บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและประเมินข้าราการ
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 
(แนบท้ายประกาศกรมราชทัณฑ์    ลงวันที่       10      พฤษภาคม  2548)
 
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ   เลขที่ ชื่อ-สกุล สังกัดปฏิบัติหน้าที่
    ตำแหน่ง        
1 8000000477 2618 น.ส. โศรยา ฤทธิอร่าม ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
2 8000000335 8139 นาง เพียงใจ แสงวิจิตร เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
3 8000000503 46 นาย สมชาย อุดมโชค ทัณฑสถานเปิดโคกตาบัน
4 8000000153 3332 นาย ทองใบ แสนแก้ว เรือนจำกลางขอนแก่น
5 8000000342 3519 นาย ไพโรจน์ แต่สุวรรณ์ เรือนจำกลางลพบุรี
6 8000000059 11427 นาง จุไร ทัสสะ สำนักทัณฑวิทยา
7 8000000656 1714 นาย อนันต์ แดงบางดำ เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
8 8000000298 4922 นาย พยนต์ แสงศิริ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจ.ปทุมธานี
9 8000000346 5005 นาย ภราดร ขุนทองจันทร์ เรือนจำพิเศษมีนบุรี
10 8000000596 4598 นาย สุเทพ ชิ้นสกุล เรือนจำกลางเขาบิน
11 8000000537 5104 นาย สมศักดิ์ เตียงตระกูลทอง เรือนจำกลางบางขวาง
12 8000000213 7648 นาย บำรุง จันทร์บ้านคลอง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
13 8000000249 2987 นาย ประธาน ฤทธิลี เรือนจำกลางขอนแก่น
14 8000000116 3025 นาย ณรงค์ แก้วยอด เรือนจำกลางราชบุรี
15 8000000448 7202 นาย วิรัตน์ ปานศรี เรือนจำกลางบางขวาง
16 8000000047 9346 นาย จำนงค์ อิ่นคำ เรือนจำกลางเชียงราย
17 8000000311 7038 นาย พัชรพล แสงจำนงค์ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
18 8000000510 5255 นาย สมบุญ มาศประมุท สำนักงานเลขานุการกรม
19 8000000622 9311 นาย สุรทิน เถาว์ทิพย์ เรือนจำกลางขอนแก่น
20 8000000216 2359 นาย บุญชัย วงศ์ไชยวัฒน์นิติ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
21 8000000083 7594 นาย ชัชวาลย์ ล้วนรัตน์ เรือนจำกลางบางขวาง
22 8000000534 3896 นาย สมศักดิ์ กิจวาสน์ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
23 8000000435 1429 นาย วิธาน สุขเกษม ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
24 8000000498 3019 นาย สมชาย นครพัฒน์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจ.ปทุมธานี
25 8000000324 10654 นาง พิมล เอียดใหญ่ เรือนจำกลางนครปฐม
26 8000000033 7452 นาย โกสินธุ์ ประภาพัฒนพงษ์ เรือนจำพิเศษธนบุรี
27 8000000340 6559 นาย ไพเราะ ขลิบทอง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจ.ปทุมธานี
28 8000000337 4783 นาย ไพชยนต์ พรมชา เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
29 8000000506 7664 นาย สมนึก จิตต์ขวัญ เรือนจำกลางนครราชสีมา
30 8000000060 6569 นาย เจริง เนินหนู ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
31 8000000634 9120 นาย สุวิทย์ อิ้งทอง เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
32 8000000066 7023 นาย ฉลอง หมอนทอง เรือนจำกลางพิษณุโลก
33 8000000239 10137 นาย ประดิษฐ์ เกลี้ยงประดิษฐ์ เรือนจำจังหวัดสงขลา
34 8000000271 9679 นาย ประสิทธิ์ ประทุมศิริ เรือนจำกลางพิษณุโลก
35 8000000327 1573 นาย พิสณห์ พิบูลย์ เรือนจำกลางบางขวาง
36 8000000391 5979 นาง ละออง อยู่ยั่งยืน เรือนจำกลางลพบุรี
37 8000000447 3163 นาย วิรัตน์ ไตรกูล สำนักผู้ตรวจราชการกรม
38 8000000525 9457 นาย สมภพ รุจจนเวท สำนักทัณฑวิทยา
39 8000000316 5421 นาย พิจิตต์ แก้วเมือง เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
40 8000000176 11128 นาย นคร ฉัตรฐากูร ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
41 8000000149 6548 นาย ทวี ทวีชนม์ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
42 8000000014 2982 นาย กาญจน์ สุนทรเดชา เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
43 8000000175 11054 นาย ธีระพงษ์ วงศ์ปัน เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
44 8000000067 1596 นาย ฉลาด วัชระกวีศิลป เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
45 8000000461 432 นาย วีระศักดิ์ ระเบียบธรรม เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
46 8000000144 9527 นาย ทนงศักดิ์ นนทมาตย์ เรือนจำกลางพิษณุโลก
47 8000000511 3002 นาย สมบูรณ์ นพเกล้า เรือนจำกลางบางขวาง
48 8000000390 2684 นาง เรวดี ผาสุขยืด ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
49 8000000566 3063 นาย สาธิต เอกวุฒิพล สำนักทัณฑปฏิบัติ
50 8000000128 10728 นาง ณิชกมล ไตรรัตนคุ้ม สำนักทัณฑปฏิบัติ
51 8000000490 3041 นาย สมเกียรติ สุขแสง เรือนจำกลางนครราชสีมา
52 8000000034 3248 นาย ไกรภพ ศรีเผด็จ เรือนจำพิเศษธนบุรี
53 8000000277 10392 นาง ปราณี ใจพรหม สำนักผู้ตรวจราชการกรม
54 8000000307 9214 นาย พฤกษ์ เบ็ญจวรรณ์ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
55 8000000343 5943 นาย ไพศาล มั่นคง ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น
56 8000000445 3628 นาย วิรัช วัฒนนิรันดร์ เรือนจำกลางชลบุรี
57 8000000081 90 นาย ชัชว์ พุฒพิมพ์ เรือนจำกลางอุบลราชธานี
58 8000000639 5485 นาย เสน่ห์ ถึกวงศ์ เรือนจำพิเศษธนบุรี
59 8000000265 175 นาย ประสาร เจริญผล เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
60 8000000625 3012 นาย สุรพล วงศ์ชัย เรือนจำกลางลำปาง
61 8000000241 7442 นาย ประดิษฐ์ องอาจ เรือนจำกลางนครปฐม
62 8000000591 8520 นาย สุทธิศักดิ์ ร่าหมาน เรือนจำกลางสงขลา
63 8000000611 10196 นาย สุพจน์ สวนอินทร์ เรือนจำกลางราชบุรี
64 8000000442 10895 นาย วิมล มิตรปล้อง เรือนจำอำเภอไชยา
65 8000000578 7820 นาย สำเริง สวัสดี เรือนจำกลางกำแพงเพชร
66 8000000516 71 นาย สมพงศ์ ประดิษฐ์วงศ์กูล เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
67 8000000338 10846 นาย ไพฑูรย์ วิเศษศิริ เรือนจำกลางบางขวาง
68 8000000585 9271 น.ส. สุกัญญา จินดานุช เรือนจำกลางราชบุรี
69 8000000647 3493 นาง โสภา เวณุภูติ สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
70 8000000019 4071 นาย กิตติธัช อังคะทายาท ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจ.ปทุมธานี
71 8000000674 6240 นาง อาจารี ศรีสุนาครัว เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
72 8000000148 9477 นาย ทรงศักดิ์ หีบสัมฤทธิ์ เรือนจำกลางสมุทรปราการ
73 8000000073 7413 นาย ชนินทร์ เลี้ยงสุวรรณ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
74 8000000500 39 นาย สมชาย เปรมใจ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
75 8000000027 4626 นาย เกษม เงินหนู เรือนจำจังหวัดตรัง
76 8000000255 2892 นาย ประมวล นาคสมบูรณ์ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
77 8000000658 11040 นาย อนิรุทธ์ ยศยิ่งยง เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
78 8000000418 8884 น.ส. วันเพ็ญ ว่องไวกิตติสิน กองคลัง
79 8000000522 6248 นาง สมพร อิทธิวรากร ทัณฑสถานหญิงหล่มสัก
80 8000000146 3732 นาย ทรงพจน์ พุ่มกำพล เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
81 8000000375 3640 นาย ระยอง อินทร์ต้นวงศ์ เรือนจำกลางนครปฐม
82 8000000043 59 นาย จรูญ เหง่าลา เรือนจำจังหวัดนครพนม
