Untitled Document
 
Untitled Document
 
ประกาศ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 กันยายน 2560 สิงหาคม 2560 กรกฎาคม 2560 มิถุนายน 2560
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 รายละเอียด
ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยและทุพพลภาพ พ.ศ.2551  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560   โดยแก้ไขกรณีขอรับการสงเคราะห์กรณีทุพพลภาพ  สามารถยื่นเรื่องขอรับการสงเคราะห์ได้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา รายละเอียด
ประกาศ สหกรณ์ขอแจ้งรายละเอียดเรื่องบริษัทประกันและอัตราค่าเบี้ยประกัน สำหรับความคุ้มครองรอบวันที่ 27 ตุลาคม 2560-26 ตุลาคม 2561.
ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้สมาชิกทราบด้วยแล้ว รายละเอียด
ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 รายละเอียด
ประกาศ ผลการนับคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการประจำปี 2561 รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ รายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจนจบระดับ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนฯ

ประกาศ สหกรณ์ฯ กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 กรมราชทัณฑ์
ประกาศ เรื่อง ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ และการใช้สิทธิ และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบ รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการ 2561 รายละเอียด
ประกาศ สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหา “กรรมการดำเนินการประจำปี 2561” พร้อมกันในวันพุธ  ที่  27  กันยายน  2560  ตั้งแต่เวลา  9.00 – 15.00 น. ณ หน่วยสรรหา                ที่ท่านปฏิบัติหน้าที่และมีชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา (เลือกได้ไม่เกิน  8  หมายเลข)
ประกาศ แผนกลยุทธ์สหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 - 2562 รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็น "กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561" รายละเอียด

ประกาศ ผลการตัดสินผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และทุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด ส่วนกลางกรมฯ เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 และ ทุนต่อเนื่อง

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ฯ  เปิดให้สมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตรในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560 และระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจนจบระดับ ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง แบบขอรับทุนระดับอุดมศึกษา แบบขอรับทุนปริญญาตรีต่อเนื่อง
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ เรื่อง วันรับสมัคร หลักเกณฑ์การรับสมัคร วิธีการสรรหา หน่วยสรรหา วันและเวลาในการสรรหา "กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561" รายละเอียด ใบสมัคร
ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นร้อยละ 3.25  ต่อปี ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉินร้อยละ 6.65  ต่อปี เงินกู้เพื่อการศึกษาร้อยละ  4.65  ต่อปี เงินกู้เพื่อจัดหาอาวุธปืนร้อยละ  4.65  ต่อปี  ทั้งนี้  ตั้งแต่ 1 มีนาคม  2560 เป็นต้นไป รายละเอียด
แบบขอรับทุนสาธารณประโยชน์ กรณีประสบอุทกภัย แบบฟอร์ม
ประกาศ ผลการประกวดคำขวัญสหกรณ์ในโอกาสครบรอบ 30 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด รายละเอียด
ประกาศ แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ เรื่องการลดส่งค่าหุ้น สิทธิของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบกลุ่มพนักงานราชการ (ให้กู้อัตราใหม่ได้ในเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป) รายละเอียด
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก 1.5 ล้าน ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 หลักเกณฑ์ วงเงินกู้สามัญ

ประกาศ สหกรณ์ฯ จัดสวัสดิการ "เพิ่ม" ให้สมาชิก ดังนี้

1. กรณี สมรส อุปสมบท และคลอดบุตร 2,000.- บาท

2. กรณี บิดามารดาถึงแก่กรรม 1,000.- บาท

เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด

ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11 (เพิ่มวงเงินกู้ เป็น1.5 ล้าน) ระเบียบ สิทธิการกู้ สัญญาเงินกู้ (สำหรับหนังสือขอกู้กรุณาถ่ายในแผ่นเดียวกันและถ่ายสีเท่านั้น) หนังสือยินยอม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 2557 รายละเอียด
การเปลี่ยนบริษัทคู่สัญญาประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ค้ำประกัน รายละเอียด ดาวน์โหลด (โปรดถ่ายหน้า - หลัง)
สมาชิกที่ประสบภัยแผ่นดินไหว ทรัพย์สินเสียหาย สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือ จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ฯ แบบฟอร์ม
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก ฉบับแก้ไข คลิ๊ก
กู้เงินกับสหกรณ์ต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับเงินเร็ว
ประกาศสหกรณ์ฯ ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
สหกรณ์จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้ค้ำประกัน
เงื่อนไขการรับฝากเงิน
หลักเกณฑ์การเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ศูนย์บริการร่วม Call Center
กองแผนงาน
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
สำนักทัณฑวิทยา
สำนักสังคงสงเคราะห์
 

จำนวนผู้เข้าชม