การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร. ๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๒
แบบ สขร. ๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
แบบ สขร. ๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๒
แบบ สขร. ๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๒
แบบ สขร. ๑ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๒
แบบ สขร. ๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๒
แบบ สขร. ๑ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๒
แบบ สขร. ๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๒
แบบ สขร. ๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๒

 

 

 

 

 



จัดทำโดย
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
23 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  poputha@correct.go.th