83 8000000414 3051 นาย วันชัย พวยไพบูลย์ สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี
84 8000000151 2138 นาย ทวีวงศ์ บุญสอง เรือนจำกลางชลบุรี
85 8000000603 165 นาง สุนทรี มุสิกรักษ์ หน่วยตรวจสอบภายใน
86 8000000133 8463 นาง ดวงพร ศิลปศร ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
87 8000000080 6049 นาย ชัชนันท์ รติสุธารัตน์ เรือนจำจังหวัดชัยนาท
88 8000000367 1786 นาย ไมตรี รักร่วม เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
89 8000000374 11081 นาย ระนอง น้องสินธุ์ เรือนจำกลางเขาบิน
90 8000000518 9935 นาย สมพงษ์ บัวบังศึก เรือนจำกลางคลองเปรม
91 8000000293 4294 นาย เผด็จ หริ่งรอด เรือนจำกลางคลองไผ่
92 8000000682 8567 นาย อิทธิวัฒน์ ธรรมรัตน์วิชัย ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
93 8000000356 2283 นาย มนู ท้วมทอง สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
94 8000000217 10237 นาย บุญโชติ เดชสม เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
95 8000000515 3018 นาย สมพงค์ นพเช้า เรือนจำจังหวัดสงขลา
96 8000000662 10786 นาย อภิรัฐ เรืองฤทธิ์ เรือนจำกลางระยอง
97 8000000444 11386 น.ส. วิรงรอง อุปลพันธุ์ กองการเจ้าหน้าที่
98 8000000278 4710 นาย ปราโมทย์ ใจเย็น เรือนจำจังหวัดสกลนคร
99 8000000368 428 นาย ยงยุทธ เชาวนทรงธรรม เรือนจำกลางสมุทรปราการ
100 8000000246 8978 นาย ประทีป พันธุ์วุฒิ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
101 8000000180 3812 นาย นพพร รัตนวัย เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
102 8000000426 4141 นาย วิชิต ปากหวาน เรือนจำกลางสมุทรปราการ
103 8000000386 8623 นาย ราเชนทร์ จำปาดิษฐ์ เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
104 8000000630 2984 นาย สุวรรณ บุญวัฒน์ เรือนจำกลางสงขลา
105 8000000101 2144 นาย ชำนาญ ฉิมวงศ์ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
106 8000000423 5241 นาย วิชัย เกิดน้อย เรือนจำกลางบางขวาง
107 8000000573 10065 นาย สำรวย จันทะวัง เรือนจำกลางเชียงราย
108 8000000174 4918 นาย ธีระ รักษาประเสริฐกุล สำนักทัณฑวิทยา
109 8000000120 8913 นาย ณรงค์ ถี่ถ้วน เรือนจำกลางเชียงใหม่
110 8000000385 9203 นาย ราชิน โนรี เรือนจำกลางชลบุรี
111 8000000228 5452 น.ส. บุญเอิบ เขม้นงาน กองการเจ้าหน้าที่
112 8000000018 845 นาย กิตติ นกแก้ว เรือนจำกลางยะลา
113 8000000424 7828 นาย วิชาญ เชาวลิต เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
114 8000000690 8243 นาง อุไรวรรณ ศรีคุณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
115 8000000164 7803 นาย ธรรมนูญ พรหมเจริญ เรือนจำพิเศษธนบุรี
116 8000000240 1004 นาย ประดิษฐ์ ลีสีคำ เรือนจำกลางนครราชสีมา
117 8000000322 10635 นาย พินิจ ว่องภักดีภูบาล สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
118 8000000050 817 นาย จำเนียร สังเกตุดี เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
119 8000000458 8712 นาย วีระ ทวีชนม์ สำนักทัณฑวิทยา
120 8000000530 7881 นาย สมยศ โยธินกิจโกศล ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจ.ปทุมธานี
121 8000000479 3950 นาย สงกรานต์ ศุภวิริยะมงคล เรือนจำกลางชลบุรี
122 8000000028 7671 นาย เกษม ดวงจักร ณ อยุธยา เรือนจำอำเภอพล
123 8000000054 1157 นาย จิรพันธ์ ภาวะสุทธิ เรือนจำจังหวัดลำพูน
124 8000000473 8956 นาย ศุภชัย กรรเกษม เรือนจำกลางบางขวาง
125 8000000056 10208 นาง จิราพรรณ ยาวิเศษ สำนักทัณฑปฏิบัติ
126 8000000491 8966 นาย สมเกียรติ สุดสายออ เรือนจำอำเภอบึงกาฬ
127 8000000489 2983 นาย สมเกียรติ มณีรัตน์ เรือนจำกลางนครปฐม
128 8000000319 7182 นาย พิชิต วรรณจิตต์ เรือนจำกลางสงขลา
129 8000000543 10974 นาย สมหมาย กุศลสุข ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
130 8000000112 6014 นาย ฐานะสิน สุขสุวรรณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี
131 8000000158 6108 นาย เทือง ชุมนุมมณี เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
132 8000000161 10591 นาย ธนภัทร มีจันทร์ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
133 8000000017 2398 นาย กำพล พรรณจิตต์ เรือนจำกลางคลองเปรม
134 8000000281 4999 นาย ปรีชา กรีโส เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
135 8000000493 321 นาย สมคิด คำมั่ง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
136 8000000463 4510 นาย เวชยันต์ ลูกอินทร์ เรือนจำกลางชลบุรี
137 8000000642 9422 นาย เสวต บัตรรัมย์ เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
138 8000000178 2180 นาง นงเยาว์ กองเพิ่มพูล เรือนจำกลางระยอง
139 8000000454 7115 นาย วิศิษฐ์ วิเศษสรพงศ์ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
140 8000000546 8458 นาย สมหวัง พุ่มชา เรือนจำกลางกำแพงเพชร
141 8000000085 4041 นาย ชัยพฤกษ์ แสวงเจริญ เรือนจำกลางเชียงราย
142 8000000648 4079 นาง หฤทัย อุกฤษฎ์ กองบริการทางการแพทย์
143 8000000541 2385 น.ส. สมสกุล แอลเฟรด สำนักทัณฑวิทยา
144 8000000159 4238 นาย ธงชัย จันทร์ฉลอง เรือนจำกลางเชียงใหม่
145 8000000299 3350 นาย พรชัย ไวทยะวิจิตร สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
146 8000000142 9929 นาย เติม บุญพร้อม เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
147 8000000399 9025 นาย วรเชษฎฐ์ ไกรนรา เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
148 8000000646 6512 นาย โสภณ สามศรี ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
149 8000000090 8612 นาย ชัยวัฒน์ แช่มขุนทด เรือนจำอำเภอบัวใหญ่
150 8000000196 152 น.ส. นิรมล ธรรมเจริญ เรือนจำพิเศษมีนบุรี
151 8000000547 11142 นาย สมัย ทองปัญญา เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์
152 8000000452 6263 นาย วิศรุต เรืองจิต เรือนจำพิเศษธนบุรี
153 8000000226 8935 นาย บุญส่ง สุดใจ เรือนจำพิเศษธนบุรี
154 8000000562 11406 นาย สัจจา โพธิ์กัน เรือนจำพิเศษธนบุรี
155 8000000535 11303 นาย สมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์ กองแผนงาน
156 8000000586 10757 น.ส. สุกานดา วัฒนพันธุ์ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
157 8000000062 2762 น.ส. เจริญ พราหมณ์สำราญ ทัณฑสถานหญิงกลาง
158 8000000434 5830 นาย วิทูร พรหมทองดี เรือนจำกลางคลองเปรม
159 8000000051 8429 นาย จำลอง สีอ่อน เรือนจำพิเศษธนบุรี
160 8000000122 10038 นาย ณรงค์ ศรนารายณ์ เรือนจำกลางพัทลุง
161 8000000496 398 นาย สมใจ สุขแสงชู ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
162 8000000218 1846 นาย บุญธรรม รัตนภิรมย์ เรือนจำจังหวัดลำพูน
163 8000000670 541 นาง อัมพร นิยมตรง กองการเจ้าหน้าที่
164 8000000188 9060 นาง นันทินี สายมายา เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
165 8000000312 7965 นาย พัชรพล เอี่ยมสวัสดิ์ เรือนจำกลางพิษณุโลก
166 8000000190 10424 นาย นัสที ทองปลาด เรือนจำพิเศษธนบุรี
167 8000000040 875 นาย คำรณ ทิพยชล เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
168 8000000256 2275 นาย ประมวล ศรีสวัสดิ์ เรือนจำกลางนครปฐม
169 8000000064 4197 นาย ฉลอง ผดุงโภชน์ เรือนจำกลางคลองไผ่
