Untitled Document
 
Untitled Document
 
ประกาศ สหกรณ์ขอประชาสัมพันธ์ สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ เอกสารแนบ
ประกาศ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 รายละเอียด
ประกาศ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) รายละเอียด
ประกาศ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือน มกราคม 2561 ธันวาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ตุลาคม 2560 กันยายน 2560 สิงหาคม 2560 กรกฎาคม 2560 มิถุนายน 2560
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 รายละเอียด
ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยและทุพพลภาพ พ.ศ.2551  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560   โดยแก้ไขกรณีขอรับการสงเคราะห์กรณีทุพพลภาพ  สามารถยื่นเรื่องขอรับการสงเคราะห์ได้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา รายละเอียด
ประกาศ สหกรณ์ขอแจ้งรายละเอียดเรื่องบริษัทประกันและอัตราค่าเบี้ยประกัน สำหรับความคุ้มครองรอบวันที่ 27 ตุลาคม 2560-26 ตุลาคม 2561.
ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้สมาชิกทราบด้วยแล้ว รายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจนจบระดับ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนฯ

ประกาศ เรื่อง ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ และการใช้สิทธิ และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียด
ประกาศ แผนกลยุทธ์สหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 - 2562 รายละเอียด

ประกาศ ผลการตัดสินผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และทุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด ส่วนกลางกรมฯ เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 และ ทุนต่อเนื่อง

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นร้อยละ 3.25  ต่อปี ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉินร้อยละ 6.65  ต่อปี เงินกู้เพื่อการศึกษาร้อยละ  4.65  ต่อปี เงินกู้เพื่อจัดหาอาวุธปืนร้อยละ  4.65  ต่อปี  ทั้งนี้  ตั้งแต่ 1 มีนาคม  2560 เป็นต้นไป รายละเอียด
ประกาศ แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ เรื่องการลดส่งค่าหุ้น สิทธิของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบกลุ่มพนักงานราชการ (ให้กู้อัตราใหม่ได้ในเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป) รายละเอียด
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก 1.5 ล้าน ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 หลักเกณฑ์ วงเงินกู้สามัญ

ประกาศ สหกรณ์ฯ จัดสวัสดิการ "เพิ่ม" ให้สมาชิก ดังนี้

1. กรณี สมรส อุปสมบท และคลอดบุตร 2,000.- บาท

2. กรณี บิดามารดาถึงแก่กรรม 1,000.- บาท

เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด

 
 
 
 
 
 
 
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ศูนย์บริการร่วม Call Center
กองแผนงาน
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
สำนักทัณฑวิทยา
สำนักสังคงสงเคราะห์
 

จำนวนผู้เข้าชม