Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

เรือนจำ

     หมายถึง  ที่ซึ่งใช้คุมขัง ผู้ต้องขัง ตามคำตัดสินของศาล ไม่ให้หลบหนี และอบรมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย คือ พยายามแก้ไขให้เป็นคนดี ตามความเหมาะสม

ทัณฑสถาน

    หมายถึง  เรือนจำ ที่ใช้คุมขังผู้ต้องขัง เฉพาะทาง  เช่น  เรือนจำคุมขังผู้ต้องขังวัยหนุ่ม มีตั้งแต่อายุ 18 - 25 ปี  เรียกว่า  ทัณฑสถานวัยหนุ่ม  เรือนจำที่ใช้คุมขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิง  เรียกว่า  ทัณฑสถานหญิง  เรือนจำที่ใช้คุมขังเฉพาะผู้ต้องขัง คดียาเสพติดเพื่อบำบัดรักษา  เรียกว่า ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ  ฯลฯ

ทัณฑสถานเปิด

     หมายถึง  เรือนจำที่ใช้สำหรับฝึกอาชีพ ให้ผู้ต้องขังที่มีโทษเหลือน้อย  เพื่อฝึกอาชีพ ให้ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ  จะมีความมั่นคงน้อย  ไม่มีกำแพง  มีแต่รวดหนาม

เรือนจำอำเภอ

     หมายถึง  เรือนจำที่ตั้งอยู่ที่อำเภอ ที่มีศาลจังหวัดตั้งอยู่ เช่น  เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี  ตั้งอยู่ที่อำเภอกบินทร์บุรี  ซึ่งมีศาลจังหวัดกบินทร์บุรีตั้งอยู่  เรือนจำอำเภอธัญบุรี  ตั้งอยู่ที่อำเภอธัญบุรี ซึ่งมีศาลจังหวัดธัญบุรีตั้งอยู่ มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขัง  ไม่เกิน  15 ปี

เรือนจำจังหวัด

     หมายถึง  เรือนจำที่ตั้งอยู่ที่จังหวัด ที่มีศาลจังหวัดตั้งอยู่  เรือนจำจังหวัด จะมีแห่งเดียว  แต่เรือนจำอำเภอมีหลายแห่งได้ ในจังหวัดเดียวกัน  เรือนจำจังหวัด ไม่จำเป็นต้องตั้งอยู่ในพื้นจังหวัดนั้น ๆ  ก็ได้  เช่น   เรือนจำจังหวัดปทุมธานี  แต่ตั้งอยู่ที่อำเภอสามโคก  เป็นต้น 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานเรือนจำ

 

     เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี  มีกรอบอัตรากำลัง  ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด  จำนวน 46  คน  เจ้าพนักงานเรือนจำในปัจจุบัน  มีทั้งหมด 39  คน  ลูกจ้างประจำ  2  คน  พนักงานราชการ  3  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  1  คน    ดังโครงสร้างการบริหารงาน  ดังนี้

โครงสร้างการบริหารงาน

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

 

 

โครงสร้างอัตรากำลังใหม่ที่ปรับเข้าแท่ง

สรุปอัตรากำลังในปัจจุบัน

   
ที่
             
ประเภท
       
ระดับ
     
จำนวน      
1
อำนวยการ
ต้น
1
2
วิชาการ
ชำนาญการ
8
3
ทั่วไป
ชำนาญงาน
25
4
วิชาการ
ปฏิบัติการ
1
5
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
4
6
ลูกจ้างประจำ
-
2
7
พนักงานราชการ
-
3
8
ลูกจ้างชั่วคราว
-
1

                                                                                                                   รวมทั้งสิ้น      45     คน

        ภายใต้อัตรากำลังที่จำกัด ไม่เพียงพอ  เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี จึงดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการจัดบุคลการภาครัฐที่ ก.พ. กำหนดไว้ คือ มีำกำลังน้อย ทำให้มีมาก  โดยคนหนึ่งทำหลายหน้าที่ 