170 8000000677 10304 นาย อานุภาพ จันทนะสุคนธ์ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
171 8000000229 2005 นาง บุบผา ไพฑูรย์วงค์ หน่วยตรวจสอบภายใน
172 8000000007 2976 นาย กฤษฎา เดชนะ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
173 8000000624 7306 นาย สุรพล ภิรมย์นา เรือนจำกลางสมุทรปราการ
174 8000000057 7196 นาง จิราภรณ์ สุทธิอาจ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
175 8000000419 5736 นาย วัลลภ นาคบำรุง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
176 8000000693 6353 นาย เอกชัย วชิรวัฒนา เรือนจำจังหวัดสระบุรี
177 8000000453 774 นาย วิศาล พรเลิศ เรือนจำจังหวัดนครนายก
178 8000000119 8850 นาย ณรงค์ จุ้ยเส่ย กองการเจ้าหน้าที่
179 8000000683 4874 นาย อินถา สิงห์คำตา เรือนจำกลางกำแพงเพชร
180 8000000215 9392 นาย บุญชัย ตันอนุกูล กองการเจ้าหน้าที่
181 8000000570 5271 นาง สาวิตรี อินทวงศ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษคลองไผ่
182 8000000405 579 นาย วรายุทธ ศรีคุณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
183 8000000344 1950 นาย ฟาร์เลย์ ยุติธรรม เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
184 8000000189 8285 นาย นัยพิสัย พิมเสนศรี เรือนจำกลางยะลา
185 8000000494 53 นาย สมคิด ปริมิตร เรือนจำกลางเชียงใหม่
186 8000000048 4644 นาย จำเนียร โคตะนนท์ เรือนจำอำเภอเทิง
187 8000000649 1453 นาย อดิศร คุณูปถัมภ์ เรือนจำกลางคลองเปรม
188 8000000095 4251 นาย ชาญณรงค์ คล้ายนิล เรือนจำจังหวัดสระบุรี
189 8000000527 9975 นาย สมโภชน์ แดงเปี่ยม ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
190 8000000103 10023 นาย ชำนาญ นวลศรี เรือนจำอำเภอธัญบุรี
191 8000000192 1339 นาย นิพนธ์ พรหมเสน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจ.ปทุมธานี
192 8000000231 2856 นาย บูรณพงษ์ พูลเอี่ยม เรือนจำจังหวัดสระบุรี
193 8000000224 5120 นาย บุญศรี สิงหาสาร เรือนจำอำเภอหล่มสัก
194 8000000049 4698 นาย จำเนียร จันทร์งาม เรือนจำกลางเขาบิน
195 8000000631 197 นาย สุวัฒน์ กุลจันทร์ เรือนจำกลางอุบลราชธานี
196 8000000409 8167 เรือโท วสันต์ คำนวล (รน.) เรือนจำกลางเชียงราย
197 8000000612 5897 นาย สุพจน์ สีมันตธรรมกุล ทัณฑสถานบำบัดพิเศษคลองไผ่
198 8000000485 11095 นาย สนทยา พูนขวัญ เรือนจำกลางนครสวรรค์
199 8000000410 2114 นาย วสันต์ อัมพปานิค เรือนจำกลางคลองไผ่
200 8000000094 2371 นาย ชาญชัย ชาติบัญชาชัย ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
201 8000000011 2978 นาง กัณฐิกา จันทรมณี เรือนจำกลางคลองเปรม
202 8000000502 42 นาย สมชาย อาศิรพจน์มนตรี เรือนจำกลางชลบุรี
203 8000000609 1827 นาย สุบิน จำปีพันธ์ เรือนจำอำเภอทุ่งสง
204 8000000032 7421 นาย โกศล รัตนโฆสิต เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
205 8000000091 1965 นาย ชัยวัฒน์ ประจันต์ เรือนจำจังหวัดยโสธร
206 8000000291 406 นาง เปี่ยมศรี ดีสมุทร เรือนจำพิเศษธนบุรี
207 8000000222 8629 นาย บุญรวม ทวีวัฒน์ เรือนจำกลางคลองไผ่
208 8000000513 176 นาย สมบูรณ์ สนิท เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
209 8000000606 979 นาย สุนิจ ดุลย์เภรี เรือนจำอำเภอสีคิ้ว
210 8000000474 2389 นาย ศุภชัย ดีสมุทร เรือนจำกลางคลองเปรม
211 8000000652 916 นาย อดุลย์ ชูสุวรรณ เรือนจำกลางเชียงใหม่
212 8000000221 3049 นาย บุญยัง อ่วมเหล็ง เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
213 8000000351 10647 นาย มงคล บารมี เรือนจำอำเภอหล่มสัก
214 8000000628 3039 นาย สุริยนต์ อังอินสมบัติ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
215 8000000497 9069 นาย สมชาย ทองคำเอี่ยม เรือนจำกลางนครปฐม
216 8000000138 8228 นาย ดำริห์ แย้มบุญชุม เรือนจำกลางสมุทรปราการ
217 8000000358 2917 นาง มยุรี แปลงเงิน สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
218 8000000336 10806 นาย โพธิ์ศรี มากบุญ เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
219 8000000605 2967 นาง สุนารี จันทะแสง เรือนจำพิเศษมีนบุรี
220 8000000659 9113 นาย อนุชิต แสนคำ เรือนจำจังหวัดยโสธร
221 8000000577 2493 นาย สำราญ ทองเพ็ง เรือนจำจังหวัดพิจิตร
222 8000000303 300 นาง พรรณี ตรีรัตนประยูร สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
223 8000000469 10958 นาย ศิริยุทธ เทศยิ้ม เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
224 8000000696 2057 นาย เอิน อาจิตร์ เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
225 8000000233 9414 นาย ประกอบ ดีด้วยชาติ เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
226 8000000388 763 นาย รุ่งโรจน์ โพธิ์ทอง สำนักทัณฑวิทยา
227 8000000602 8962 นาย สุนทร อินทรแก้ว ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
228 8000000268 4896 นาย ประสิทธิ์ คำศรีสุข เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
229 8000000076 6471 นาย ชลินทร อภิรัตนพันธุ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
230 8000000102 8216 นาย ชำนาญ ชัยมงคล ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
231 8000000173 5764 นาย ธีรพันธุ์ จันทร์ธำรงค์ เรือนจำกลางสงขลา
232 8000000012 2992 นาง กัตติกา ยุวภูษิตานนท์ กองบริการทางการแพทย์
233 8000000360 295 น.ส. มาดี สุภาพผล ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
234 8000000252 9291 น.ส. ประภาศรี ขำสอาด ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
235 8000000568 6988 นาย สายพันธุ์ สังข์แก้ว เรือนจำกลางเขาบิน
236 8000000013 2981 น.ส. กัลยาณี ภู่ตระกูล สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
237 8000000387 9363 นาง รุ่งกรานต์ ดำนาค ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
238 8000000483 7903 นาย สถาพร ดิษยะกมล เรือนจำจังหวัดพะเยา
239 8000000481 604 นาย สงัด ภูมิแก้ว ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
240 8000000487 5559 นาย สนิท ไชยคำหาญ เรือนจำพิเศษมีนบุรี
241 8000000167 8185 นาย ธวัช โอดจันทึก เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
242 8000000673 4328 นาย อาคม จันทร์สุวรรณ เรือนจำกลางคลองเปรม
243 8000000003 33 นาย กมล เรืองน้อย เรือนจำกลางยะลา
244 8000000393 3808 นาง ลัดดา รุจิณรงค์ หน่วยตรวจสอบภายใน
245 8000000484 3848 น.ส. สถิภรณ์ คำพานิช กองการเจ้าหน้าที่
246 8000000237 325 นาย ประชา นาคอาทิตย์ เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
247 8000000492 4050 นาย สมคิด เกิดอยู่เจริญ เรือนจำกลางชลบุรี
248 8000000225 5567 นาย บุญส่ง กล่อมแสง เรือนจำกลางคลองไผ่
249 8000000404 3834 นาง วราพร สิงห์คุ้ม ทัณฑสถานหญิงสงขลา
250 8000000266 2986 นาย ประสาร ทองปิ่น เรือนจำพิเศษธนบุรี
251 8000000459 10410 นาย วีระ สุขเกษม ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
252 8000000472 7929 นาย ศีลธร โฉมกลั่น เรือนจำกลางคลองเปรม
253 8000000272 711 นาย ประสิทธิ์ วิชัย เรือนจำอำเภอฝาง
254 8000000114 11276 นาย ณธพงศ์ แอนุ้ย เรือนจำพิเศษธนบุรี
255 8000000219 11362 น.ส. บุญนิธี สุขเมือง หน่วยตรวจสอบภายใน
256 8000000087 1667 นาย ชัยยันต์ รำไพ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
