ระเบียบเกี่ยวกับการกู้เงิน
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2537
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ พ.ศ.2559
 
ระเบียบเกี่ยวกับสมาชิก
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2554
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม พ.ศ.2541
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยและทุพพลภาพ พ.ศ.2551
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2547
ระเบียบฯ ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2555
ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2537
ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2558
ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550
 
ข้อบังคับสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับบที่ 7)