สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ปล่อยตัว รายปี

สำรวจ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ปี ครบกำหนดโทษ (พ้นโทษ) พักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ ลดวันต้องโทษ (สาธารณะ) อภัยโทษ พ้นโทษกักขัง พ้นโทษกักกัน ชำระค่าปรับพ้นโทษกักขัง ขังมาพอแก่โทษจำคุกและชำระค่าปรับครบถ้วน ขังมาพอแก่โทษจำคุก ขังมาพอแก่โทษปรับ ขังมาพอแก่โทษ อื่นๆ รวม
2556 43,547 7,029 19,731 365 367 5,195 65 2,754 19 1,714 15,909 0 42,673 139,368
2557 53,766 16,405 22,460 417 158 10,990 38 5,005 571 2,389 18,750 2 48,906 179,857
2558 59,931 12,294 15,964 323 36,924 8,108 29 5,220 3,295 1,514 15,282 8 46,654 205,546
2559 57,636 11,036 28,773 436 33,977 7,332 12 3,622 3,525 2,007 24,543 22 47,455 220,376
2560 74,630 2,591 4,483 159 34,511 7,598 20 3,121 1,841 2,861 29,957 22 44,287 206,081
2561 69,327 4,501 11,251 227 311 11,699 12 4,068 1,148 1,563 26,971 1,319 43,686 176,083
2562 67,234 7,561 9,693 135 48,707 13,429 20 5,016 881 1,134 26,823 1,583 39,604 221,820
2563 49,343 10,196 11,218 97 49 8,663 18 2,841 463 789 17,606 1,185 24,168 126,636