257 8000000264 210 นาย ประสาท แก้วเหลา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
258 8000000155 นาย ทำนอง ดวงศิริ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
259 8000000508 255 นาย สมบัติ บริบูรณ์ เรือนจำกลางบางขวาง
260 8000000117 1346 นาย ณรงค์ เขียวอุบล เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
261 8000000136 557 นาย ดำรงค์ บัวฤทธิ์ เรือนจำกลางนครปฐม
262 8000000070 10102 นาย เฉลิมเกียรติ พิบูลย์ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
263 8000000331 3061 นาง เพ็ญแข กาญจนมนตรี ทัณฑสถานหญิงกลาง
264 8000000554 3667 นาย สวัสดิ์ รุ่งเรือง เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
265 8000000564 6152 นาย สัมพันธ์ การชนไชย เรือนจำกลางราชบุรี
266 8000000045 10157 นาย จักรกฤษณ์ อิศรานนท์ สำนักทัณฑวิทยา
267 8000000354 530 นาย มนตรี บุนนาค เรือนจำกลางบางขวาง
268 8000000345 9878 นาย ภคพล สุขประเสริฐ เรือนจำกลางชลบุรี
269 8000000407 6530 นาง  วลัย บุญเนียม เรือนจำจังหวัดตาก
270 8000000274 9644 นาย ประเสริฐ ใจหอม เรือนจำจังหวัดสมุทรสงคราม
271 8000000408 9103 นาย วสันต์ กิตติโชติพันธุ์ เรือนจำกลางนครปฐม
272 8000000262 3016 นาย ประเวศ นนทสี เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
273 8000000026 11014 นาย เกรียงศักดิ์ นิมิตเกษมสุภัค เรือนจำกลางนครปฐม
274 8000000397 9197 นาย ลือชา ร่วมพร เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
275 8000000006 2197 นาย กรีฑา แก้วเทศ เรือนจำกลางระยอง
276 8000000289 11352 น.ส. ปิ่นมณี แก้วเวชวงศ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
277 8000000455 3746 นาย วิษณุ ถามา เรือนจำจังหวัดแพร่
278 8000000205 370 นาง นุชนารถ วิเศษศิริ เรือนจำกลางคลองเปรม
279 8000000669 9761 นาง อัญชนา เพิ่มพูลศักดิ์ หน่วยตรวจสอบภายใน
280 8000000470 942 น.ส. ศิริลักษณ์ วาระโว หน่วยตรวจสอบภายใน
281 8000000362 2342 นาย มานะ สุทธิกาญจน์ เรือนจำกลางคลองเปรม
282 8000000078 2221 นาย ชวลิต พลับพลึง เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
283 8000000170 3760 นาย ธานี สมุทรนาค เรือนจำพิเศษธนบุรี
284 8000000597 4819 นาย สุเทพ อ่อนบุญมา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
285 8000000401 10692 นาง วรรณพร เสวะกะ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
286 8000000438 2041 นาย วินิจ ช้างสุวรรณ์ เรือนจำพิเศษธนบุรี
287 8000000600 11100 นาย สุนทร เดชรักษา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
288 8000000428 226 นาย วิเชาว์ สมัครธรรม เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
289 8000000210 9673 นาย บัญชา ยามช่วง เรือนจำกลางนครปฐม
290 8000000036 7301 นาย ขันชัย อ่ำนก เรือนจำกลางชลบุรี
291 8000000245 8509 นาย ประทีป แก่นจันทร์ เรือนจำอำเภอสีคิ้ว
292 8000000052 4854 นาง จินตนา ฉายสุขเกษม ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
293 8000000096 4359 นาย ชาญณรงค์ น้อยแสง เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
294 8000000287 2657 นาย ปัญญา สุวรรณมาลี เรือนจำกลางราชบุรี
295 8000000109 9800 นาย ชูศักดิ์ สุจิตพันธ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
296 8000000449 6376 นาย วิรัติ ศรีอินทร์ เรือนจำกลางบางขวาง
297 8000000532 10687 น.ส. สมลักษณ์ จันทรเจษฎากร สำนักทัณฑปฏิบัติ
298 8000000610 3650 นาย สุบิน ลาดปาละ เรือนจำกลางเชียงใหม่
299 8000000667 10511 นาง อัจฉรา ตั้งวิญญู หน่วยตรวจสอบภายใน
300 8000000314 8036 นาย พันทวีร์ แสนสุข เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
301 8000000413 5881 นาง วัฒนาพร คงเลิศมงคล หน่วยตรวจสอบภายใน
302 8000000517 7775 นาย สมพงศ์ สนิทมัจโร เรือนจำจังหวัดสงขลา
303 8000000590 5659 นาย สุทธิพัฒน์ พิพิธพรรณพงศ์ กองการเจ้าหน้าที่
304 8000000162 2692 นาง ธนวรรณ อุดมมีชัย ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
305 8000000202 10433 นาง นิษฐา วงษ์มงคล ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
306 8000000467 7797 นาง ศรีศุภลักษณ์ บุญยรัตพันธุ์ ทัณฑสถานหญิงกลาง
307 8000000320 9266 นาย พินัย สุวรรณเรือง เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
308 8000000431 3922 นาย วิเชียร สมจิตร เรือนจำจังหวัดหนองคาย
309 8000000436 2348 นาย วินัย บุญยะโรจน์ ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
310 8000000638 5961 นาย เสน่ห์ แก้วขาว เรือนจำกลางคลองเปรม
311 8000000275 6521 นาย ประเสริฐ สุขสำเนียง เรือนจำกลางนครราชสีมา
312 8000000582 7984 นาย สิทธิพล สินชัยกิจ เรือนจำกลางระยอง
313 8000000433 1018 นาย วิทวัส สิทธิพันธ์ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
314 8000000123 5913 นาย ณรงค์ อุรุวรรณ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
315 8000000552 5577 นาย สฤษดิ์ สัจจารักษ์ เรือนจำจังหวัดกระบี่
316 8000000451 9576 นาย วิโรจน์ โต๊ะเจริญ เรือนจำกลางเขาบิน
317 8000000439 10929 นาย วิบูลย์ ศรีแก้วนิตย์ เรือนจำกลางคลองเปรม
318 8000000111 7478 นาย โชค สิงหเดช เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
319 8000000154 3298 นาง ทัศนา วงศ์ชนะภัย ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
320 8000000655 5038 นาง อนัญญา ศิริเวช เรือนจำพิเศษธนบุรี
321 8000000039 7757 นาย คมกริช วงษาซ้าย เรือนจำกลางนครปฐม
322 8000000251 10343 นาง ประภาพรรณ ขจรวัฒนากุล เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
323 8000000688 6362 นาย อุทัย ยิ่งเจริญ เรือนจำกลางลำปาง
324 8000000292 2455 นาย ผดุง มณีเย็น สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
325 8000000425 9851 นาย วิชาญ พิริยะธนากร เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
326 8000000182 9513 นาย นภดล ธรรมเจริญ เรือนจำกลางยะลา
327 8000000429 10260 นาย วิเชียร ทองพุ่ม เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
328 8000000301 2500 น.ส. พรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์ สำนักทัณฑวิทยา
329 8000000317 8090 นาง พิชญ์สินี รัตนพิพิท กองบริการทางการแพทย์
330 8000000069 5404 นาย เฉลิม คงจันทร์ เรือนจำจังหวัดปัตตานี
331 8000000681 10458 นาง อำพรรณ รอดกระจับ เรือนจำกลางราชบุรี
332 8000000482 8019 นาย สง่า ศุภรักษ์ เรือนจำจังหวัดตรัง
333 8000000686 27 นาง อุดมพร เสือโต ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
334 8000000121 7221 นาย ณรงค์ ปิยพันธุ์ เรือนจำพิเศษธนบุรี
335 8000000279 9650 นาย ปราโมทย์ สุพรัตน์ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
336 8000000157 513 นาย เทอดศักดิ์ อังพัฒนพงษ์ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่
337 8000000341 5065 นาย ไพโรจน์ งาสว่าง เรือนจำกลางเชียงใหม่
338 8000000257 3047 นาย ประยงค์ สุขศรี เรือนจำกลางนครปฐม
339 8000000352 5613 นาย มนต์เทพ กัณฑ์ทอง เรือนจำอำเภอเทิง
340 8000000365 159 นาง มุกดา มวลทอง ทัณฑสถานหญิงกลาง
341 8000000038 9698 นาย คมกริช มันตาพันธ์ สำนักผู้ตรวจราชการกรม
342 8000000236 8178 นาย ประจวบ จูสมหวัง สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
