ประกาศกรมราชทัณฑ์

   เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง   และกำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ

              ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง   ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นักทัณฑวิทยา  3   (งานควบคุมผู้ต้องขังและอื่น ๆ)

-----------------------------

                                ตามที่ได้มีประกาศกรมราชทัณฑ์  ลงวันที่   6  กรกฎาคม  2548   เรื่อง    การรับสมัครคัดเลือก

บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา 3 (งานควบคุมผู้ต้องขังและอื่น ๆ)  และได้ดำเนินการ

สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไปแล้ว  นั้น

                                บัดนี้   กรมราชทัณฑ์ได้ตรวจและประมวลผลคะแนนสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถ

ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า  ผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดใน ข้อ 9 แห่งประกาศรับสมัคร

คัดเลือกฯ    ของกรมราชทัณฑ์ฉบับดังกล่าว  ที่กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง   จำนวน  145  ราย   (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้)

ทั้งนี้   ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  เข้ารับการประเมินความเหมาะสม

กับตำแหน่ง   โดยการสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ดังนี้

1.  การสัมภาษณ์

       -  วันที่สอบ           วันเสาร์ที่   17   กันยายน  2548  

       -  สถานที่สอบ       ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์  ชั้น  3

       -  เวลาที่สอบ          เวลา  08.30 – 12.00  .                   

2.  การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย   โดยการวิ่ง  ระยะทาง  400  เมตร

       -  วันที่สอบ           วันอาทิตย์ที่   18   กันยายน  2548  

       -  สถานที่สอบ       สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เขตบางเขน 

          กรุงเทพมหานคร   

       -  เวลาที่สอบ          เวลา  07.30 – 12.00  . โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

 

ผู้สมัครคัดเลือก

ลำดับชุดที่วิ่ง

เลขประจำตัวสอบ

เวลารายงานตัว

หญิง

1

300000001 – 300000300

07.30  น.

ชาย

2

3

              300000003 – 300000072

              300000083 – 300000158            

07.45 น.

08.00  น.

 

ผู้สมัครคัดเลือก

ลำดับชุดที่วิ่ง

เลขประจำตัวสอบ

เวลารายงานตัว

ชาย

4

5

              300000164 -  300000247

              300000249 -  300000314

08.15  น.

08.30  น.

 

                                 ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ  จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ  ดังนี้

                                1)  การสัมภาษณ์

                                     1.1  ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ  และบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

ไปในวันสอบเพื่อแสดงคู่กัน    หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ    กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ 

อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้  

                                                กรณีบัตรประจำตัวสอบหายจะต้องนำใบคำร้องแจ้งหายหรือสำเนาประจำวันของ

สถานีตำรวจที่ผู้เข้าสอบแจ้งหายไปแสดงยังกองอำนวยการสอบก่อนเวลารายงานตัว  เพื่อขอออกบัตรแทน

1.2      แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือ 

-  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ (ชาย)  สวมเสื้อเชิ้ตมีปก   กางเกงขายาวทรงสุภาพ 

ห้ามใส่กางเกงยีนส์ หรือกางเกงลูกฟูก    โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง    สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

                                                -  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ (หญิง) แต่งกายสุภาพ  สวมกระโปรงและรองเท้าหุ้มส้น  และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

                                      1.3  ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้   ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบ

ได้ดำเนินการไปแล้ว  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

                                      1.4   ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่

ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

                                      1.5  ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

                                      1.6  เมื่อสอบเสร็จแล้ว  ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน  ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ 

และต้องไม่กระทำการใด ๆ  อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

 

                                2)  การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย 

                                     2.1  ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ  และบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

ไปในวันสอบเพื่อแสดงคู่กัน   หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ   กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ 

อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้  

                                                กรณีบัตรประจำตัวสอบหายจะต้องนำใบคำร้องแจ้งหายหรือสำเนาประจำวันของ

สถานีตำรวจที่ผู้เข้าสอบแจ้งหายไปแสดงยังกองอำนวยการสอบก่อนเวลารายงานตัว  เพื่อขอออกบัตรแทน 

                                      2.2  การแต่งกายเข้าสอบวิ่ง   ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดกีฬา

                                      2.3  ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้  ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบ

ได้ดำเนินการไปแล้ว  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

                                      2.4  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่

ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

                                      2.5  เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ 

และต้องไม่กระทำการใด ๆ  อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

                                 หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว   หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร

คัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ    ถึงแม้ว่าผู้สมัครคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้มี

รายชื่อเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   ตามประกาศฉบับนี้   ก็จะไม่มีสิทธิได้รับ

การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

 

                                                                                                                        ประกาศ    วันที่   6   กันยายน  ..2548

 

 

 

                           อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

    

  

ที่  ยธ 0702/1866                                                                    กรมราชทัณฑ์

       222  ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่

       อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

                                                                                                 6    กันยายน   2548

เรื่อง       การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา  3

(งานควบคุมผู้ต้องขังและอื่น ๆ)

