Untitled Document
 
Untitled Document
 
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 หนังสือเชิญสมาชิก หนังสือขออนุญาตอธิบด
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ระดับอุดมศึกษา ปี 2558 รายละเอียด รายชื่อ
ประกาศ ประกาศหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559 รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2558 รายละเอียด เขตอิสระ เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9

ประกาศ สหกรณ์ฯ จัดสวัสดิการ "เพิ่ม" ให้สมาชิก ดังนี้

1. กรณี สมรส อุปสมบท และคลอดบุตร 2,000.- บาท

2. กรณี บิดามารดาถึงแก่กรรม 1,000.- บาท

เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด

ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11 (เพิ่มวงเงินกู้ เป็น1.5 ล้าน) ระเบียบ สิทธิการกู้ แบบคำขอกู้เงินฉบับใหม่ (สำหรับหนังสือขอกู้กรุณาถ่ายในแผ่นเดียวกันและถ่ายสีเท่านั้น)
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 2557 รายละเอียด
การเปลี่ยนบริษัทคู่สัญญาประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ค้ำประกัน รายละเอียด ดาวน์โหลด (โปรดถ่ายหน้า - หลัง)
สมาชิกที่ประสบภัยแผ่นดินไหว ทรัพย์สินเสียหาย สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือ จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ฯ แบบฟอร์ม
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก ฉบับแก้ไข คลิ๊ก
กู้เงินกับสหกรณ์ต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับเงินเร็ว
ประกาศสหกรณ์ฯ ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
สหกรณ์จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้ค้ำประกัน
เงื่อนไขการรับฝากเงิน
หลักเกณฑ์การเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน
 
 
 
 
 
 
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ศูนย์บริการร่วม Call Center
กองแผนงาน
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
สำนักทัณฑวิทยา
สำนักสังคงสงเคราะห์