343 8000000125 8392 นาย ณัฐ วิเชียรรัตน์ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
344 8000000372 10936 นาง ยุวดี บุญญดิษฐ์ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
345 8000000509 5194 นาย สมบัติ ฤทธิเดช เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
346 8000000088 1150 นาย ชัยยุทธ ม่วงเพชร เรือนจำอำเภอธัญบุรี
347 8000000512 634 นาย สมบูรณ์ ศิลา เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
348 8000000403 3279 นาย วรวิทย์ อำพันพงศ์ เรือนจำกลางชลบุรี
349 8000000697 334 นาย โอภาส พลวิเศษ เรือนจำกลางขอนแก่น
350 8000000071 4097 นาง เฉลียว ถามา เรือนจำจังหวัดแพร่
351 8000000680 9911 นาย อำนวย หอมขจร ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจ.ปทุมธานี
352 8000000199 379 นาย นิรันดร์ ทองประยูร เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
353 8000000523 2227 นาย สมพอง ศิริพูน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
354 8000000560 4870 นาย สะอาด สายชนะ เรือนจำอำเภอรัตนบุรี
355 8000000595 5838 นาย สุเทพ คงบำรุง เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
356 8000000618 6027 นาย สุเมตต์ รัตนา เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
357 8000000075 5161 นาย ชลอ มุขสวัสดิ์ เรือนจำกลางเชียงราย
358 8000000544 8526 นาง สมหมาย พูนสุขประเสริฐ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
359 8000000415 2993 นาย วันชัย สุวรรณภูมิ เรือนจำกลางลพบุรี
360 8000000194 3881 นาย นิพัทธ์ ทองแท้ เรือนจำจังหวัดตาก
361 8000000171 9820 นาย ธีรพล เสน่ห์นุกูล เรือนจำกลางสงขลา
362 8000000283 4671 นาย ปรีชา ลาภมา เรือนจำกลางชลบุรี
363 8000000432 728 นาย วิเชียร อุณหะกะ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
364 8000000297 4935 นาย พนา ปั้นงาม ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
365 8000000093 11317 นาย ชาญ เหมือนเพ็ชร เรือนจำกลางชลบุรี
366 8000000672 788 นาย อัศวิน เวชสุวรรณกุล เรือนจำกลางพิษณุโลก
367 8000000572 7751 นาย สำรวย เกตุแก้ว เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
368 8000000181 8387 นาย นพรัตน์ อรุณมาศ เรือนจำจังหวัดพะเยา
369 8000000376 1306 นาย รังสรรค์ ทองอยู่ เรือนจำกลางพิษณุโลก
370 8000000150 1932 นาย ทวี ศิละวรรณโณ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง
371 8000000411 690 นาย วัชรวิทย์ วชิรเลอพันธุ์ เรือนจำกลางคลองเปรม
372 8000000254 1804 นาย ประภาส วรรณโสภณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
373 8000000571 2103 นาย สำเนียง ชำนาญกิจ เรือนจำจังหวัดตรัง
374 8000000676 5887 นาย อานัต อาจเลิศ เรือนจำจังหวัดสระบุรี
375 8000000242 267 นาย ประดิษฐ์ อินทร์เฉลียว เรือนจำจังหวัดสุรินทร์
376 8000000615 2996 นาย สุพันธ์ สัจกุล เรือนจำอำเภอทุ่งสง
377 8000000323 2980 นาย พินิต สีหะนาท สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
378 8000000529 3969 นาย สมยศ ถวิลไพร เรือนจำกลางขอนแก่น
379 8000000015 3007 น.ส. กาญจนา กิจกล้า สำนักงานเลขานุการกรม
380 8000000263 2979 นาย ประสงค์ เจริญคุณ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
381 8000000326 8503 นาง พิศมัย บุญเตี้ย ทัณฑสถานหญิงกลาง
382 8000000384 142 นาย รัน ตลึงจิตร เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
383 8000000504 237 นาย สมเชาว์ กัณฐสุทธิ์ ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
384 8000000661 9097 นาง อภิรดี กิตติพงศ์พัฒน์ สำนักทัณฑปฏิบัติ
385 8000000551 2955 นาง สรรพพร รัตนพิเศษ กองบริการทางการแพทย์
386 8000000567 9610 นาย สามารถ เผือกทอง เรือนจำพิเศษธนบุรี
387 8000000380 4283 นาง รัตนา เกตุเผือก เรือนจำกลางลพบุรี
388 8000000295 699 นาย พงษ์ศักดิ์ บาริศรี เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
389 8000000664 1124 นาย อมร พยัคฆมุสิกพงษ์ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
390 8000000593 7702 นาย สุทิน ใจหลัก เรือนจำพิเศษมีนบุรี
391 8000000285 11401 นาย ปรีชา สีตะพงษ์ เรือนจำจังหวัดสงขลา
392 8000000053 10044 นาง จินตรา เศษสิลา ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
393 8000000005 11367 นาย กรรพฤกษ์ ไม้เรียง กองการเจ้าหน้าที่
394 8000000588 9871 นาง สุดารัตน์ ภู่พันธ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษคลองไผ่
395 8000000198 415 นาย นิรันดร์ ขวาโยธา เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
396 8000000270 11234 นาย ประสิทธิ์ ทักษะกรวงศ์ สำนักผู้ตรวจราชการกรม
397 8000000635 10628 นาง สุวิมล ไกรสูงเนิน สำนักทัณฑปฏิบัติ
398 8000000594 8435 นาย สุทิน ศรีสงค์ เรือนจำกลางเขาบิน
399 8000000328 8013 นาย พีระชัย ตันพานิช เรือนจำกลางกำแพงเพชร
400 8000000008 2977 นาย กฤษดา สิริเกตุสุวรรณ เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
401 8000000381 7768 นาง รัตนา บูรณโกศล เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
402 8000000417 7104 นาง วันดี ศาตะสมิต สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
403 8000000208 3965 นาย บรรพต พันธุ์ทอง เรือนจำกลางนครสวรรค์
404 8000000617 5869 นาง สุภาพ เผ้าอาจ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษคลองไผ่
405 8000000363 1758 นาย มานิต มณีนิตย์ เรือนจำพิเศษมีนบุรี
406 8000000010 2990 นาง กัญจนี ชูเชิด ทัณฑสถานหญิงกลาง
407 8000000063 6127 นาย เจือ เพิ่มทองมาก เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
408 8000000684 196 นาย อุดม ปิมปา เรือนจำจังหวัดพะเยา
409 8000000140 4209 นาย ดุสิต จันทร์สถิตย์ กองนิติการ
410 8000000212 10287 นาย บำเพ็ญ สมภักดี เรือนจำกลางบางขวาง
411 8000000282 6002 นาย ปรีชา ยังเหลือ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
412 8000000201 9470 นาย นิรันดร บุปผาพันธุ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
413 8000000421 10548 นาย วิจิตร ไชยศร เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
414 8000000383 9013 น.ส. รัตนาภรณ์ อ่อนแก้ว สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
415 8000000460 5341 นาย วีระพงษ์ วิโรจน์วัฒนกุล เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
416 8000000044 3150 นาย จเร ศรีจันทร์ เรือนจำจังหวัดสุรินทร์
417 8000000441 9054 นาย วิบูลย์  สถาปนวรรณธนะ เรือนจำจังหวัดตรัง
418 8000000333 5143 นาย เพ็ญพัชร์ พูลช่วย เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
419 8000000685 4942 นาย อุดม ศุภฤกษ์ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
420 8000000536 5179 นาย สมศักดิ์ เขียวอ่อน เรือนจำกลางเชียงใหม่
421 8000000261 2985 นาย ประวิทย์ เทพพิทักษ์ เรือนจำกลางเขาบิน
422 8000000068 861 น.ส. ฉวีวรรณ อินทรมณี เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
423 8000000580 1092 นาย สิทธิชัย เผ่าพันธ์ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
424 8000000533 8370 น.ส. สมศรี ประสาทแก้ว ทัณฑสถานหญิงหล่มสัก
425 8000000394 1687 นาง ลัดดาวัลย์ วัชระ ทัณฑสถานหญิงสงขลา
426 8000000244 1943 นาย ประทวน ปรางเลิศ เรือนจำกลางคลองไผ่
