Untitled Document
 
Untitled Document
 
ประกาศ สหกรณออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด เปิดให้สมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ 2 ประเภท คือ ทุนประจำปี 2560 และทุนต่อเนื่องประจำปี 2560 แบบขอรับทุนประจำปี 2560 แบบขอรับทุนต่อเนื่องประจำปี 2560
ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นร้อยละ 3.25  ต่อปี ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉินร้อยละ 6.65  ต่อปี เงินกู้เพื่อการศึกษาร้อยละ  4.65  ต่อปี เงินกู้เพื่อจัดหาอาวุธปืนร้อยละ  4.65  ต่อปี  ทั้งนี้  ตั้งแต่ 1 มีนาคม  2560 เป็นต้นไป รายละเอียด
แบบขอรับทุนสาธารณประโยชน์ กรณีประสบอุทกภัย แบบฟอร์ม
ประกาศ ผลการประกวดคำขวัญสหกรณ์ในโอกาสครบรอบ 30 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด รายละเอียด
ประกาศ แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ เรื่องการลดส่งค่าหุ้น สิทธิของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบกลุ่มพนักงานราชการ (ให้กู้อัตราใหม่ได้ในเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป) รายละเอียด
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก 1.5 ล้าน ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 หลักเกณฑ์ วงเงินกู้สามัญ

ประกาศ สหกรณ์ฯ จัดสวัสดิการ "เพิ่ม" ให้สมาชิก ดังนี้

1. กรณี สมรส อุปสมบท และคลอดบุตร 2,000.- บาท

2. กรณี บิดามารดาถึงแก่กรรม 1,000.- บาท

เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด

ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11 (เพิ่มวงเงินกู้ เป็น1.5 ล้าน) ระเบียบ สิทธิการกู้ สัญญาด้านหน้า สัญญาด้านหลัง (สำหรับหนังสือขอกู้กรุณาถ่ายในแผ่นเดียวกันและถ่ายสีเท่านั้น)
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 2557 รายละเอียด
การเปลี่ยนบริษัทคู่สัญญาประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ค้ำประกัน รายละเอียด ดาวน์โหลด (โปรดถ่ายหน้า - หลัง)
สมาชิกที่ประสบภัยแผ่นดินไหว ทรัพย์สินเสียหาย สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือ จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ฯ แบบฟอร์ม
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก ฉบับแก้ไข คลิ๊ก
กู้เงินกับสหกรณ์ต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับเงินเร็ว
ประกาศสหกรณ์ฯ ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
สหกรณ์จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้ค้ำประกัน
เงื่อนไขการรับฝากเงิน
หลักเกณฑ์การเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน
 
 
 
 
 
 
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ศูนย์บริการร่วม Call Center
กองแผนงาน
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
สำนักทัณฑวิทยา
สำนักสังคงสงเคราะห์
 

จำนวนผู้เข้าชม