        เรือนจำ เป็นหน่วยงานที่ไม่มีวันหยุดราชการเหมือนกับหน่วยงานราชการอื่น เพราะต้องอยู่กับคน คือ ผู้ต้องขัง ต้องอยู่เวรยาม เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนี หรือทำร้ายซึ่งกัน ตลอดจนรักษาเหตุการณ์ต่าง ๆ  ให้สงบ เช่น  อาจมีไฟไหม้  ไฟฟ้าลัดวงจร น้ำท่วม  ฯลฯ และปฏิบัติตามภารกิจ  2  อย่าง ไปพร้อมกัน  คือ  ควบคุมผู้ต้องขังมิให้หลบหนีตามคำสั่งของศาล  และอีกทางหนึ่ง คือ อบรมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย ให้พร้อมที่จะกลับเป็นพลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติ  ภายหลังพ้นโทษ

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บัญชาการเรือนจำ
นายสมชายเปรมใจ
ผู้บัญชาการเรือนจำ
   
นายวิจิตร  แสงเพ็ง
นางนันทินี  สายมายา
นายวิจิตร  แสงเพ็ง
นางนันทินี  สายมายา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
   
นายวิเชียร  เจริญสุข นายบัณฑิต  ทองดีเจริญ
นายวิเชียร   เจริญสุข นายปริวรรต  สิงห์โต
หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ หัวหน้าฝ่ายควบคุม และรักษาการณ
   
นายธงชัย   หวังวิชา
นายธงชัย   หวังวิชา
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
และพัฒนาจิตใจ

เรือนจำกลาง

    หมายถึง  เรือนจำ  ที่มีความมั่นคงสูง  มีพื้นที่มาก และมีอำนาจคุมขังผู้ต้องขังได้มากกว่าเรือนจำอำเภอ และเรือนจำจังหวัด  มี  2  ประเภท คือ เรือนจำกลางธรรมดา และเรือนจำกลางประจำเขต  ตั้งชื่อตามจังหวัดนั้น ๆ และคุมขังเฉพาะนักโทษเด็ดขาดแล้ว  ตั้งแต่  25 - ประหารชีวิต (เรือนจำกลางบางขวาง)   ย้ำหน่อยนะครับ คำว่า เรือนจำกลาง จะไม่มีคำว่าจังหวัด มีแต่ชื่อจังหวัดต่อท้าย เช่น  เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา  จะไม่มีคำว่า  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีแต่คำว่า ฉะเชิงเทรา ต่อท้าย  เรือนจำกลางสมุทรปราการ  เป็นต้น

เรือนจำพิเศษ

     หมายถึงเรือนจำ  ที่ใช้คุมขังผู้ต้องขังเฉพาะทาง เหมือนทัณฑสถาน  ต่างแต่เรือนจำพิเศษ  ส่วนมากจะใช้คุมขังผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี หรือผู้ต้องขังโทษไม่สูง  เช่น  เรือนจำพิเศษธนบุรี  ฯลฯ

ผู้ต้องขัง

      หมายถึง ผู้ที่ถูกดำเนินคดีในศาล  และถูกคุมขังไว้ในเรือนจำ มีทั้งระหว่างพิจารณาคดี คือยังไม่ได้ตัดสินเด็ดขาด  หรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกา  ถ้าตัดสินหมดสิ้นขบวนความในศาลแล้ว ที่ภาษากฎหมายว่า  คดีถึงที่สุดแล้ว  จะเรียกว่า  นักโทษเด็ดขาดชาย หรือ น.ช. สำหับผู้ต้องขังชาย นักโทษเด็ดขาดหญิง หรือ น.ญ. สำหรับผู้ต้องขังหญิง คำว่า  "ผู้ต้องขัง"  จะหมายรวมถึง ผู้ที่ถูกคุมขังภายในเรือนจำทุกชนิด คือ ทั้งนักโทษเด็ดขาด และระหว่างพิจาณาคดี หรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกา ส่วนคำว่า  ผู้ต้องหา  เป็นคำสำหรับตำรวจใช้เรียกผู้ที่ถูกจับมาดำเนินคดี ถ้าจะมาคุมขังในเรือนจำ  ต้องขออำนาจศาลฝากขัง  เมื่อนำเข้ามาคุมขังในเรือนจำแล้ว จะเรียกว่า  ผู้ต้องขัง