เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายเอกรินทร์ วรรณเวศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร เข้าตรวจเยี่ยม แดน 4 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องราชทัณฑ์ ภายในแดน 4 โดยมีผู้บังคับแดน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายเอกรินทร์ วรรณเวศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร เข้าตรวจเยี่ยม โรงงานฝึกวิชาชีพ ภายในแดน 4 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ฝึกวิชาชีพภายในโรงงานฯ โดยมีผู้บังคับแดนและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจร่วมกับวิทยาลัยสารพัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร เครื่องยนต์เล็กสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ และไม่หวนกระทำผิดซ้ำอีก
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเอกรินทร์ วรรณเวศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในแดนต่างๆ โดยมี หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้บัญชาการแดนต่างๆ ให้การต้อนรับ โดยพร้อมเพรียงกัน
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายเอกรินทร์ วรรณเวศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร นำหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ของเรือนจำจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีไหว้พระและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาส เข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร
วันที่ 11 กันยายน 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดสกลนคร ได้จัดประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณา ร่างระเบียบของชมรม ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ ชมรมฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก ชมรมฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความโปร่งใส ในการสรรหา เสนอต่อผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร จัดฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร 75 ชัวโมง สาขา เครื่องยนต์เล็ก เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองภายหลังพ้นโทษ
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ จัดโครงการอบรมและบรรยายธรรมมะ โดยผู้นำศาสนา โดยนิมนต์พระครูสกลกิตติโสภณ แสดงธรรมะเทศนา ให้ผู้ต้องขัง เพื่อกล่อมเกลาให้เป็นคนดี และไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีกภายหลังพ้นโทษ
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.62 เวลา 10.00 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาเกาะดอนสวรรค์" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 พร้อมจัดชุด ถ่ายทอดเสียง ร่วมกิจกรรมพัฒนาและปล่อยสัตว์น้ำ จำนวน 200,088 ตัว ณ บริเวณเกาะดอนสวรรค์ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2562 เวลา 08.30 น.เรือนจำจังหวัดสกลนคร จัดโครงการเยี่ยมใกล้ชิด ครั้ง ที่ 3/2562 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคม 2562
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2562 เวลา 07.30 น.นายวันชัย สุวรรณภูมิ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร ได้นำเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีถวายชัยมงคล ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2562 เวลา 06.00 น.นายวันชัย สุวรรณภูมิ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ถวายเป็นราชกุศล จำนวน 88 รูป ณ วัดธาตุเชิงชุมวรวิหาร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายวันชัย สุวรรณภูมิ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมลงนาม ถวายพระพร และกล่าวอศิรวาท ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธี
จัดกิจกรรมโครงการ “น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิม พระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดย สภาสังคม สงเคราะห์แห่ง ประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดสกลนคร โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล” ร่วมด้วย นายวันชัย สุวรรณภูมิ ผู้บัญชาการเรือนจำ จังหวัดสกลนคร ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสกลนคร เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประธาน กรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และข้าราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมโครงการฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สำนักงานหลักประกัน สุขภาพ แห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ ณ เรือนจำจังหวัดสกลนคร โดยมี นายวันชัย สุวรรณภูมิ ผู้บัญชาการ เรือนจำ จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวันชัย สุวรรณภูมิ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร ได้นำเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ เรือนจำจังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.ดร.พัชราภรณ์ ศโรภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านทัณฑะวิทยา เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติของเรือนจำตามข้อกำหนดกรุงเทพ(Bangkok Rules) ณ เรือนจำจังหวัดสกลนคร โดยมีนายวันชัย สุวรรณภูมิ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๐ น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว กำลังพลเข้าตรวจค้นภายในเรือนจำจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย หน่วยงานภายนอก ดังนี้ มทบ.๒๙ จำนวน ๓๐ นาย ตำรวจหญิงจาธูธรจังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๐ นาย ตชด.๒๓ จำนวน ๓๐ นาย สภ.เมืองสกลนคร จำนวน ๓๐ นาย จนท.ปกครองอาษารักษาดินแดน ๓๐ นาย และเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๑๐ นาย รวมทั้งสิ้น ๒๔๐ นาย เข้าจู่โจมตรวจค้นภายในแดนทุกแดน สุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องจำนวน ๒๕๐ นาย ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของต้องห้ามและผลสุ่มตรวจปัสสาวะผลปกติทุกราย

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี เปิดฝึกอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ และรุ่นที่ ๓/๖๒ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” พร้อมด้วย นายวันชัย สุวรรณภูมิ ผู้บัญชาการ เรือนจำจังหวัดสกลนคร บุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ภายในจังหวัดสกลนคร อาทิ สำนักงานยุติธรรม จังหวัดสกลนคร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัด สกลนคร เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ภายในเรือนจำจังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวันชัย สุวรรณภูมิ ผู้บัญชาการเรือนจำ จังหวัดสกลนคร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ โดย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสกลนคร ณ อาคารอเนก ประสงค์แปดเหลี่ยม เรือนจำจังหวัดสกลนคร

**** วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนุชนาถ ศรีเผด็จ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปทุมธานี รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์และคณะ เข้าตรวจราชการกรณีปกติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี นายวันชัย สุวรรณภูมิ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับอย่างพร้อมเพียงกัน.......
วันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น.เรือนจำจังหวัดสกลนคร และข้าราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิด ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ในพิธปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๘๕ ราย) พร้อมด้วย นายวันชัย สุวรรณภูมิ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดสกลนคร ทุกภาคส่วน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ เวทีกลาง เรือนจำจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็น ขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ปล่อยตัว ให้กลับตนเป็นคนดีและไม่หวนกระทำผิดซ้ำ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แนวทางที่กรมราชทัณฑ์กำหนดไว
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานสโมสรไลออนส์ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร และสโมสรแม่บ้านเมตาธรรมมูลนิธิ จังหวัดสกลนคร สนับสนุนอุปกรณ์ จำเป็น เครื่องใช้ส่วนตัว อาหารและผลไม้ พร้อมกับมอบเงินจำนวนหนึ่ง ให้กับผู้ต้องขังหญิง เพื่อเป็นการสนับ สนุนและช่วยเหลือ ผู้ต้องขังหญิง ไม่มีญาติเยี่ยม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดกรุงเทพ (Bankok Rule)
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป นายวันชัย สุวรรรภูมิ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ข้้าราชการ สังกัดเรือนจำจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเนืิ่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร


 

 

     
 

 

 

เรือนจำจังหวัดสกลนคร
505 ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000


05/07/2019 /powered by Dreamweaver CS5/ By Paitoon Authaseng