การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 3

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ

เอกสารดาวน์โหลด 1 

เอกสารดาวน์โหลด 2

One thought on “การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *