โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพของประเทศ

กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพของประเทศ (บสต.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้าข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที