ยินดีต้อนรับสู่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์ที่จะบำบัดรักษา อบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงที่ต้องโทษเกี่ยวกับคดียาเสพติดให้โทษ ซึ่งแต่เดิมถูกคุมขังปะปนรวมกันอยู่กับผู้ต้องขังคดีประเภทอื่นๆ และยังไม่มีสถานที่ควบคุมบำบัดรักษาแยกเป็นเอกเทศ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ: มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังหญิงเด็ดขาด คดียาเสพติดให้โทษ กำหนดโทษไม่เกิน10 ปี มีทั้งผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมในการเสพและจำหน่าย ซึ่งแยกขังไว้ต่างหากจากกันให้การบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง ดำเนินการ ด้านการอบรม พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม และฝึกวิชาชีพ การใช้แรงงาน ตลอดจนจัดสวัสดิการให้การสงเคราะห์ และสุขอนามัย แก่ผู้ต้องขัง และมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังหญิงเด็ดขาด คดียาเสพติดให้โทษ กำหนดโทษไม่เกิน 10 ปี มีทั้งผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมในการเสพและจำหน่าย ซึ่งแยกขังไว้ต่างหากจากกัน ให้การบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง ดำเนินการด้านการอบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และให้การฝึกวิชาชีพ การใช้แรงงาน ตลอดจนจัดสวัสดิการให้การสงเคราะห์ และสุขอนามัยแก่ผู้ต้องขัง ... อ่านต่อ

แบ่งการบริหารงานตามแผนอัตรากำลัง 5 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน 5 ฝ่าย

ส่วนปกครองและทัณฑปฏิบัติ

ส่วน พัฒนาผู้ต้องขัง

รูปภาพ

photo photo photo photo