แนวทางการจัดหาเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง
ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2549

  

            1)  กระทรวงยุติธรรมได้แต่งตั้ง นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม   เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดหาเครื่องบริโภค  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 พิจารณาร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำ    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมราชทัณฑ์    ซึ่งได้ดำเนินการและรายงานผลการพิจารณาให้กระทรวงยุติธรรมทราบ ตามหนังสือ   ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0703/626 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548 และด่วนที่สุด ที่ ยธ 0703/675 ลงวันที่ 14  ตุลาคม 2548

 

            2)   หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังนั้น  กำหนดโดยกระทรวงยุติธรรม  โดยคณะกรรมการและกระทรวงยุติธรรมได้เห็นชอบโดยให้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E Auction) ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเสนอและตามที่ได้ขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง (กวพ.) ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์  ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0703/675  ลงวันที่  14  ตุลาคม 2548  เรื่อง   การจัดหาเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549

                 กรมราชทัณฑ์   ได้แจ้งเรือนจำและทัณฑสถานตามหนังสือกรมราชทัณฑ์  ด่วนมาก ที่

ยธ 0703/2243  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548  เรื่อง  แนวทางการจัดหาเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2549 ว่าขณะนี้กรมบัญชีกลางได้แจ้งตอบผลการพิจารณาในเรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา การกำหนดผลงานในการจัดซื้อข้าวสารและอาหารดิบโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมฯ ทราบตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค  (กวพ) 0408.4/30966  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน 2548 และเพื่อให้เรือนจำและทัณฑสถาน  ดำเนินการจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง  ประจำปีงบประมาณ  พ..  2549  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ เป็นธรรม โปร่งใส  กรมราชทัณฑ์   จึงขอให้เรือนจำและทัณฑสถานขยายการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษต่อไปจากเดิมถึงเดือนมกราคม  2549   หรือเมื่อได้ผู้ชนะการประมูลและดำเนินการต่อไป  ดังนี้

              2.1  เรือนจำ / ทัณฑสถานที่มีจำนวนผู้ต้องขังน้อย  เมื่อคำนวณวงเงินในการจัดซื้อข้าวสารตั้งแต่เดือนธันวาคม  2548   ถึง เดือนกันยายน 2549 ไม่ถึง 2  ล้านบาท ให้พิจารณาดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับเรือนจำที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน  และแยกทำสัญญาแต่ละแห่ง    ตามประกาศกระทรวงการคลัง     เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  13  มกราคม  2548  ข้อ 7

              2.2   หากเป็นเรือนจำแห่งเดียวของจังหวัดและมีวงเงินการจัดซื้อข้าวสารตั้งแต่เดือนธันวาคม  2548 ถึงเดือนกันยายน 2549 ไม่ถึง 1 ล้านบาท ให้ดำเนินการจัดซื้อข้าวสารโดยวิธีสอบราคาและกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาเช่นเดียวกับการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับแจ้งตอบผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง

                  2.3  ให้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งจัดทำหนังสือเพื่อขอ  User Name และ Password ไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างใน  เว็บไซต์  www. gprocurement.go.th 

โดยด่วน ตามตัวอย่างแบบฟอร์มการขอที่แนบมาพร้อมนี้ 

                  2.4  ให้เรือนจำและทัณฑสถานดำเนินการประกาศประมูลจัดซื้อข้าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเสนอราคาต่อ 100  กิโลกรัมหรือ  50  กิโลกรัม  และใช้ราคาที่เคยซื้อพิจารณาร่วมกับราคาที่สืบทราบจากทางราชการใช้เป็นราคาเริ่มต้นการประมูล      หรือดำเนินการสอบราคาแล้วแต่กรณีโดยพิจารณาดำเนินการตามข้อแนะนำของกรมฯ ที่แนบมาพร้อมนี้  และตามความเหมาะสมของแต่ละเรือนจำและทัณฑสถานด้วย ทั้งนี้  เพื่อทราบราคาข้าวสารและคำนวณอัตราค่าข้าวสารต่อคนต่อวันก่อนการประมูลจัดซื้ออาหารดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                   2.5.  เมื่อได้ดำเนินการจัดซื้อและทราบราคาข้าวสารแล้ว ให้คำนวณอัตราบริโภคอาหารดิบของผู้ต้องขังต่อคนต่อวันเพื่อคำนวณราคาเริ่มต้นในการประมูลจัดซื้ออาหารดิบตามตัวอย่างที่แนบท้าย  และพิจารณาดำเนินการประมูลจัดซื้ออาหารดิบตามข้อแนะนำของกรมฯ ที่แนบมาพร้อมนี้และตามความเหมาะสมของแต่ละเรือนจำและทัณฑสถานด้วย

