การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพ สำหรับผู้ต้องขัง ตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ ปี 2562

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพ สำหรับผู้ต้องขัง ตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ ปี 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเภสัชกรคณิตศักดิ์  จันทราพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธาน ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังของสปสช.เขต1-13 และมีการวางแผนร่วมกันในการสนับสนุนการดำเนินงานในปี 2563 ต่อไป