หน้าแรก

 

ดร.ศุภโชค ควรฦาชัย

ผู้อำนวยการกองทัณฑวิทยา

อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

กองทัณฑวิทยา

  • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการด้านการควบคุมผู้ต้องขัง รวมถึงบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามอำนาจหน้าที่ของกรมฯ และระบบเสริมความมั่นคงของเรือนจำ
  • ปฏิบัติการเกี่ยวกับแผนป้องกันภัยพิบัติ การก่อเหตุร้าย การระงับเหตุร้าย จู่โจมตรวจค้นในเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง และการขนย้ายผู้ต้องขัง รวมถึงบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลตามอำนานหน้าที่ของกรมฯ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังชาวต่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญาที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมฯ ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศด้านความช่วยเหลือ และความร่วมมือในด้านการราชทัณฑ์ การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการประชุม และการเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย

– คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 25/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564

 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  :  กองทัณฑวิทยา

          “กองทัณฑวิทยา  เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาระบบ

การควบคุมตามหลักมาตรฐานสากล”

สื่อกรมราชทัณฑ์

 

โอกาส (Another Chance) – กรมราชทัณฑ์ (Thailand’s Department of Corrections)