                    2.6   การจัดหาเชื้อเพลิง ให้เรือนจำและทัณฑสถานคำนวณงบประมาณที่จะจัดซื้อเชื้อเพลิงตั้งแต่เดือนธันวาคม  2548  ถึงเดือนกันยายน 2549 โดยใช้ราคาที่เคยซื้อหากคำนวณแล้ววงเงินที่จะซื้อไม่ถึง 2 ล้านบาทหรือมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคาหรือวิธีกรณีพิเศษให้ดำเนินการจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม  2548  ถึงเดือนกันยายน 2549  โดยวิธีตกลงราคา สอบราคา  หรือวิธีกรณีพิเศษแล้วแต่กรณีและทำสัญญาได้ทันทีตั้งแต่เดือนธันวาคม  2548

                    2.7  การจัดทำเมนูอาหารเพื่อใช้ในการประมูลจัดซื้ออาหารดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้เรือนจำและทัณฑสถานพิจารณาจากตัวอย่างรายการอาหารที่กรมฯ ได้จัดทำและส่งให้เป็นตัวอย่าง (เมนูอาหารประจำภาค)   หรือจะจัดทำขึ้นใหม่  ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงคุณค่าทางด้านโภชนาการ ได้รับสารอาหารเพียงพอ ตามความเหมาะสมในการบริโภคของแต่ละภูมิภาค  และไม่ซ้ำซากจำเจ   ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบรับรองคุณค่าทางด้านโภชนาการ และตามวงเงินงบประมาณที่มี กำหนดเป็นรายการอาหารรายเดือน และจะต้องนำรายอาหารที่จัดทำมาคำนวณปริมาณอาหารดิบและเครื่องปรุงที่จะต้องใช้ในแต่ละวัน   ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา  เพื่อให้ผู้สนใจเสนอราคาใช้คำนวณเสนอราคาในการประมูล  ดังนั้น  เมื่อได้ดำเนินการจัดซื้อและทราบราคาข้าวสาร  เชื้อเพลิงและสามารถคำนวณอัตราค่าอาหารดิบต่อคนต่อวันได้แล้ว  ให้ตรวจสอบรายการอาหาร (เมนู) ที่ได้จัดทำว่าอยู่ในวงเงินงบประมาณที่มีหรือไม่ หากสูงกว่าหรือต่ำกว่าให้เรือนจำและทัณฑสถานพิจารณาปรับปรุงรายการอาหาร (เมนู) ให้เท่ากับวงเงินงบประมาณก่อนนำไปใช้ในการประกาศประมูล 

                      2.8  กรณีเรือนจำและทัณฑสถานพิจารณาแล้วเห็นว่า  รายการอาหารดิบประเภทผัก ผลไม้ รายการใดที่ไม่สามารถจัดหาได้ในบางฤดูกาลหรือกรณีเกิดวิกฤติการณ์ในการผลิต  จำเป็นต้องกำหนดให้ผู้ขายสามารถนำสิ่งอื่นมาทดแทนได้ทันทีเพื่อสามารถประกอบอาหารเลี้ยงผู้ต้องขังได้โดยไม่เกิดปัญหา  และเนื่องจากการจัดซื้อครั้งนี้เป็นการเสนอราคารวมต่อคนต่อวัน  มิได้แสดงราคาต่อรายการเพื่อใช้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  จึงให้เรือนจำและทัณฑสถานพิจารณากำหนดสิ่งทดแทนไว้ตั้งแต่ตอนกำหนดเมนูอาหารโดยระบุสิ่งทดแทนไว้ไม่เกิน 3 อย่าง และเป็นสิ่งที่ราคาใกล้เคียงกันสามารถใช้ประกอบอาหารแทนกันได้โดยผู้ขายจะต้องจัดส่งสิ่งที่กำหนดเป็นอันดับแรกก่อน  หากไม่สามารถจัดหาได้จึงนำสิ่งที่อนุญาตให้ทดแทนมาส่ง โดยต้องทำคำชี้แจงเหตุผลประกอบการทดแทนเสนอกรรมการตรวจรับพิจารณาทุกครั้งและถือว่าเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา

