การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 3

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ

เอกสารดาวน์โหลด 1 

เอกสารดาวน์โหลด 2