สรุปข้อมูลผู้ต้องขัง ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564

อัตราส่วนระหว่างจำนวนผู้ต้องขังทุกเรือนจำทั้งหมดในจังหวัด ต่อความจุมาตรฐานทุกเรือนจำทั้งหมดในจังหวัด

จำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด
ชาย หญิง
ราย ราย
รวมทั้งหมด ราย

นักโทษเด็ดขาด

ชาย

หญิง

รวม
ผู้ต้องขังระหว่าง อุทธรณ์-ฎีกา

ชาย

หญิง

รวม

อื่นๆ

(ผู้ต้องกักกัน, กักขัง

ผู้ต้องขังระหว่าง ไต่สวน, สอบสวน)

ชาย หญิง
รวม
โทษจำคุกตลอดชีวิต
ราย
โทษประหารชีวิต
ราย
ผู้ต้องขังรายสำคัญ
ราย
ผู้ต้องขังความมั่นคง
ราย

รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์

สถิติจำนวนผู้ต้องขัง ปี 2553 - 2564

สถิติผู้ต้องขังรับตัวและปล่อยตัว ปี 2555- 2564