***ช่วงนี้ทางเรือนจำ งดรับพัสดุทางไปรษณีย......์ส่งได้เพียงธนาณัติกับจดหมายเท่านั้น...... จึงขอความร่วมมือกับทุกท่านด้วย....ขอบคุณครับ
การเยี่ยมและการติดต่อกับผู้ต้องขัง

รูปแบบและวิธีการติดต่อผู้ต้องขัง

    
เพื่อให้ผู้ต้องขัง  ที่ถูกคุมขังตามคำพิพากษาลงโทษ ของศาลสถิตยุติธรรม สามารถใช้ชีวิต   อยู่ในเรือนจำได้ แม้ว่าจะขาดอิสรภาพ
จึงมีความจำเป็นที่ เรือนจำ/ทัณฑสถานจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมจากครอบครัวและญาติมิตร
เพื่อผ่อนคลายความเครียด
และรักษาสายสัมพันธ์ในครอบครัว
 กับทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ต้องขัง ที่จะกลับไปอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษออกไป
ปัจจุบันครอบครัวและญาติมิต
รของผู้ต้องขัง

สามารถติดต่อกับผู้ต้องขังได้  2 วิธีดังนี้ คือ

   1.การเขียนจดหมายถึงผู้ต้องขัง

สำหรับเรือนจำจังหวัดภูเก็ต หากจะส่งจดหมายถึงผู้ต้องขัง ญาติจะต้องจ่าหน้าซองจดหมายดังนี้      

นช. คนดี   คิดถึงบ้าน. ( กองงานที่สังกัด เช่น ช่างไม้,กองอวน,การศึกษา )

              เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

              11   ถ..ดำรง  ต.ตลาดใหญ่

               อ.เมือง จ.ภูเก็ต

               8 3 0 0 0

 

(ในกรณีส่งเงินให้ผู้ต้องขังทางไปรษณีย์ธนาณัติ  ให้ระบุด้วยว่า  สั่งจ่าย ปณ.ภูเก็ต)

 

  2.การติดต่อขอเยี่ยมด้วยตนเอง   

การเยี่ยมแบบปกติ

เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเปิดให้ญาติมิตรของผู้ต้องขังเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ในวันทำงานราชการ
(จันทร์ - ศุกร์)ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 14.30น.โดยติดต่อขอเยี่ยมได้ที่  งานเยี่ยมญาติ ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง
(บริเวณร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  หน้าเรือนจำ )ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -14.30 น.

-ผู้ขอแจ้งเยี่ยมจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
-หรือ ใบอนุญาตขับขี่รถฯ  หรือเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้ ซึ่งเรือนจำจะอนุญาตให้เยี่ยมได้ วันละ
1 ครั้ง
-ยกเว้นมีเหตุผลจำเป็นเช่นเป็นญาติที่มาจากต่างจังหวัดไกลๆ ที่ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะมาเยี่ยมผู้ต้องขังได้บ่อยก็อาจจะพิจารณาให้เยี่ยม
ได้ 2 รอบ(โดยใช้ตั๋วรถหรือตั๋วเครื่องบินยืนยันการเดินทาง)
-
โดยจะเปิดเยี่ยมระหว่างเวลา 08.30 น. - 14.30 น. เฉลี่ย รอบละ 5 นาที


 
การเยี่ยมแบบใกล้ชิดภายในเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดภูเก็ต เปิดให้ญาติผู้ต้องขังเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังแบบใกล้ชิดภายในเรือนจำ   โดยญาติทุกคนที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง    จะต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้า   
 
ผู้ต้องขัง 1 คนจะอนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมได้  5 คน  และวันพบญาติของ
เรือนจำฯ
  จะจัดให้มีทุกเดือนโดยให้สอบถามวันที่แน่นอนในแต่ละเดือนกับเรือนจำ
ช่วงเช้าเวลา 09.00 - 11.00 น.
ช่วงบ่ายเวลา 13.00- 14.30 น
.

***ขณะนี้นโยบายเยี่ยมญาติภายในเรือนจำต้องงดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของโรคติดต่อ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกท

 

หลักเกณฑ์การเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง 

เพื่อกำกับดูแลห้องเยี่ยมญาติให้สามารถบริการประชาชนตามเงื่อนไข  ขณะเดียวกันเป็นการป้องกันมิให้มีสิ่งผิดระเบียบหรือสิ่งของต้องห้ามเล็ดลอดเข้าเรือนจำ   เรือนจำจึงได้กำหนดระเบียบการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังให้ญาติของผู้ต้องขังทุกคนที่จะเข้าเยี่ยม  ะต้องปฏิบัติ ดังนี้

   ต้องแต่งกายสุภาพ ที่สอดคล้องกับประเพณีและศีลธรรมอันดี

   ขณะเข้าเยี่ยม จะต้องไม่มีอาการมึนเมาและแสดงอาการที่ไม่สุภาพรบกวนผู้อื่น

  ห้ามนำอาวุธ,สิ่งของต้องห้าม และสิ่งของที่จะนำมาฝากให้ผู้ต้องขังเข้าไปในห้องเยี่ยม

  สิ่งของที่นำมาฝากให้ผู้ต้องขังญาติจะต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบหน้าห้องเยี่ยม
     เพื่อจัดส่งเข้าเรือนจำ ทางประตูเรือนจำ

  


 
ห้ามบันทึกภาพ,ถ่ายวีดิโอ และใช้โทรศัพท์มือถือ ภายในในห้องเยี่ยม โดยเด็ดขาด

 

ในกรณีที่ญาติหรือผู้ขอเข้าเยี่ยมมีพฤติกรรมท่าทางที่อาจจะเกิดข้อเสียหายต่อทางราชการจะเป็นดุลยพินิจของผู้ควบคุมห้องเยี่ยม  ที่จะสั่งห้ามมิให้เข้ามาในห้องเยี่ยม  หรือระงับการเยี่ยม ก็ได้

ข้อควรทราบ

ในกรณีที่ผู้ต้องขังถูกลงโทษทางวินัยและมีคำสั่งเรือนจำ  ให้ตัดการอนุญาตให้รับการเยี่ยมงานเยี่ยมญาติ จะไม่รับแจ้งเยี่ยมแก่ผู้ต้องขังคน/กลุ่มดังกล่าว จนกว่าจะครบกำหนดการลงโทษ    ทั้งนี้ หากมีผู้ต้องขังถูกลงโทษทางวินัย  
 ก็จะมีประกาศ/ คำสั่งเรือนจำ  แจ้งให้รับทราบทั่วกัน

 

      

    การเยี่ยมผู้ต้องขัง ทั้งการเยี่ยมปกติ และการเยี่ยมแบบใกล้ชิดภายในเรือนจำ
 
                 ล้วนเป็นสิ่งยืนยันถึง ความรัก ความผูกพัน ที่ยังคงอยู่


 

::แก้ไขข้อมูลล่าสุด 10 ก.ค. 53 ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