427 8000000651 5148 นาย อดิศัย อินทาปัจจ์ เรือนจำจังหวัดกระบี่
428 8000000191 9605 นาย นิคม ศรีสันดา เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
429 8000000678 8819 นาย อารยะ ชมเมิน เรือนจำอำเภอนางรอง
430 8000000152 1114 นาย ทวีศักดิ์ เทียมบัณฑิตย์ เรือนจำอำเภอธัญบุรี
431 8000000132 5153 นาง ดวงเดือน แก้วเนตรชื่น ทัณฑสถานหญิงกลาง
432 8000000556 1293 นาย สวาสดิ์ จังพล เรือนจำจังหวัดหนองคาย
433 8000000446 3768 นาย วิรัตน์ โตอิ่ม เรือนจำกลางกำแพงเพชร
434 8000000193 3914 นาย นิพัทธ์ กอโคตร เรือนจำจังหวัดสกลนคร
435 8000000131 10377 นาย ดนัย อยู่พะเนียด ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
436 8000000084 9353 นาย ชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ กองคลัง
437 8000000666 5131 นาง อรัญญา นุ่มพุ่มพา ทัณฑสถานหญิงกลาง
438 8000000550 10131 นาย สยามรัฐ สิเนหสาร เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
439 8000000030 1973 นาย เกียรติกร ปัทมทัตต์ กองการเจ้าหน้าที่
440 8000000023 4575 น.ส. กุลมณี แก้วประสิทธิ์ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
441 8000000370 9318 นาง ยิ่งพินโย บุปผะโพธิ์ เรือนจำกลางสงขลา
442 8000000592 8363 นาย สุทัศน์ จันทร์อารักษ์ เรือนจำกลางระยอง
443 8000000308 263 นาย พลกฤต จิตรบำรุง เรือนจำจังหวัดตราด
444 8000000359 1369 นาง มัณฑนา คงคะรัศมี เรือนจำกลางคลองเปรม
445 8000000364 5055 นาย มีศักดิ์ ลาพิทักษ์ เรือนจำกลางอุดรธานี
446 8000000141 6113 นาย เดชา ลักษณพรหม เรือนจำจังหวัดนครพนม
447 8000000280 7267 นาย ปราศัย เอี่ยมจิตต์ เรือนจำอำเภอธัญบุรี
448 8000000583 5227 นาย สิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ เรือนจำอำเภอภูเขียว
449 8000000166 441 นาย ธวัช รุ่งโนรี สำนักงานเลขานุการกรม
450 8000000601 9962 นาย สุนทร เทพสุภรณ์กุล เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
451 8000000557 1203 นาย สวิง คันโทเงิน เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
452 8000000366 117 นาย เมี้ยน เกิดบ้านไทร เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
453 8000000223 6411 นาย บุญร่วม ผลกลาง เรือนจำกลางนครราชสีมา
454 8000000092 6954 นาย ชาญ วชิรเดช กองแผนงาน
455 8000000098 3816 นาย ชาติชาย ชินคำหาร เรือนจำกลางขอนแก่น
456 8000000253 8095 นาย ประภาส ชื่นชอบ เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
457 8000000160 755 นาย ธนกาญจน์ กล่อมแก้ว สำนักทัณฑปฏิบัติ
458 8000000235 8791 นาย ประจง หาญอาษา เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
459 8000000296 910 นาย พงษ์ศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
460 8000000206 9176 นาย บรรจง อิสสระ เรือนจำกลางยะลา
461 8000000113 11215 น.ส. ฑิพารัตน์ โชติพิทยานนท์ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
462 8000000105 7643 นาย ชำนาญ วิกสุวรรณ เรือนจำอำเภอปากพนัง
463 8000000187 6143 นาง นฤมล ทิพยมณฑล ทัณฑสถานหญิงกลาง
464 8000000679 6308 นาย อำนวย รองสวัสดิ์ เรือนจำกลางสงขลา
465 8000000539 5630 นาย สมศักดิ์ ยุทธโอภาส เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
466 8000000632 327 นาย สุวัฒน์ ชุมพงศ์ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
467 8000000501 4547 นาย สมชาย เม้ยมิ่ง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
468 8000000100 94 นาย ชาลี จันทรส เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
469 8000000569 11019 นาง สายพิณ จงเจริญ เรือนจำจังหวัดเพชรบุรี
470 8000000269 7584 นาย ประสิทธิ์ ทองคำ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
471 8000000350 7321 นาย มงคล ณ นคร เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
472 8000000619 3787 นาย สุรชาติ หมุนนุ้ย เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง
473 8000000029 3986 นาย เกษมศานต์ บุญญจินดา นิลวงศ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
474 8000000520 937 นาย สมพงษ์ อยู่สมบูรณ์ เรือนจำจังหวัดสมุทรสงคราม
475 8000000118 3799 นาย ณรงค์ คงปิ่น เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
476 8000000177 9858 นาย นคร อินทรถาวร ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
477 8000000197 7001 นาย นิรัตน์ ปังศรีอุทัย ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
478 8000000579 1067 นาย สิทธิชอบ ภักดีวานิช เรือนจำจังหวัดนครนายก
479 8000000456 9729 นาย วิสุทธิ์ ทรงรัตน์ เรือนจำกลางพิษณุโลก
480 8000000348 5303 นาย ภัทรพงศ์ หมวกสกุล เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
481 8000000021 2732 นาย กุลธร ถัดทะพงษ์ กองนิติการ
482 8000000349 7360 นาย ภูชิชย์ จารุวัฒน์ เรือนจำจังหวัดตาก
483 8000000227 8929 นาย บุญสืบ กิจสนิท เรือนจำพิเศษมีนบุรี
484 8000000127 592 นาย ณัฐพล ยินดีฉัตร เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
485 8000000130 6539 นาย  ดนัย บุตรราช เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
486 8000000476 4381 น.ส. ศุภริน จันทรปรรณิก สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
487 8000000099 7126 นาย ชาติชาย ไชยรักษ์ เรือนจำจังหวัดยโสธร
488 8000000306 1506 นาง พรเอื้อง ตรีทอง ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
489 8000000243 6040 นาย ประดิษฐ สงวนชาติ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
490 8000000137 5779 นาย ดำรงค์ หงษ์ทอง เรือนจำจังหวัดนครนายก
491 8000000528 7093 นาย สมมาตย์ สุราช กองการเจ้าหน้าที่
492 8000000671 962 นาย อัมพร สมจิตต์ เรือนจำจังหวัดชัยนาท
493 8000000318 8238 นาย พิชัย อักษร เรือนจำอำเภอเทิง
494 8000000055 5525 นาง จิราพร เอี่ยมสมบูรณ์ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
495 8000000392 5550 น.ส. ลัดดา ทับทิมพรรณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
496 8000000321 3017 นาย พินิจ บุญอนันต์ เรือนจำอำเภอรัตนบุรี
497 8000000640 4312 นาย เสนอ ทองเลี่ยมนาค เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
498 8000000480 11257 นาย สงวน รักษาชาติ เรือนจำพิเศษมีนบุรี
499 8000000427 8651 นาย วิชิต อินทมาศ เรือนจำกลางพัทลุง
500 8000000304 5752 นาง พรรณี นาคเนียม หน่วยตรวจสอบภายใน
501 8000000086 7082 นาย ชัยยันต์ โฉมฉาย เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
502 8000000687 2332 นาย อุทัย ทัพอาสา เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
503 8000000637 3179 นาย เสถียร บุญเนตร เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
504 8000000574 8114 นาย สำรอง เทพมี เรือนจำกลางอุดรธานี
505 8000000382 394 นาง รัตนา อินทนิเวศ กองคลัง
506 8000000183 3417 นาย นเรศ แก้วเฉย เรือนจำกลางคลองเปรม
507 8000000022 5988 นาง กุลธิดา ไกรสังข์ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
508 8000000016 3001 นาง กาญจนา เบญจพิพัฒน์กุล เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
509 8000000645 4216 นาง โสพิศ ขุนทอง ทัณฑสถานหญิงกลาง
510 8000000548 10189 นาย สมาน เด็งโด ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
