ประวัติเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
 
   
        รือนจำจังหวัดปราจีนบุรี  ตั้งอยู่เลขที่  266/2  ถนนปราจีนอนุสรณ์  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  มีเนื้อที่  7  ไร่  2  งาน  17  ตารางวา  ตามหลักฐานที่ราชพัสดุแปลงที่ ปจ 223 และ เอกสารสิทธิที่ น.ส.ล. 4863 แบ่งเป็นเนื้อที่ ภายใน 4 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา และ เนื้่อที่ภายนอก 2 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา
ตึกดิน
ที่ทำการเรือนจำหลังเก่า  ที่เรียกว่า "ตึกดิน"
เรือนนอนไม้แฝด
เรือนนอนไม้แฝด
เรือนนอนไม้แฝด มีระเบียบเดินได้รอบ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2472
           เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี  มีอายุมากกว่า  70 - 80 ปี  เดิมทีเป็นเรือนจำของตำรวจ  ซึ่งมีตำรวจเป็นผู้คุม มีกองรักษาการณ์อยู่หน้าเรือนจำ  (ปัจจุบัน  คือ โรงจอดรถ และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เรือนจำ)   กำแพง  เป็นกำแพงอิฐขนาดใหญ่  มีป้อมรักษาการณ์บนกำแพงทั้ง  4  ด้าน  ส่วนเรือนนอนของผู้ต้องขัง เป็นเรือนนอนไม้ชั้นเดียว มุงสังกะสี  มี  2  หลังคู่กัน  (ปัจจุบัน  หลังหนึ่งเป็นที่ทำการฝ่ายควบคุม และรักษาการณ์  อีกหลังหนึ่งรื้อถอนแล้ว และสร้างเป็นสูทกรรม)
           เมื่อประมาณ  ปี.  พ.ศ.  2472  กรมราชทัณฑ์ ได้เข้ามาดำเนินการและสร้างเรือนนอนไม้ขึ้น  เป็นเรือนนอนแฝด  มีระเบียงเดินได้รอบ  และสร้างที่ทำการขึ้นหน้าเรือนจำ  มีชั้นเดียว  (เรียกว่า  ตึกดิน  เพราะพื้นติดดิน)
          สมัยที่นายณัฐชัย  ราษีสุทธิ์  เป็นพัศดี  เกิดฝนตกหนัก  กำแพงด้านทิศใต้ (กำแพงอิฐ ก้อนใหญ่)  ได้ล้มลง  จึงสร้างกำแพงขึ้นใหม่  เป็นลักษณะในปัจจุบัน  ต่อมา ในสมัยนายประเสริฐ  ฤทธิจินดามัย  จึงได้สร้างกำแพงเหมือนกัน  ทั้ง  4  ด้าน  พร้อมทั้งรื้อป้อมบนกำแพง
            เมื่อปี พ.ศ.  2519  สมัยที่นายเฉลียว  สิทธิประเสริฐ  เป็นพัศดี  ได้มีการประหารนักโทษ  3  คน  ในคดีอายุธสงคราม ตรงโรงครัวเก่า  และมีสระขนาดใหญ่  (ปัจจุบันรื้อทิ้ง และถมสระแล้ว  และสร้างเป็นโรงงานฝึกวิชาชีพ)  เล่ากันว่า  นักโทษ  3  คนนั้น  มีตำรวจร่วมขบวนการด้วย  แต่ตำรวจถูกส่งไปอำเภอกบินทร์บุรี  และโยนความผิดให้นักโทษ  3  คน  ซึ่งบางคนบอกว่า  อย่าประหารเขาเลย   เพราะเขาไม่ผิด  ซึ่งการประหารนักโทษในเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีในครั้งนั้น  ตรงกับสมัยที่นายทวี  ชูทรัพย์  เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์
เหล็กร้อยโซ่บนเรือนนอนไม้ 2
เหล็กร้อยโซ่บนเรือนนอนไม้ 2

          ต่อมาสมัยที่นายศรีศักดิ์  เศรษฐสนิท ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำ ได้ปรับปรุงที่ทำการใหม่ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

           ปี พ.ศ. 2552 กรมราชทัณฑ์ได้อนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการ หลังใหม่ เป็นเงิน 640,000.- บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เรือนจำได้ดำเนินการ ก่อสร้างโดยใช้แรงงานผู้ต้องขัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2523 และเปิดใช้ที่ทำการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2524

ที่ทำการเรือนจำหลักปัจจุบัน
ที่ทำการเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีในปัจจุบัน

   เมื่อปี พ.ศ.  2525  ได้สร้างเรือนนอนคอนกรีต  เสริมเหล็ก  ใต้ถุนสูง  หลังคามุงกระเบื้อง  ขนาดกว้าง  10  เมตร  ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้จัดสรรงบประมาณให้  เป็นเงิน  1,057,500.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เรือนจำได้ดำเนินการก่อสร้าง  โดยใช้แรงงานผู้ต้องขัง สร้างแล้วเสร็จ และเปิดดำเนินการใช้เป็นที่ควบคุมผู้ต้องขัง  เมื่อวันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2525  จุผู้ต้องขังได้เต็มที่  300  คน

เรือนนอนคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างปี พ.ศ. 2525

         ปีเดียวกันนั้นได้สร้างป้อมขึ้นใหม่  จำนวน  6  ป้อม  เป็นป้อมไม้เคลื่อนที่ได้  ภายหลังจึงสร้างเป็นป้อมก่ออิฐถือปูน และสร้างถาวร คงไว้  จำรวน  4  ป้อม  ภายหลังเหลือ  3  ป้อม  และได้สร้างคอกเลี้ยงสุกรตรงกำแพงด้านทิศเหนือ  พ.ศ.  2537  จึงสร้างเป็นที่ทำการฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ

    อ่านต่อด้านบนขวา


           ปี  พ.ศ.  2544  สมัยที่นายไมตรี  แก่นศิริ  เป็นผู้บัญชาการเรือนจำ  ได้รื้อโรงเลี้ยงเก่า  สร้างเป็นโรงงานฝึกวิชาชีพช่างไม้  ซึ่งกรมราชทัณฑ์อนุมัติงบประมาณให้  เป็นเงิน  จำนวน  3,568,435.- บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ชั้น
          ปี  พ.ศ.  2548  และ  พ.ศ.  2550  กรมราชทัณฑ์  ได้จัดสรรงบประมาณ  ปรับปรุงที่ทำการฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ และห้องสมุด  เป็นเงิน ประมาณ  345,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว
                ปี  พ.ศ.  2552  สมัยที่  นายนักรบ  นาคพรหม  เป็นผู้บัญชาการเรือนจำ  ได้สร้างแนวกั้นกำแพง ด้านในขึ้น  เป็นแนวกำแพงตาข่ายเหล็ก  มีลวดหนามหีบเพลงอยู่ด้านบน  ทำให้เรือนจำ  มีความมั่นคงขึ้น
          ปี  พ.ศ. 2553 ได้ขยายแดนหญิงให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด และปลอดโปร่ง
      ปี  พ.ศ. 2556  สมัยที่ นายอาคม  เหมือนแย้ม เป็นผู้บัญชาการเรือนจำ ได้ปรับปรุงแดนหญิง ร้านสงเคราะห์ผู้ต้อง ห้อง Video Conference และ สร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก (โดม) ขึ้นระหว่างล้านกว้างหน้าเรือนนอนไม้แฝด  เป็นเงินทั้งสิ้น  960,768  บาท (เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
โรงงานฝึกวิชาชีพ 2 ชั้น
โรงงานฝึกวิชาชีพ 2 ชั้น
ป้อมรักษาการณ์ อาคารที่ทำการฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
ป้อมรักษาการณ์ อาคารห้องสมุดและฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
อาคารโครงหลังคาเหล็ก (โดม)
อาคารโครงหลังคาเหล็ก (โดม)
อาคารแดนหญิง
อาคารแดนหญิง
แนวกั้นกำแพงตาข่ายเหล็ก มีลวดหนามหีบเพลงด้านบนด้านทิศใต แนวรั้วลวดหนามด้านทิศใต้
แนวกั้นกำแพงตาข่ายเหล็ก มีลวดหนามหีบเพลงด้านบน
ด้านทิศใต้
แนวกั้นกำแพงตาข่ายเหล็ก
มีลวดหนามหีบเพลงด้านบน
ด้านทิศตะวันตก
     
          ในปี พ.ศ. 2557 สมัยที่นายสมชาย  เปรมใจ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำ กรมราชทัณฑ์ได้จัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 481,985.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ปรับปรุงต่้อเติมเรือนนอนตึกด่านล่าง จำนวน 2 ห้อง เพื่อแก้ไขความแออัดของผู้ต้องขัง
          ในปี พ.ศ. 2558  กรมราชทัณฑ์ได้จัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 707,000.00 (เจ็ดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) สร้างเตียงนอน 2 ชั้น จำนวน 4 ห้องนอน เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้ต้องขัง
เรือนนอนตึกชั้นล่าง เรือนนอนตึกชั้นล่าง
ปรับปรุงต่อเติมเรือนนอนด้านล่าง จำนวน 2 ห้อง
เตียงนอน 2 ชั้น เตียงนอน 2 ชั้น
ปรับปรุงต่อเติมเรือนนอนเป็นเตียงนอน 2 ชั้น

  ปี พ.ศ. 2558 - 2559 กรมราชทัณฑ์จัดสรรงบประมาณให้ 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ปรับปรุงห้องเยี่ยมญาติใหม่ โดยประมูลราคาได้ 1,040,345.90 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสามร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์)

ห้องเยี่ยมญาติ ห้องเยี่ยมญาติ


   Copyright by เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี  อ. เมือง  จ. ปราจีนบุรี