย ดร.นพ.พิสิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์ เข้าเยี่ยมชมสูทกรรม สถานพยาบาล พร้อมให้คำแนะนำ และลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัย ณ เรือนจำกลางพิษณุโลก และ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมด้วย

การดำเนินการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กองบริการทางการแพทย์กรมราชทัณฑ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัยในเรือนจำกลางเขาบิน โดย ดร.นพ.พิสิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์ เข้าเยี่ยมชมสูทกรรม สถานพยาบาล พร้อมให้คำแนะนำ และลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัย ณ เรือนจำกลางพิษณุโลก และ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมด้วย

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนวิจัยเงินและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนวิจัยเงินและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

โครงการระบบแพทย์ทางไกลในเรือนจำ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ร่วมกับกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาระบบพบแพทย์ทางไกลในเรือนจำร่วมกันและลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เก็บข้อมูลมาประกอบในการวิจัยและพัฒนา โดยมี นายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธาน

 

การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพ สำหรับผู้ต้องขัง ตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ ปี 2562

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพ สำหรับผู้ต้องขัง ตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ ปี 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเภสัชกรคณิตศักดิ์  จันทราพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธาน ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังของสปสช.เขต1-13 และมีการวางแผนร่วมกันในการสนับสนุนการดำเนินงานในปี 2563 ต่อไป

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพของประเทศ

กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพของประเทศ (บสต.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้าข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที