Untitled Document
 
Untitled Document
 
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ์ได้กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและแผนการควบคุม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ เพื่อถือปฏิบัติ แผนการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพฯ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด เรื่อง วันรับสมัคร หลักเกณฑ์การรับสมัคร วิธีการสรรหา หน่วยสรรหา วันและเวลาในการสรรหา "กรรมการดำเนินการ ปี 2562" ตั้งแต่วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 - วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 15.00 น. รายละเอียด ใบสมัคร
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรได้ยืดถือปฏิบัติ รายละเอียด
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด เรื่อง นโยบายด้านความเสมอภาค รายละเอียด
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด เปิดให้สมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตรในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ทุนต่อเนื่องระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบระดับ และระดับอาชีวศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว ประกาศฯ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก แบบต่อเนื่อง ประจำปี 2561 แบบขอรับทุนปี 2561 (แบบต่อเนื่อง) ประกาศฯ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2561 แบบขอรับทุนปี 2561 (แบบรายปี)
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด หยุดทำการเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การรับฝากเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รายละเอียด
ประกาศ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เมษายน 2561 มีนาคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มกราคม 2561 ธันวาคม 2560
ประกาศ สหกรณ์ขอประชาสัมพันธ์ สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ เอกสารแนบ
ประกาศ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) รายละเอียด
ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยและทุพพลภาพ พ.ศ.2551  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560   โดยแก้ไขกรณีขอรับการสงเคราะห์กรณีทุพพลภาพ  สามารถยื่นเรื่องขอรับการสงเคราะห์ได้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา รายละเอียด
ประกาศ สหกรณ์ขอแจ้งรายละเอียดเรื่องบริษัทประกันและอัตราค่าเบี้ยประกัน สำหรับความคุ้มครองรอบวันที่ 27 ตุลาคม 2560-26 ตุลาคม 2561.
ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้สมาชิกทราบด้วยแล้ว รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ และการใช้สิทธิ และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียด
ประกาศ แผนกลยุทธ์สหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 - 2562 รายละเอียด
ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นร้อยละ 3.25  ต่อปี ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉินร้อยละ 6.65  ต่อปี เงินกู้เพื่อการศึกษาร้อยละ  4.65  ต่อปี เงินกู้เพื่อจัดหาอาวุธปืนร้อยละ  4.65  ต่อปี  ทั้งนี้  ตั้งแต่ 1 มีนาคม  2560 เป็นต้นไป รายละเอียด
ประกาศ แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ เรื่องการลดส่งค่าหุ้น สิทธิของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบกลุ่มพนักงานราชการ (ให้กู้อัตราใหม่ได้ในเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป) รายละเอียด
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก 1.5 ล้าน ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 หลักเกณฑ์ วงเงินกู้สามัญ

ประกาศ สหกรณ์ฯ จัดสวัสดิการ "เพิ่ม" ให้สมาชิก ดังนี้

1. กรณี สมรส อุปสมบท และคลอดบุตร 2,000.- บาท

2. กรณี บิดามารดาถึงแก่กรรม 1,000.- บาท

เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด

 
 
 
 
 
 
 
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ศูนย์บริการร่วม Call Center
กองแผนงาน
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
สำนักทัณฑวิทยา
 

จำนวนผู้เข้าชม