โครงการระบบแพทย์ทางไกลในเรือนจำ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ร่วมกับกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาระบบพบแพทย์ทางไกลในเรือนจำร่วมกันและลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เก็บข้อมูลมาประกอบในการวิจัยและพัฒนา โดยมี นายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธาน