ภารกิจ

กองมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ มาตรฐานและวิธีการดําเนินงานด้านการควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างการควบคุมตัว
เพื่อรอการตรวจพิสูจน์ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(๒) กําหนดรูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธีการดําเนินงานด้านทัณฑปฏิบัติในส่วนของการจัดทําทะเบียนประวัติ การจําแนกคัดกรองเพื่อการควบคุม
และการลงโทษทางวินัยของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างการตรวจพิสูจน์ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(๓) กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ก่อนส่งตัวเข้ารับการบําบัดฟื้นฟู รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบําบัดฟื้นฟู
(๔) จัดทําแผนงานและโครงการ รวมทั้งกํากับ ดูแล ให้คําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมตวผั ู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย