โครงสร้าง

กองมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ดำเนินการ เกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของกอง งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุครุภัณฑ์ งานการประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคลเบื้องต้น การจัดทำแผนปฏิบัติงานของกอง คำของบประมาณประจำปีของกอง ตัวชี้วัด การรวบรวมสถิติข้อมูลข่าวสาร การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ มีหน้าที่ดังนี้
2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธีการดำเนินงานด้านการควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างการควบคุมตัวเพื่อรอการตรวจพิสูจน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เพื่อการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 กำหนดรูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธีการดำเนินงานด้านทัณฑปฏิบัติ ในส่วนของการจัดทำทะเบียนประวัติ การจำแนกคัดกรองเพื่อการควบคุมและการลงโทษทางวินัย ของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างการตรวจพิสูจน์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
2.3 ตรวจสอบความพร้อมการเปิด/ปิด ความจุสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ รวมทั้งกำหนดโครงสร้างเวรรักษาการณ์
2.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงาน โครงการ การดำเนินงานตามนโยบาย และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
2.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3.กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ มีหน้าที่ดังนี้
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ก่อนส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบำบัดฟื้นฟู
3.2 พัฒนาหลักสูตรเฉพาะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถพัฒนาผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ไปพร้อมกับการควบคุม อย่างมีหลักการในการเปลี่ยนความคิด
3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการ การให้การสงเคราะห์ การฝึกอาชีพ การให้คำปรึกษา และการพัฒนาจิตใจ
3.4 การอบรมพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการควบคุมการพัฒนาและการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
3.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย