สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ปล่อยตัว รายปี

สำรวจ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ปี ครบกำหนดโทษ (พ้นโทษ) พักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ ลดวันต้องโทษ (สาธารณะ) อภัยโทษ พ้นโทษกักขัง พ้นโทษกักกัน ชำระค่าปรับพ้นโทษกักขัง ขังมาพอแก่โทษจำคุกและชำระค่าปรับครบถ้วน ขังมาพอแก่โทษจำคุก ขังมาพอแก่โทษปรับ ขังมาพอแก่โทษ อื่นๆ รวม
2556 43,542 7,029 19,730 365 367 5,201 65 2,754 19 1,714 15,908 0 42,673 139,367
2557 53,759 16,405 22,461 417 158 10,995 38 5,005 571 2,389 18,750 2 48,909 179,859
2558 59,933 12,296 15,962 323 36,927 8,112 29 5,221 3,295 1,514 15,281 8 46,653 205,554
2559 57,639 11,037 28,773 436 33,978 7,331 12 3,622 3,525 2,007 24,543 22 47,456 220,381
2560 74,633 2,591 4,484 159 34,512 7,599 20 3,121 1,841 2,861 29,958 23 44,292 206,094
2561 69,330 4,502 11,259 227 311 11,719 12 4,068 1,148 1,563 26,977 1,325 43,688 176,129
2562 67,260 7,596 9,701 135 48,717 13,466 20 5,018 881 1,134 26,832 1,583 39,638 221,981
2563 72,827 15,571 17,608 118 26,207 12,085 21 3,815 724 1,135 25,300 1,769 37,335 214,515
2564 24,477 13,178 1,803 11 51,095 2,744 4 692 195 293 6,138 587 12,996 114,213