สถิติการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขัง (ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563)


หน้าหลัก


อัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวตามช่วงปีงบประมาณ

ปล่อยตัวในช่วงปีงบ(Starting point) จำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว (คน) มีเลขบัตรประชาชน (คน) จำนวนผู้ต้องขังกลับมากระทำผิดซ้ำภายใน 1 ปี ร้อยละ จำนวนผู้ต้องขังกลับมากระทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี ร้อยละ จำนวนผู้ต้องขังกลับมากระทำผิดซ้ำภายใน 3 ปี ร้อยละ
* ข้อมูลนี้ ยังคำนวณได้ไม่ครบถ้วนเนื่องจากยังไม่ครบเวลาติดตามพฤติกรรม (follow-up period)
** ข้อมูลนี้ ยังคำนวณได้ไม่ครบถ้วนเนื่องจากจำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวยังไม่ครบทั้งปีงบประมาณ และยังไม่ครบเวลาติดตามพฤติกรรม (follow-up period)

คำอธิบาย

  อัตราการกระทำผิดซ้ำในฐานข้อมูลนี้ หมายถึง

แม้ว่าอัตราการกระทำผิดซ้ำ (Recidivism Rates/Reoffending Rates) จะยังไม่มีการให้คำนิยามและแนวทางการเก็บข้อมูลที่เป็นสากลและถูกต้องตรงกันหมดทุกประการ เนื่องจากมีหลายประเด็นที่ยังไม่มีข้อสรุปและมักขึ้นอยู่กับการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมของระบบงานราชทัณฑ์แต่ละประเทศ เช่น การกระทำผิดครั้งใหม่นั้น จะพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ชั้นการถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ (Re-arrest) หรือจะพิจารณาข้อมูลในชั้นการพิจารณาคดีที่มีคำพิพากษาเด็ดขาดว่ากระทำผิดจริง (Reconviction) หรือบางกรณีจะพิจารณาข้อมูลการถูกพิพากษาส่งตัวเข้าคุมขังในเรือนจำ (Reimprisonment/reincarceration) เท่านั้น เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีประเด็นของกรอบระยะเวลาในการติดตามผล (Follow-up period) ภายหลังการปล่อยตัวผู้ต้องขังว่าควรใช้เกณฑ์ระยะเวลากี่ปี ซึ่งแนวทางสากลที่ต่างประเทศนำมาใช้นั้นมีหลากหลาย เช่น 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี ฯลฯ ตามที่เห็นควรเหมาะสม

อย่างไรก็ดี สำหรับการกระทำผิดซ้ำ (Recidivism/reoffending) ในระบบฐานข้อมูล RecStats นี้ จะหมายถึง ผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำไปแล้วทั้งกรณีพ้นโทษแบบมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไขในช่วงปีงบประมาณหนึ่งๆ แล้วหวนกลับมากระทำผิดซ้ำโดยถูกส่งตัวเข้าสู่เรือนจำอีกครั้ง ทั้งในกรณีผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี และผู้ต้องขัง ภายในระยะเวลาช่วงหนึ่งที่กำหนดไว้หลังการปล่อยตัวดังกล่าว โดยในภาพรวมของระบบฐานข้อมูล RecStats นี้จะใช้กรอบระยะเวลาติดตามผลแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1 ปี 2 ปี และ 3 ปีงบประมาณ

  วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำในฐานข้อมูล RecStats มาจากการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ โดยระบบจะดำเนินการประมวลผลรายชื่อผู้ต้องขังทั้งหมดที่ได้รับการปล่อยตัวในปีงบประมาณหนึ่งๆ (1 ตุลาคม – 30 กันยายนของปีถัดไป) แล้วสืบค้นข้อมูลว่านักโทษที่ปล่อยตัวในกลุ่มดังกล่าวมีการพบข้อมูลการป้อนรายชื่อกลับเข้ามาในระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังอีกหรือไม่ ภายในกรอบระยะเวลาติดตามผลที่กำหนด

  ข้อจำกัดของข้อมูลในปัจจุบัน

ข้อจำกัดของฐานข้อมูล RecStats ณ ปัจจุบัน คือ การเทียบเคียงข้อมูลผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำและข้อมูลการกลับเข้ามาในระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์นั้นจะใช้เฉพาะ การเทียบเคียงด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นผู้ต้องขังคนเดียวกันจริง ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้ต้องขังทุกคนให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อให้เกิดความแม่นยำของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ฐานข้อมูล RecStats ต่อไป

  คู่มือการใช้งานระบบ Recstats