หน้าแรก

พันตำรวจเอก ศุภกร ศุภศิณเจริญ

ผู้อำนวยการกองทัณฑวิทยา

อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

กองทัณฑวิทยา

  • กำหนดรูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการด้านการควบคุมผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอำนาจของกรม รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับระบบเสริมความมั่นคงของเรือนจำ
  • จัดทำแผนเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติและระงับเหตุร้าย รวมทั้งการปฏิบัติการพิเศษในการจู่โจม ตรวจค้น และระงับการก่อเหตุร้ายในเรือนจำ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังชาวต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาที่มีกฏหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรม ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือในด้านการราชทัณฑ์ รวมทั้งการประชุมและการเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

– กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 20 กรกฎาคม 2561) เล่ม 135 ตอนที่ 51 ก หน้า 32 ข้อ 9

 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  :  กองทัณฑวิทยา

          “กองทัณฑวิทยา  เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาระบบ

การควบคุมตามหลักมาตรฐานสากล”

สื่อกรมราชทัณฑ์

 

โอกาส (Another Chance) – กรมราชทัณฑ์ (Thailand’s Department of Corrections)