เรือนจำชั่วคราวแคน้อย
 ตารางเวลาการเยี่ยมผู้ต้องขัง
 หนังสือเวียนกรมราชทัณฑ์
 ข่าวกองการเจ้าหน้าที่
 กรมราชทัณฑ์
 จังหวัดเพชรบูรณ์
 โครงสร้างการบริหาร
 อัตรากำลัง
 แผนที่เรือนจำ


 

 

นางสาวพรพิตร  นรภูมิพิภัชน์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
เข้าตรวจเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 18 มีนาคม 2556
คลิกนายกฤษณ์  วงษ์เวช
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าเปิดพิธีโครงการอบรมยุวกาชาด
นอกโรงเรียน
ณ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2556
วันที่
12 มีนาคม 2556
คลิกนายกฤษณ์  วงษ์เวช
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ 8 มีนาคม 2556
คลิก


นายกฤษณ์  วงษ์เวช
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ทำพิธีปล่อยตัวพักการลงโทษ
นักโทษเด็ดขาด
ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์
ที่ ยธ 0706.3/6995
 วันที่ 4  มีนาคม  2556
คลิก


พิธีเปิดโครงการอบรม
ให้ความรู้แก่แกนนำผู้ต้องขัง
" TO  BE  NUMBER  ONE "
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ระหว่างวันที่  26-28  กุมภาพันธ์  2556

คลิก


นายกฤษณ์  วงษ์เวช
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
เปิดอบรมการสร้าง
Website
19
กุมภาพันธ์ 2556
คลิก


เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
เปิดอบรมการสร้าง
Website ให้แก่
ข้างราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ระหว่าง 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2556
คลิก


นายกฤษณ์  วงษ์เวช
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ร่วมสภากาแฟ โดยมี สนง.พัฒนาสังคม เป็นเจ้าภาพ
14 กุมภาพันธ์ 2556
คลิก


การประชุม
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
6  กุมภาพันธ์  2556
คลิก


คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๖

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 


นายเดชา แจ่มจันทร์

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
 


มาร์ชราชทัณฑ์

 

 

 
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
จัดกิจกรรม "ปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ" ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย
12  สิงหาคม 2557

คลิก
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ปล่อยพักการลงโทษ 12 ราย
7  สิงหาคม 2557

คลิก
เรือนจำกลางเชียงรายเข้าศึกษาดูงาน
เรือนจำชั่วคราวแคน้อย
15
กรกฎาคม 2557
คลิก

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้ารการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในเรือนจำ

24 มิถุนายน 2557
คลิก

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์สนธิกำลัง
จู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษตามนโยบาย คสช.

24 มิถุนายน 2557
คลิก
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมจัดบูทในงาน
TO BE NUMBER ONE
17
มิถุนายน 2557
คลิก

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมสมาชิก
อบต.ท่าโรง เพื่อขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง
เรือนจำอำเภอวิเชียรบุรี
9
มิถุนายน 2557
คลิก
เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าจู่โจมตรวจค้น
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

9
มิถุนายน 2557
คลิก
นางอังคนึง เล็บนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านทัณฑวิทยและคณะ
ข้าตรวจการดำเนินการตามข้อกำหนดกรุงเท
ภายในเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
และเรือนจำชั่วคราวแคน้อย
29 - 30
พฤษภาคม 2557
คลิก
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกรมราชทัณฑ์เข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
20
พฤษภาคม 2557
คลิก

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผู้ต้องขังเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๗
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค

15
พฤษภาคม 2557
คลิก


เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผู้ต้องขังเข้าวง

Inspire Band
ร่วมร้องเพลงในงาน
กระทรวงแรงงานพบประชาชน

12
มีนาคม 2557
คลิก


เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการวิ่งทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์

10-11
มีนาคม 2557
คลิก

มีต่อ คลิก

ยอดผู้ต้องขัง   

       ผู้ต้องขังชาย              1553        คน    ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์       18    คน
       ผู้ต้องขังหญิง               249        คน    กักขังชาย                            20    คน
       ผู้ต้องขังแคน้อย            148        คน    กักขังหญิง                             2    คน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา/สอบราคา/ตกลงราคา

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกวดราคาจ้างการติดตั้งระบบ (๘๑.๑๑.๑๘.๐๙) ระบบฝากขัึงทางไกลผ่านทางจอภาพ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศูย์การเรียนรู้จำนวน ๗๘ รายการ
สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำรับรองแขกบริเวณอาคารฝึกวิชาชีพฯ
เรือนจำชั่วคราวแคน้อย

สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงโรงจอดรถยนต์บรรทุกผู้ต้องขัง

 
 

ข่าวสมัครงาน
ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศ
 
การจัดงานพบญาติใกล้ชิด ปี 2556
  เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์  นำเข้าข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ 100 %
ประกาศเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการเยี่ยมผู้ต้องขัง
ประกาศเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการรับฝากสิ่งของให้ผู้ต้องขัง
    
 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร


เพลงจำขึ้นใจ
สำหรับชาร์ทไฟข้าราชการ


รับพระราชทานรางวัล
คลิก
อ่านเรียงความที่ได้รับรางวัล

ผบ.ร่วมถวายพระพร
คลิก


นายกฤษณ์  วงษ์เวช
ประธานบริหารยุติธรรมจังหวัด
กล่าวรายงานเปิดการอบรม หลักสูตร
บูรณาการหน่วยงาน เสริมพลัง
สร้างความสมานฉันท์
ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์  เพชรบูรณ์

22 มกราคม 2556
คลิก


ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
นำผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่าย
ร่วมวางพวงมาลา ณ
 อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
20  กุมภาพันธ์  2556
คลิก


นายกฤษณ์  วงษ์เวช
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นประธานเปิดอบรมความรู้
เรื่องโรคเอดส์
24 มกราคม  2556
คลิก


นายกฤษณ์  วงษ์เวช
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้รับรางวัลแต่งกายชุดนครบาลสวยงาม
ในงานประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์
25 มกราคม 2556


แดนทรชน

บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน

 

 
  Ebook โครงการกำลังใจ
บ้านประสานรัก สานฝัน


เก็บตกสงกรานต์ 2556
 
เก็บตกวันเด็ก
เก็บตกทำบุญแคน้อย
คนเก็บฟืน โดย ผบ.
เก็บตกร้องเพลงแดนหญิง
รวมเก็บตกปี 2555

LMS : เศรษฐกิจพอเพียง

             Webmaster
        nirat_p@msn.com

  

           Website counter