เรียน      ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้บัญชาการเรือนจำ  ผู้อำนวยการทัณฑสถาน  สถานกักกัน  และสถานกักขัง

อ้างถึง   หนังสือกรมราชทัณฑ์  ที่  ยธ  0702/1634    ลงวันที่   8   สิงหาคม   2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย      สำเนาประกาศกรมราชทัณฑ์  ลงวันที่   6   กันยายน   2548   เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  และกำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบภาคความเหมาะสม

กับตำแหน่ง  ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา  3

(งานควบคุมผู้ต้องขังและอื่น ๆ)

ตามหนังสือที่อ้างถึง  กรมราชทัณฑ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา 3 (งานควบคุมผู้ต้องขังและอื่นๆ) และประกาศกำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  โดยกำหนดสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่  4  กันยายน   2548  

   สนามสอบโรงเรียนสตรีนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี   ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

บัดนี้    กรมราชทัณฑ์ได้ตรวจและประมวลผลคะแนนสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถ

ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  และกำหนดวัน  เวลา   และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง    ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา  3 (งานควบคุมผู้ต้องขังและอื่น ๆ)   มาเพื่อโปรดทราบ  และ

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โดยปิดประกาศให้บุคคลทั่วไปได้ทราบทั่วกัน

                                                                                                ขอแสดงความนับถือ          

 

 

 

อธิบดีกรมราชทัณฑ์

กองการเจ้าหน้าที่

โทร.0 2967 3437 – 8  โทรสาร.0 2967 3435

 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ในการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยา 3  (งานควบคุมผู้ต้องขังและอื่นๆ)
(แนบท้ายประกาศกรมราชทัณฑ์  ลงวันที่          กันยายน  พ.ศ. 2548)
     
