นายกฤษณ์  วงษ์เวช
ประธานบริหารยุติธรรมจังหวัด
กล่าวรายงานเปิดการอบรม หลักสูตร
บูรณาการหน่วยงาน เสริมพลัง สร้างความสมานฉันท์
ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์  เพชรบูรณ์

22 มกราคม 2556