                       2.9   เนื่องจากการจัดซื้อข้าวสารและอาหารดิบโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำเป็นจะต้องกำหนดราคาเริ่มต้นในการประมูล  ซึ่งกรมฯ ได้แจ้งให้เรือนจำและทัณฑสถานใช้จำนวนผู้ต้องขัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2548  เป็นยอดประมาณการผู้ต้องขังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 คำนวณราคาเริ่มต้นในการประมูล  ดังนั้น  เรือนจำและทัณฑสถานจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้สนใจเสนอราคาให้ทราบว่าปริมาณอาหารดิบที่จะสั่งซื้อในแต่ละวันเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ต้องขังจริงของแต่ละเรือนจำและเบิกจ่ายเงินตามจำนวนผู้ต้องขังที่ระบุในใบสั่งซื้อแต่ละวัน   การทำสัญญาจะใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคาต่อคนต่อวันคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

 

            กรมราชทัณฑ์ได้แจ้งเพิ่มเติมโดยหนังสือ  ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์  ด่วนมาก ที่ ยธ 0703/218  ลงวันที่ 30 มกราคม 2549  ดังนี้

              -  กรณีรายการอาหารดิบบางรายการไม่สามารถจัดหาได้ในบางฤดูกาล  หรือกรณีเกิดวิกฤติการณ์ในการผลิต     จำเป็นต้องกำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้จะขายสามารถนำสิ่งอื่นมาทดแทนได้ทันทีเพื่อสามารถประกอบอาหารเลี้ยงผู้ต้องขังได้โดยไม่เกิดปัญหา  เนื่องจากการจัดซื้ออาหารดิบเป็นการเสนอราคารวมต่อคนต่อวัน  มิได้แสดงราคาต่อรายการเพื่อใช้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาหารดิบที่จัดส่งแต่ละวัน  จึงเห็นว่ารายการอาหารดิบซึ่งมีขายตามฤดูกาลหรืออาจเกิดปัญหาของขาดตลาด ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานพิจารณากำหนดสิ่งทดแทนไว้ตั้งแต่ตอนกำหนดเมนูอาหาร  โดยระบุสิ่งทดแทนไว้ไม่เกิน  3  อย่าง  เช่น  รายการแกงส้มผักบุ้งจะให้กำหนดว่า  ผักบุ้งหรือผักกาดขาวหรือมะละกอโดยกำหนดไว้ในรายการอาหารดิบแนบท้ายประกาศประกวดราคาและสัญญาอย่างชัดเจน  ทั้งนี้  ให้พิจารณาจากสิ่งที่มีราคาใกล้เคียงกัน  และสามารถใช้ประกอบอาหารแทนกันได้ โดยแจ้งให้ผู้จะขายทราบว่าจะต้องส่งสิ่งที่กำหนดเป็นอันดับแรกก่อนหากไม่สามารถจัดหาได้   จึงนำสิ่งที่อนุญาตให้ทดแทนมาส่งโดยต้องทำชี้แจงเหตุผลประกอบการทดแทน

ทุกครั้ง  ทั้งนี้  ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามสัญญา

              -   กรณีภายหลังการจัดซื้ออาหารดิบโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และทำสัญญาแล้ว  หากเรือนจำใดประสบปัญหาวิกฤติการณ์ที่เรือนจำ/ทัณฑสถานจำเป็นต้องหยุดการใช้อาหารดิบประเภทเนื้อสัตว์  ได้แก่  หมู  เนื้อ  ไก่  เลี้ยงผู้ต้องขังเป็นการชั่วคราว  ให้ทำความตกลงกับผู้จะขายเพื่อใช้เนื้อสัตว์อื่นทดแทนโดยใช้ราคาขายส่งของกระทรวงพาณิชย์หรือพาณิชย์จังหวัดในช่วงเวลานั้นในการเปรียบเทียบปริมาณทดแทน  เช่น  วันที่ต้องระงับการสั่งซื้อไก่ทั้งตัว   ราคาขายส่งของพาณิชย์จังหวัด  กิโลกรัมละ 40 บาท  และราคาหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 90 บาท  หากเรือนจำให้นำหมูมาส่งแทนไก่  50  กิโลกรัม  ผู้ขายจะต้องนำหมูมาส่งจำนวน  22.22  กิโลกรัม  (2,000  บาท/90 บาท)  เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

 

3)  เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการที่

เรือนจำและทัณฑสถานบางแห่งยังมิเคยดำเนินการ    กรมราชทัณฑ์จึงได้แจ้งให้ผู้บัญชาการเรือนจำ 

