กองมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์

นางอัมพร  นิยมตรง

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์