ผู้ต้องขัง
2308 / 520
ชาย / หญิง
ผู้ต้องขังเด็ดขาด
0 / 0
ชาย / หญิง
รวมผู้ต้องขัง
2828
ทั้งหมด ชาย/หญิง
ผู้ต้องกักขัง
15 / 7
ชาย / หญิง
ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
6 / 1
ชาย / หญิง
รวมกักขัง / รวมตรวจพิสูจน์
22 / 7
ทั้งหมด ชาย/หญิง

ขอเยี่ยมผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

  • 11 ถนน ดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  • 076 212 104
  • 076 214 689 ต่อ 330
  • กำลังอัพเดท

ขอเยี่ยมผู้ต้องขัง

ขั้นตอนการเยี่ยมญาติ (กรณีไม่มีบัตร) ผู้ต้องขังเข้าใหม่

1.กรอกคำร้องขอทำบัตรเยี่ยมพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.นำใบคำร้องยื่นที่ช่องทำบัตรให้เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้อง
3.นั่งรอรับบัตร
4.นำบัตรเยี่ยมที่ได้ยื่นพร้อมบัตรประชาชนแจ้งเยี่ยมผู้ต้องขัง
5.นั่งรอเรียกชื่อเยี่ยมผู้ต้องขังตามรอบเยี่ยมที่ได้แจ้งไว้

เอกสารประกอบการทำบัตรเยี่ยมญาติ

พ่อ / แม่

1.สำเนาบัตรประชาชนคนทำบัตร จำนวน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ต้องขัง จำนวน 1 ใบ
3.บัตรประชาชนตัวจริง จำนวน 1 ใบ

พี่ / น้อง

1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ต้องขัง จำนวน 1 ใบ
4.บัตรประชาชนตัวจริง จำนวน 1 ใบ

สามี / ภรรยา

1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ต้องขัง จำนวน 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ใบ
4.สำเนาสูติบัตรบุตร จำนวน 1 ใบ
5.เอกสารรับรองการเป็นสามีภรรยาพร้อมสำเนาบัตรราชการคนรับรอง จำนวน 1 ใบ
6.บัตรประชาชนตัวจริง

*ข้อ 3 - 5 ต้องมี 1 อย่าง

บุตร

1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
2.สำเนาสูติบัตร / สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
3.บัตรประชาชนตัวจริง จำนวน 1 ใบ

ขั้นตอนการเยี่ยมญาติ (กรณีมีบัตร)

1.นำบัตรเยี่ยมที่ได้ทำไว้พร้อมบัตรประชาชนยื่นที่ช่องจองเยี่ยมญาติ
2.นั่งรอเรียกชื่อผู้ต้องขังตามรอบเยี่ยมที่ได้แจ้งไว้

ขั้นตอนการซื้อสินค้า บาร์โค๊ด

1.กรอกเอกสารการสั่งซื้อสินค้า
2.ยื่นใบสั่งซื้อสินค้าพร้อมบัตรเยี่ยมผู้ต้องขังที่ช่องจำหน่ายสินค้า ระบบบาร์โค๊ต
3.จ่ายเงินพร้อมรอรับใบเสร็จรับเงิน