ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

Chiangmai Woman Correctional Institution

up date September 12, 2017