ฝ่ายสวัสดิการและสถานพยาบาล

 

นายสถิตย์ วงศ์ก่อ

ตำแหน่ง พยาบาลเทคนิคชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

นายธีรพล แพงด่าน

ตำแหน่ง พยาบาลเทคนิคชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ประจำสถานพยาบาล

นายไพศาล ชุมแพน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานสูทกรรม

นายธนบัตร บุตรเวียงพันธ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

5

นายวิษณุ ดอนลาดพันธ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำงานสูทกรรม

นายสันติ สาลีอาจ

ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานเงินฝากห้องเยี่ยมนอก

นายโกวิท กอมาตย์

ตำแหน่ง เจ้พนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติหน้าที่ งานเงินฝาก

นายวุฒิพล สุวรรณทอง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน

ปฏิับัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

             กลับไปหน้าหลัก