ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนวิจัยเงินและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