511 8000000353 655 นาย มนตรี ชินทอง เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
512 8000000339 7729 นาย ไพฑูรย์ สีดอกบวบ เรือนจำอำเภอฝาง
513 8000000660 7696 นาย อภิชาติ สุวรรณโพธิ์ เรือนจำกลางชลบุรี
514 8000000695 6274 นาย เอนก ทองลอย ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
515 8000000169 363 นาย ธวัชชัย สุขสวัสดิ์ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
516 8000000584 11433 นาย สืบศักดิ์ กระต่ายทอง เรือนจำจังหวัดสมุทรสงคราม
517 8000000107 2292 นาย ชูชัย นาคะกนกเศรษฐ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
518 8000000077 2511 นาย ชโลธร์ แสงมณี เรือนจำอำเภอแม่สอด
519 8000000581 4913 นาย สิทธิพงษ์ หงษ์บุญเสริม เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
520 8000000002 4945 นาง กนิษฐา หาวัตร เรือนจำกลางบางขวาง
521 8000000395 3320 น.ส. ลาวัณย์ อ่อนสำลี สำนักทัณฑปฏิบัติ
522 8000000621 9257 นาย สุรเชษฐ์ แสงประทุม เรือนจำอำเภอนางรอง
523 8000000668 8605 นาง อัจฉรา บุญนฤธี สำนักงานเลขานุการกรม
524 8000000147 2675 นาย ทรงศักดิ์ พลรักษ์เขต เรือนจำกลางนครปฐม
525 8000000200 8657 นาย นิรันดร์ พรหมดีสาร เรือนจำกลางอุดรธานี
526 8000000234 3890 นาย ประกาย วงศ์เบี้ยสัจจ์ เรือนจำอำเภอปากพนัง
527 8000000464 10214 นาย ไวทย์ พิกุลทอง เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
528 8000000248 7009 นาย ประเทียบ ภูมิแก้ว ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
529 8000000186 5365 นาย นฤพนธ์ แก้วเทศ กองการเจ้าหน้าที่
530 8000000247 7008 นาง ประทุม คงสุทธิ์ เรือนจำจังหวัดเพชรบุรี
531 8000000416 9008 นาย วันดี บุญจักษุ เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
532 8000000211 3337 นาย บัณฑิตย์ เชื้อม่วง เรือนจำกลางนครราชสีมา
533 8000000627 179 นาย สุริยนต์ วิทยาเวช เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
534 8000000031 2174 นาย เกียรติศักดิ์ บัวมาศ เรือนจำจังหวัดสกลนคร
535 8000000478 3579 นาย สงกรานต์ ไชยวงศ์ เรือนจำกลางลำปาง
536 8000000636 6198 นาย เสถียร ขาวบริสุทธิ์ เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
537 8000000443 3462 นาง วิมลรัตน์ พรหมทองดี ทัณฑสถานหญิงกลาง
538 8000000524 6777 นาย สมภพ จันทรภูโดม เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
539 8000000115 2483 นาย ณพงศธร บาลทิพย์ เรือนจำกลางพัทลุง
540 8000000486 9158 นาย สนั่น ยิกุสังข์ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
541 8000000377 4396 นาย รังสรรค์ ธรรมวัฒนะ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
542 8000000129 7437 นาย ดนัย ทรัพย์สิน เรือนจำกลางบางขวาง
543 8000000531 5876 นาย สมรัฐ สังข์ทอง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
544 8000000305 5516 นาย พรหม ชัยวารี ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
545 8000000273 10463 นาย ประสิทธิ์ เส็นสมมาตร เรือนจำจังหวัดสตูล
546 8000000195 9537 นาย นิพันธ์ จำเนียรพันธุ์ กองการเจ้าหน้าที่
547 8000000412 10857 นาย วัฒนชัย สุนทรวัฒน์ เรือนจำกลางนครราชสีมา
548 8000000371 4057 นาย ยุทธนา บัวพันธ์ เรือนจำกลางเขาบิน
549 8000000009 3015 ม.ล. กัญจนา แสงสุก เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
550 8000000575 11346 นาง สำรอง เหล็กเพชร ทัณฑสถานหญิงกลาง
551 8000000633 323 นาย สุวัฒน์ โอนแก้ว เรือนจำจังหวัดเลย
552 8000000542 2265 น.ส. สมหญิง แย้มเงิน ทัณฑสถานหญิงกลาง
553 8000000089 10474 นาย ชัยโรจน์ ชนะเคน เรือนจำจังหวัดนครพนม
554 8000000288 424 นาย ปิ่น ลิ้มมีโชคชัย ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
555 8000000020 341 นาย กิตติศักดิ์ บุญกอง เรือนจำพิเศษธนบุรี
556 8000000378 799 นาย รังสรรค์ เมืองเจริญ เรือนจำกลางบางขวาง
557 8000000565 11239 นาย สากล จูงศิริ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
558 8000000616 3973 นาง สุภชา บุญกอบ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษคลองไผ่
559 8000000325 5334 นาย พิศ หมื่นแจ้ง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
560 8000000220 1311 นาย บุญมี วิบูลย์จักร์ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
561 8000000471 3446 น.ส. ศิริวรรณ ทาระวา เรือนจำจังหวัดตาก
562 8000000259 9753 นาย ประยูร รัตนสุข เรือนจำกลางคลองไผ่
563 8000000694 193 นาย เอกรินทร์ วรรณเวศ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกำแพงเพชร
564 8000000549 1329 นาย สมาน รุ่งจิรธนานนท์ กองการเจ้าหน้าที่
565 8000000626 9 นาย สุรศักดิ์ ตันติวัฒนากร เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
566 8000000654 10708 นาย อนวัช กุศลวงษ์ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
567 8000000389 3359 นาง เรณุกา ศิลป์อุดม เรือนจำกลางคลองเปรม
568 8000000657 8308 นาย อนันต์ สุทธารส ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
569 8000000184 8878 นาย นเรศ มากัต เรือนจำพิเศษมีนบุรี
570 8000000035 6933 นาย ขจร เจริญศิลป์ เรือนจำกลางชลบุรี
571 8000000521 388 นาย สมพร ธูปเทียน เรือนจำพิเศษพัทยา
572 8000000058 9967 นาย จุฑา วงษ์มงคล เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
573 8000000599 7062 นาย สุธรรม ช่วยประยูรวงศ์ เรือนจำกลางนครปฐม
574 8000000608 1719 นาย สุบรรณ พิมพ์โสดา เรือนจำกลางอุดรธานี
575 8000000576 572 นาย สำราญ คุณประเสริฐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
576 8000000286 2464 น.ส. ปรีย์ธิดา สมจิตร สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
577 8000000607 3342 นาย สุบรรณ ถือสัจจะ เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์
578 8000000209 3368 นาย บัญชา แทนศิริ เรือนจำจังหวัดตราด
579 8000000553 3776 นาย สวัสดิ์ เคนจอหอ เรือนจำอำเภอสีคิ้ว
580 8000000437 2407 นาย วินัย ไพรทอง ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
581 8000000139 2422 นาย ดิเรก สุขเกษม เรือนจำกลางพิษณุโลก
582 8000000475 8328 นาย ศุภชัย เส็งพานิช เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
583 8000000004 3011 น.ส. กมลทิพย์ อ้นขวัญเมือง ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
584 8000000334 1221 น.ส. เพียงขวัญ อ่ำพันธุ์เปรม สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
585 8000000587 9506 นาย สุชีพ ฉัตรน้อย ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
586 8000000172 8753 นาย ธีรพันธ์ คำเชื้อ เรือนจำกลางระยอง
587 8000000430 3961 นาย วิเชียร บุญทา เรือนจำกลางลำปาง
588 8000000604 283 น.ส. สุนันทา อาจอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน
589 8000000692 11223 นาย เอกฉันท์ จันเจริญ เรือนจำอำเภอเทิง
590 8000000689 10703 นาย อุทัย วิเศษพูน เรือนจำกลางนครราชสีมา
591 8000000309 7248 นาง พวงผกา เชื้อสุข สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
592 8000000024 3431 นาย เกรียงไกร ศรีแย้ม ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
593 8000000641 9075 นาง เสมอใจ มาศประมุท ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
