รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

สำรวจ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละ (%)
1.นักโทษเด็ดขาด 269,291 40,224 309,515 82.749
2.ผู้ต้องขังระหว่าง 55,107 7,512 62,619 16.741
     2.1 อุทธรณ์-ฎีกา 25,772 3,549 29,321 7.839
     2.2 ไต่สวน-พิจารณา 8,225 1,350 9,575 2.560
     2.3 สอบสวน 21,110 2,613 23,723 6.342
3.เยาวชนที่ฝากขัง 39 1 40 0.011
4.ผู้ถูกกักกัน 29 4 33 0.009
5.ผู้ต้องกักขัง 1,650 185 1,835 0.491
รวมผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งสิ้น 326,116 47,926 374,042 100.00

รายละเอียดเพิ่มเติมตามแต่ละเขตของเรือนจำ/ทัณฑสถาน

ทั้งหมด เขต 1  เขต 2  เขต 3  เขต 4  เขต 5  เขต 6  เขต 7  เขต 8  เขต 9  เขต 10