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -นามสกุล
300000001 นางวาสนา ธิติธรรมพฤกษ์
300000003 นายสมพร กลั่นนุช
300000004 นายปิยะ ยิ้มปรางค์
300000006 นายยุธยา ไตรวงค์ย้อย
300000008 นางสาวขวัญหทัย ศรีนาค
300000009 นายจิรยุทธ พุฒตาลดง
300000011 นางสาวนิธิวดี ชัยเพชร
300000015 นายศุภรักษ์ สุพรรณ
300000016 นายอนุกูล ศึกหาญ
300000018 นายณัฐวุฒิ ยอดระบำ
300000020 นายวิศิษฏ์ ติ๊บงา
300000021 นายอุทัย ศรีทานันท์
300000022 นายระพิน พุทธแก้ว
300000023 นายเทิดศักดิ์ แต้มเติม
300000024 ว่าที่ร.ต.ภูมิวัฒน์ เหล่าบัวดี
300000026 นายสุนทร นุ่นเกตุ
300000033 นายวัชชิระ ไชยเพชร
300000037 นางเกสร ลิ้มสกุล
300000038 นายเชิดศักดิ์ สิริพร
300000040 นายธเนศ จูจันทร
300000041 นายชรินทร์ จันวัฒนะ
300000042 นายนิมิตร์ มณีเจริญ
300000043 นายสมศักดิ์ ทองรักษ์
300000047 นายผิน ไชยเสนา
300000048 นางสาวศุทธิกาญจน์ คำขัน
300000049 นายบุญเทียม ศรีใจ
300000050 นายวิสาร สายมายา
300000055 นายอรรถพจน์ บุญญรัตนสิริ
300000056 นายสหัสนัย บุตรดำ
300000059 นายสมัย สีหะวงษ์
300000063 นายเศกสรร วุฒิการณ์
300000065 นายบุญ ทินกระโทก
300000066 นายสันติ พรหมชา
300000068 นายพรชัย ศรีวิไลกุล
300000069 นายนพพร บุษปธำรง
300000071 นายธวัชชัย สุขศิริผล
300000072 นายอนุศักดิ์ ชาวพร
300000074 นางสุวลักษณ์ นิจพรหม
300000076 นางปรารถนา รอดภัยปวง
300000083 นายพิทักษ์ สว่างทิตย์
300000084 นายดำรง ใจวรรณ
300000085 นายณัฐพล พรมเชื้อ
300000086 นายวิศรุต กำพัน
300000088 นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มสิน
300000089 นายอภิเดช หอมอ่อน
300000091 นางสาวสาธิกา สามศรี
300000093 นายจรวด ลาแสดง
300000095 นายมิตร มณีวรรณ
300000098 นายสาโรจน์ ธรรมรังษี
300000100 นายวันฉลาด ลาวกาว
300000101 นางสมร มหาดไทย
300000102 นางสาวนุสรา นันทะแพง
300000103 นางทัศนี สมเป็น
300000104 นายมานะ อิศเรนทร์
300000105 นายธีรศาน ปั้นทอง
300000113 นายศุภลักษณ์ เหยียดชัยภูมิ
300000114 นายอัครเดช กลางประพันธ์
300000116 นายทรงพล อำนวยทรัพย์
300000124 นางระพีพันธ์ หิมะคุณ
300000126 นายบดินทร์ กุลบูรพา
300000127 นายสัมพันธ์ จันทร์บาล
300000129 นายสาทร เพชรกาฬ
300000131 นายสงัด สายต๊ะวัง
300000132 นายสมชาย ทรายงาม
300000135 นางจันทร์ฉาย ตันรักษา
300000136 นายปริมาตร ขุนแก้ว
300000137 นายนันทพล กลัดสอาด
300000139 นายอนุชา สุขสวัสดิ์
300000141 นางกรรณิการ์ จะวะนะ
300000144 นายธนิศร์ บูรพา
300000146 นายสมนึก ปัญญานาค
300000147 นายจรัญ อยู่อ่ำ
300000149 นายบุญสงค์ ศรีคง
300000150 นายนิคม เอี่ยมโซ้
300000152 นายสมนึก ผิวอ่อน
300000153 นายชาตรี อ่างแก้ว
300000154 นายสุทัศน์ เสริมทรัพย์
300000157 นางนภา ชัยเชื้อ
300000158 นายสมประสงค์ หาญรักษ์
300000164 นายสุทัศน์ รอดคุ้ม
300000169 นายสมชัย ขุนเจริญ
300000173 นายไพสันต์ ลมดา
300000181 นางสาวสุกัญญา พานิชชา
300000183 นายสุทัศน์ วงค์สุตา
300000184 นายสัญญา ศรีจักรโคตร
300000189 นายโสภณ ปะสะกวี
300000191 นายสมพงศ์ กลับวงศา
300000192 นายสายยัน ฤกรักษณี
300000193 นายสว่าง สังข์ศิลป์เลิศ
300000194 นายชินวัตร วงค์อินทร์
300000197 นางอุไร ส่งศิริ
300000198 นายบุญคุ้ม เท่าสาร
300000199 นายเดชา จิตตกสิการ
300000201 นายดาบชัย ศรีลารักษ์
300000202 นางนพพร ธามณี
300000204 นายไกรสร สมชาติ
300000205 นายวินัย บุพศิริ
300000208 นายกิตติกร กุศลศิลป์
300000210 นายพงษ์ศักดิ์ วงศ์สมศรี
300000212 นายสิงหา ชัยสุวรรณ์
300000216 นายประเสริฐ วิไลประสงค์
300000217 นายสมชาย ล้ำเลิศ
300000219 นายกฤติพงษ์ แสนสุข
300000220 นายสุนทร ส่งเสริม
300000223 นายธีรพงศ์ จันทร์วังโป่ง
300000226 นางธาริณี ปานประชาติ
300000227 นายไพบูลย์ แพงแก้ว
300000229 นายสุขสันต์ สิงบุดดี
300000231 นายพละศักดิ์ ปรัสพันธ์
300000233 นายวิชานนท์ ตะคอนรัมย์
300000240 จ.อ.สุริยวงศ์ เสริมแก้ว
300000241 นายธนิต สกุลพราหมณ์
300000242 นางสาวอาซีย๊ะ ลาโห๊ะยา
300000243 นายอุดม มณีแดง
300000246 นายสมภาร แสนสุข
300000247 นายธงชาติ พุทธรอด
300000249 นายยุทธชัย แซ่ฮั่น
300000250 นายชนชัย แก้วบุญทอง
300000254 นายระกัน อินทรวิจิตร
300000255 นายธีระ ศรีสุข
300000256 นางสาวสุมิตตรา ชาญสูงเนิน
300000257 นางสาวแก้วกัลยา เสียงสนั่น
300000259 นายทวี บุญมาก
300000260 นายวรรัตน์ ขันพิมูล
300000262 นางวรัญญู พงศ์จันทรเสถียร
300000265 นายอุทิศ จันโทริ
300000266 นายฉวี สัตรูพ่าย
300000268 นายจันทร์แก้ว ศรีกอก
300000269 นายสุพิตร์ หนูดำ
300000276 นายวัชราวุธ คาดประคอง
300000283 นายเฉลิมพล พลพิทักษ์
300000286 นายพิเชษฐ์ สิริฤกษ์วิภาส
300000288 นายชัยรัฐ เมืองมูลชัย
300000289 นายชุมพล บกดำ
300000292 นายสุสว่างพงษ์ ประจัญพล
300000294 นายทวิช ลุยทอง
300000300 นางพูลพร นพพะ
300000301 นายสมยศ ดวงสูงเนิน
300000303 นายชำนาญ สืบสิงห์
300000304 นายวาริท พิมภักดี
300000307 นายสมศักดิ์ เกิดกลิ่นหอม
300000310 นายวีรชัย สุดใจ
300000312 นายเฉลิมศักดิ์ นนทะ
300000313 นายภิญโญศักดิ์ เอี่ยมศรี
300000314 นายโกศล อันทราสี

จบ