เฉพาะ เจ้าหน้าที่ลงงานวิจัย เท่านั้น

ทำเนียบวิจัยในงานราชทัณฑ์ไทย

ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 15 | จากทั้งหมด 20 รายการ | หน้าที่ 1


ปีที่เผยแพร่ ชื่อเรื่อง/โครงการวิจัย หน่วยงาน/ผู้วิจัย ข้อมูลเพิ่มเติม LINK Web
2563 นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ และคณะ
2561 นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ และคณะ
2552 นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ และคณะ
2550 นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ และคณะ
2550 นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ และคณะ
2549 นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ และคณะ
2549 นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ และคณะ
2549 นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ และคณะ
2563 กองทัณฑวิทยา
2562 กองทัณฑวิทยา
2563 กองพัฒนาพฤตินิสัย
2562 กองพัฒนาพฤตินิสัย
2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคลเพิ่มเอกสารวิจัย