ผู้อำนวยการทัณฑสถาน  ตามหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0703/95 ลงวันที่ 17 มกราคม 2549  ให้กำกับดูแลการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง  ลงวันที่ 13 มกราคม  2548 เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด  ทั้งนี้    เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อเป็นไปอย่างโปร่งใส  กว้างขวาง  และเป็นธรรม  ไม่เกิดความล่าช้าในการทำสัญญากับผู้ชนะการประมูล โดยดำเนินการประกาศเผยแพร่การประกวดราคาอย่างกว้างขวางให้ครบถ้วนทั้งทางเว็ปไซด์ส่วนราชการ     กรมบัญชีกลางและดำเนินการตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 13 มกราคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   และข้อแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งแจ้งโดยหนังสือกรมราชทัณฑ์  ด่วนที่สุด ที่  ยธ 0703/2243  ลงวันที่  21  พฤศจิกายน  2548    การกำหนดเงื่อนไข    หลักเกณฑ์   ในการเสนอราคาอย่างชัดเจนและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยไม่เลือกปฏิบัติ   ทั้งนี้   ในวันยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ควรเชิญตัวแทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในท้องที่หรือตัวแทนหน่วยงานอื่นในจังหวัดมาร่วมสังเกตการณ์

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ  คาดว่าจะทำสัญญากับผู้ชนะการประมูลได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม  2549

 

 

                 4)  สำหรับการควบคุมการปฏิบัติตามสัญญาและการตรวจรับข้าวสารและอาหารดิบ  กรมฯ ได้แจ้งกำชับให้เรือนจำปฏิบัติตามมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำในเรื่องมาตรฐานด้านข้าวสารและมาตรฐานด้านอาหาร ซึ่งจะครอบคลุมถึงการตรวจรับข้าวสารและอาหารดิบ  ซึ่งจะต้องกำหนดให้มีกรรมการตรวจรับจากภายนอกร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับของเรือนจำ  เพื่อตรวจปริมาณและคุณภาพข้าวสารและอาหาร  มีการบันทึกภาพแสดงคุณลักษณะของอาหารสดที่ตรวจรับในแต่ละวันอย่างชัดเจน  มีการติดตั้งตู้เก็บอาหารตัวอย่างที่ปรุงเสร็จแล้วไว้ที่โรงครัวและบริเวณห้องเยี่ยมญาติภายนอก   โดยให้ปิดป้ายแสดงให้ญาติมองเห็นมีการจัดทำอาหารถูกต้องตรงตามเมนูประจำเดือน  (หากไม่สามารถจัดได้ในวันใดให้ระบุเหตุผลความจำเป็นไว้)  ต้องมีใบสั่งซื้ออาหารตามเมนูและมีระบบการบริหารการจัดการที่ดีเกี่ยวกับเศษอาหารของผู้ต้องขัง  

 

                 5)   เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 137  แห่ง  เป็นราชการบริหารส่วนกลาง 

ซึ่งได้แก่เรือนจำกลาง  ทัณฑสถาน  สถานกักขัง สถานกักกัน รวม  58  แห่ง และเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ซึ่งได้แก่   เรือนจำจังหวัด  เรือนจำอำเภอ รวม 79 แห่ง  ดังนั้น  อำนาจดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ สำหรับราชการบริหารส่วนกลางเป็นอำนาจของอธิบดีซึ่งได้มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ  ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด   การดำเนินการจึงอาจแตกต่างกันไปบ้างในบางเรื่องที่เป็นดุลยพินิจของผู้มีอำนาจตามที่ระเบียบฯ  กำหนด  เมื่อเรือนจำดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงรายงานผลการดำเนินการจัดหาเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังให้กรมราชทัณฑ์ทราบ

 

                 6)  จากผลการสำรวจคู่สัญญาในการจัดซื้อข้าวสารและอาหารดิบในรอบ 4 ปี  ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้ส่งข้าวสาร 42 ราย  ผู้ส่งอาหารดิบ 102  ราย ตามเอกสารแนบท้าย  ซึ่งสามารถเข้าเสนอราคาในครั้งนี้

               

                 7)  สำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งโดยหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0408.3/ว 59 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549  โดยมีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เพิ่มเติม  ดังนั้น เรือนจำและทัณฑสถานใดที่ยังไม่ได้ประกาศประกวดราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 จะต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549

กรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 นนทบุรี 11000
Call Center. 0-2967-2222
For comments to: Webmaster. Thailand Directory Web Statistics at truehits.net