สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ปล่อยตัว รายปี

สำรวจ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ปี ครบกำหนดโทษ (พ้นโทษ) พักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ ลดวันต้องโทษ (สาธารณะ) อภัยโทษ พ้นโทษกักขัง พ้นโทษกักกัน ชำระค่าปรับพ้นโทษกักขัง ขังมาพอแก่โทษจำคุกและชำระค่าปรับครบถ้วน ขังมาพอแก่โทษจำคุก ขังมาพอแก่โทษปรับ ขังมาพอแก่โทษ อื่นๆ รวม
2556 43,547 7,029 19,731 365 367 5,197 65 2,754 19 1,714 15,909 0 42,672 139,369
2557 53,765 16,405 22,460 417 158 10,990 38 5,005 571 2,389 18,750 2 48,907 179,857
2558 59,932 12,295 15,963 323 36,924 8,110 29 5,221 3,295 1,514 15,282 8 46,653 205,549
2559 57,639 11,036 28,773 436 33,978 7,332 12 3,622 3,525 2,007 24,543 22 47,456 220,381
2560 74,631 2,591 4,483 159 34,511 7,598 20 3,121 1,841 2,861 29,957 22 44,286 206,081
2561 69,329 4,501 11,252 227 311 11,700 12 4,068 1,148 1,563 26,971 1,324 43,686 176,092
2562 67,240 7,570 9,698 135 48,712 13,433 20 5,018 881 1,134 26,827 1,583 39,616 221,867
2563 64,203 14,460 15,615 115 49 10,733 20 3,461 618 1,011 22,290 1,555 32,554 166,684
2564 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2