|  data |  data |  data |  mapprison |       
 
 
Home
   
   
   
   
   
::: | Email : Chadchai@yahoo.com | ติดต่อผู้บัญชาการ |:::

 

ดร.ฉัตร์ชัย ยอดอุดม
ผู้บัญาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี
Email : Chadchai@yahoo.com
 

 

ประวัต
อำนาจการควบคุม
ฝ่ายทัณฑปฏิบัต
ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายรักษาการณ
ฝ่ายควบคุม
ฝ่ายการศึกษา

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด

สถานพยาบาล
 

.เรือนจำเปิดเยี่ยมญาติ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 - 15.30 น.
 
พระราชทาน อภัยโทษ ปี 2553 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องขัง ติดต่อ ที่ 02-526-6480 ต่อ 121 หรือ 02-526-6481 ก่อนมาเยี่ยม ทุกครั้ง
 
ห้ามญาตินำสิ่งของต้องห้ามส่งทางพัสดุเด็ดขาด

 

 

 

''''ประวัติเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในปี พ.ศ. 2470 กรมราชทัณฑ์ได้ก่อสร้างเรือนจำใหม่ ที่ตำบล บางขวาง อำเภอ ตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.2479 โดยใช้ชื่อว่า. "เรือนจำมหันตโทษ." วัตถุประสงค์เพื่อต้องการย้ายผู้ต้องขังที่มีโทษสูงจาก กองมหัตโทษ มาคุมขังในเวลาต่อมาได้เปลี่ยน

ชื่อเป็น "เรือนจำกลางบางขวาง " เป็นเหตุให้เรือนจำจังหวัดนนทบุรี กำเนิดขึ้นมาพร้อมๆกับเรือจำกลางบางขวาง โดยอาศัยพื้นที่ส่วนหนึ่งทางทิศใต้ของเรือนจำกลางบางขวาง มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 29 ตารางวา มีผู้บัญชาการเรือนจำบางขวางรักษาการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี

ต่อมาในปี พ.ศ.2517 เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ได้ถูกยกเลิกโดยคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 481/ 2517 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2517 โดยเปลี่ยนเป็น " อาณาเขตเรือนจำพิเศษนนทบุรี" ต่อมาในปี พ.ศ. 2525

กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งที่ 419/ 2525 ลงวันที่ 22 กันยายน 2525 กำหนดอาณาเขตเรือนจำจังหวัด นนทบุรี (โดยใช้พื้นที่เดิมของ เรือนจำพิเศษนนทบุรี)ให้เป็น "เรือนจำจ ังหวัดนนทบุรี มีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี

เป็นผู้บังคับบัญชา การบริหารงานขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นการบริหารงานส่วนภูมิภาค

ปัจจุบันเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 117 / 9 หมู่3 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 2 งาน 53 ตาราง

ในปี พ.ศ. 2479 ชื่อว่า "เรือนจำมหันตโทษ "

ปัจจุบัน ชื่อว่า " เรือนจำจังหวัดนนทบุรี "
 

 

 

 
 
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 117/9 ม.3 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ. นนทบุรี | Tel: 0-2526-6481 | Fax: 0-2525-3139 | Email : Chadchai@yahoo.com

I นโยบาย I ติดต่อเรือนจำ I 
l สงวนลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2551 เรือนจำจังหวัดนนทบุรี กรมราชทัณฑ์