594 8000000420 68 น.ส. วาสนา คาวีวงค์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
595 8000000258 7561 นาย ประยุทธ์ เที่ยงตรง เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
596 8000000558 5699 นาย สหัส ศิริรักษ์ เรือนจำจังหวัดพังงา
597 8000000079 1985 นาย ชวัต ดอนคำไพร เรือนจำกลางพิษณุโลก
598 8000000046 4908 น.ส. จันทร์จิรา หวังวรวัฒนากุล เรือนจำกลางนครราชสีมา
599 8000000302 10298 น.ส. พรพิมล ทองจันทร์ กองคลัง
600 8000000598 8474 นาย สุธน เงินจันทร์ เรือนจำกลางพิษณุโลก
601 8000000168 5860 นาย ธวัชชัย รัตนมณี ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
602 8000000294 7909 นาย พงศ์พันธุ์ นกหนู เรือนจำกลางสงขลา
603 8000000074 3804 นาย ชยุต อรุวรลภย์ เรือนจำกลางนครปฐม
604 8000000300 น.ส. พรทิพย์ แก้วจันทร์ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
605 8000000124 8857 นาย ณรงค์ชัย คลังสมบัติ เรือนจำกลางพิษณุโลก
606 8000000143 11178 นาย ถาวร แพทย์รัตน์ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
607 8000000379 1780 นาย รัตชัย เหมาะประมาณ เรือนจำพิเศษธนบุรี
608 8000000065 1838 นาย ฉลอง แย้มสุวรรณรัตน์ เรือนจำอำเภอสีคิ้ว
609 8000000025 9986 นาย เกรียงศักดิ์ ตุลปันโต เรือนจำจังหวัดชุมพร
610 8000000402 7537 น.ส. วรรณา แสงกาญจนวนิช เรือนจำกลางสมุทรปราการ
611 8000000440 8480 นาย วิบูลย์ อุดมวงษ์ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
612 8000000072 25 นาย ชนะพล ศรีแสง เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
613 8000000126 7233 นาย ณัฐชัย อินทุราม เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
614 8000000400 9451 นาย วรพงษ์ บุญเกิด เรือนจำกลางคลองไผ่
615 8000000507 10799 นาย สมบัติ ไชยทองศรี เรือนจำจังหวัดลำพูน
616 8000000108 1588 นาย ชูชาติ จีนจำปา เรือนจำกลางคลองไผ่
617 8000000465 7018 นาย ไวทยวุฒิ สิทธิพันธ์ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
618 8000000037 1798 นาย คเชนทร์ สังข์ช่วย เรือนจำกลางนครปฐม
619 8000000514 9169 นาย สมปอง ภูริวัฒนกุล เรือนจำอำเภอปากพนัง
620 8000000315 4960 นาย พันธ์ ภูริวัฒนกุล เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
621 8000000097 410 นาย ชาญวิศ ระย้า ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
622 8000000042 8567 นาย จเด็จ คชาเสถ สำนักงานเลขานุการกรม
623 8000000230 7723 นาย บุรินทร์ โคตรพัฒน์ เรือนจำจังหวัดหนองคาย
624 8000000398 5235 น.ส. วนิดา หลุยตระกูล สำนักงานเลขานุการกรม
625 8000000357 2647 นาย มนูญ หมัดสมบูรณ์ เรือนจำจังหวัดพิจิตร
626 8000000267 3346 นาย ประสิทธิ์ คงเรือง เรือนจำกลางบางขวาง
627 8000000082 8798 นาย ชัชวาล วิรุฬหเดช เรือนจำอำเภอพล
628 8000000329 7920 นาย พีระศักดิ์ จันทร์ประเสริฐ เรือนจำกลางสงขลา
629 8000000276 1891 นาย ปรากฎ เอี่ยมประชา เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
630 8000000203 43 นาย นุกูล เทียบศรไชย เรือนจำอำเภอปากพนัง
631 8000000232 3213 นาง ปรนันท์ ผึ้งฉ่ำ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
632 8000000691 10575 นาง อุสณี ฤทธิมัต สำนักทัณฑปฏิบัติ
633 8000000555 5157 นาย สวาท คำร่วง เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า
634 8000000061 1036 นาย เจริญ จันทรสุวรรณ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
635 8000000468 519 นาย ศักดา น้อยโสภา เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
636 8000000260 10328 นาย ประวัติ ศรีหมอก เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
637 8000000650 6292 นาย อดิศักดิ์ วินทะไชย เรือนจำจังหวัดพะเยา
638 8000000629 178 นาย สุวรรณ์ คำปล้อง เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
639 8000000589 994 นาย สุทธิพงษ์ พงศ์วัฒนากร ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
640 8000000313 10092 นาย พัน ช่วยนุสนธิ์ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
641 8000000330 3006 นาย พุทธา ทูลฉลอง เรือนจำอำเภอนางรอง
642 8000000284 3306 นาย ปรีชา ศรีโห้มี เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
643 8000000526 2944 นาย สมภาพ ปานแก้ว สำนักทัณฑปฏิบัติ
644 8000000559 9793 นาย สะท้าน เจริญคุณ เรือนจำอำเภอภูเขียว
645 8000000620 4373 นาย สุรชิต จอมพงศ์ เรือนจำอำเภอทุ่งสง
646 8000000675 3977 นาย อาทิตย์ เกษพานิช เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
647 8000000462 6099 นาย วุฒินันท์ พรมนิล ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
648 8000000165 6019 นาย ธวัช ตันยุวรรธนะ กองนิติการ
649 8000000457 195 นาย วิสุทธิ์ ศิริรัตน์ เรือนจำจังหวัดปัตตานี
650 8000000001 2239 นาง กนกวรรณ ทองเชื้อ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
651 8000000519 3202 นาย สมพงษ์ ลัคนาอนุสรณ์ เรือนจำอำเภอแม่สอด
652 8000000290 3596 นาย ปุณณรัตน์ อภิรัตนพันธุ์ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
653 8000000643 277 นาย เสวียน แสงพันธ์ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
654 8000000450 5623 นาย วิโรจน์ ช่วงชัย เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
655 8000000355 10108 นาย มนัส พรามนัส เรือนจำกลางนครสวรรค์
656 8000000204 48 นาง นุจรี ฉิมพาลี เรือนจำกลางนครสวรรค์
657 8000000545 5756 นาย สมหมาย สมกำลัง เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
658 8000000185 10387 นาย นเรศ แสงแดง เรือนจำกลางเขาบิน
659 8000000369 3455 นาย ยิ่งเกียรติ เผ่าพหล เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
660 8000000653 3654 นาย อธิวัฒน์ รมพิพัฒน์ เรือนจำกลางกำแพงเพชร
661 8000000505 2049 นาย สมโชค บัวกิ่ง เรือนจำจังหวัดชุมพร
662 8000000422 8734 นาย วิชญุตร์ ยาดี เรือนจำกลางเชียงราย
663 8000000207 8409 นาย บรรเจิด บารมี เรือนจำกลางลพบุรี
664 8000000332 4400 นาง เพ็ญนภา พัฒนาสันต์ เรือนจำอำเภอธัญบุรี
665 8000000396 886 นาย ลือชัย ปรีชาพานิช เรือนจำอำเภอแม่สอด
666 8000000250 9222 นาง ประไพ พงศ์พนิตานนท์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
667 8000000156 1407 นาย ที คุณา เรือนจำจังหวัดลำพูน
668 8000000373 10747 นาง เยาวพา ประเพณี ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
669 8000000538 8074 นาย สมศักดิ์ ผ่องจิตร ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
670 8000000361 5347 นาย มานะ วงศ์เงิน เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
671 8000000663 10535 นาย อภิสิทธิ์ แก้วเสน เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
672 8000000563 8549 นาง สันทนา ม่วงชู ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
673 8000000106 5649 นาย ชิตชัย แสงกล้า เรือนจำกลางสมุทรปราการ
674 8000000614 3038 นาง สุพร หุตากร ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
675 8000000495 289 นาย สมคิด พันธ์พฤกษ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
676 8000000665 7857 นาย อรชุน เวชวงษ์ เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
677 8000000135 9590 นาง ดารุณี โชคมหาชัย หน่วยตรวจสอบภายใน