Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

   พรบ. ราชทัณฑ์  มาตรา 14  ห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการ  แก่ผู้ต้องขัง  เว้นแต่

1.  เป็นบุคคลที่น่าจะทำอันตรายต่อชีวิต หรือร่างกายของตนเอง หรือผู้อื่น

2.  เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตไม่สมประกอบ อันอาจเป็นอันตราย ต่อผู้อื่น

3.  เป็นบุคคล ซึ่งน่าจะพยายาหลบหนีการควบคุม

4.  เมื่อถูกควบคุมตัวไปนอกเรือนจำ เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุม เห็นเป็นการสมควร ที่จะต้องใช้เครื่องพันธนาการ

5.  เมื่อรัฐมนตรีสั่งว่า เป็นการจำเป็น ที่จะต้องใช้เครื่องพันธนาการ  เนื่องจากสภาพของเรือนจำ หรือสภาพการณ์ของท้องถิ่น

     ภายใต้บังคับอนุมาตรา 4 และ 5 แห่งมาตรานี้ ให้พัศดีเป็นเจ้าหน้าที่ ที่มีอำนาจที่จะสั่งให้ใช้เครื่องพันธนาการ แก่ผู้ต้องขัง และที่จะเพิกถอนคำสั่งนั้น

    เครื่องพันธนาการ  มี  4  อย่าง  คือ

1.  ตรวน

2.  กุญแจมือ

3.  โซ่ล่าม

4.  กุญแจเท้า

 

 

 

 

  รือนจำจังหวัดปราจีนบุรี  มีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ตามคำสั่งของศาลจังหวัดปราจีนบุรี  ทั้งระหว่างพิจารณาคดีและเด็ดขาดแล้ว (ทุกคดี)   โดยมีกำหนดโทษ ไม่เกิน  15  ปี  ในเขต  5  อำเภอ คือ  อำเภอเมือง  อำเภอบ้านสร้าง  อำเภอประจันตคาม  อำเภอศรีมหาโพธิ  และอำเภอศรีมโสถ (ส่วนอำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี จะถูกควบคุมภายในเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดกบินทร์บุรี) 

                     แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี

แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี

 

นอกเหนือจากควบคุมผู้ต้องขังมิให้หลบหนี ตามคำสั่งศาลแล้ว  เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี ยังมีหน้าที่ในการอบรมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  พูดง่าย ๆ  ก็คือ  อบรมให้ผู้ต้องขังให้เป็นคนดี (ซึ่งอันนี้ แล้วแต่พื้นนิสัยของผู้ต้องขัง  เรือนจำมีหน้าที่อบรม เหมือนพ่อแม่อบรมลูก  การที่ผู้ต้องขังจะดี ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วย  เรือนจำเป็นปัจจัยหนึ่ง  สังคมภายนอกก็เป็นปัจจัยหนึ่ง  หากสังคมภายนอกให้โอกาส  ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ  ก็พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคม)  โดยการให้การศึกษา  ดังนี้

 1. การจัการดศึกษาแก่ผู้ไม่รู้หนังสือ
 2. การจัดการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ ระดับ ปวช., ปวส. และสายธรรมศึกษา
 3. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (มสธ.)
 4. พัฒนาจิตใจ  โดยการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่ผู้ต้องขังนับถือ  ส่วนมากจะเป็นศาสนาพุทธ  มีการนิมนต์พระสงฆ์เข้าแสดงธรรมเทศนา  เชิญวิทยากรจากหลายสาขาอาชีพ เข้าให้ความรู้  ฯลฯ
 5. การจัดห้องสมุดสำหรับให้บริการหนังสือแก่ผู้ต้องขัง ได้ยืมอ่าน ในการพัฒนาความรู้ และสติปัญญา โดยกรมราชทัณฑ์ให้ตั้งชื่อห้องสมุดเรือนจำว่า "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให้
 6. การเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดย วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ที่ทำการฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
การบริการห้องสมุด การบริการห้องสมุด
(บน) ที่ทำการฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจและห้อมสมุด (ล่าง) การให้บริการการอ่านหนังสือแก่ผู้ต้องขัง
การเรียนระดับ ปวช. การเรียนระดับ ปวช.
การเรียนการสอนระดับ ปวช. โดยวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

 

พิธีลงนามเปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ให้แก่ผู้ต้องขัง  ระหว่างเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี กับ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

 

mou
การเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
การทำข้อตกลงเปิดการเรียนการสอน สายอาชีพ ระหว่างเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี กับ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
การเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บัญชาการเรือนจำ
นายสมชาย  เปรมใจ
ผู้บัญชาการเรือนจำ
   
นายวิจิตร แสงเพ็ง
นางนันทินี สายมายา
นายวิิจิตร  แสงเพ็ง
นางนันทินี  สายมายา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
   
นายวิเชียร เจริญสุข นายบัณฑิต ทองดีเจริญ
นายวิเชียร   เจริญสุข นายปริวรรต  สิงห์โต
หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ หัวหน้าฝ่ายควบคุม และรักษาการณ
นายธงชัย  หวังวิชา
นายธงชัย   หวังวิชา
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
และพัฒนาจิตใจ

 

 

การจัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง

       พรบ. ราชทัณฑ์ มาตรา  27  อธิบดีมีอำนาจ ออกข้อบังคับ ว่าการศึกษา และการอบรมผู้ต้องขัง

     พรบ. ราชทัณฑ์ มาตรา  28  บรรดาเครื่องอุปกรณ์ ในการศึกษา และการอบรม  เช่น  เครื่องมือ เครื่องใช้  สมุดหนังสือ  รัฐบาลเป็นผู้จัดหาให้  แต่ผู้ต้องขัง จะนำของตนเองมาใช้ก็ได้

       การจัดการศึกษาให้กวับผู้ต้องขัง  จะดำเนินการ  ตั้งแต่ระดับ ผู้ไม่รู้หนังสือ  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช., ปวส. และระดับปริญญาตรี (มสธ.)  สำหรับ มสธ.  ผู้ต้องขังจะต้องออกค่าเล่าเรียนเอง หรือญาติออกให้

       ด้านการพัฒนาจิตใจ  จะนำกิจกรรมทางศาสนา  โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา  มีการนิมนต์พระสงฆ์เข้าอบรม  ในวันสำคัญทางศาสนาต่าง  เช่น  วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา  ฯลฯ  มีการทำบุญตักบาตรในเทศกาลต่าง ๆ  ของไทย  เช่น  วันสงกรานต์   วันขึ้นปีใหม่  ฯลฯ