ประกาศเรือนจำจังหวัดน่าน

- ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 
- ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 
- ประกาศเรือนจำจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562)

 
       
> ฝ่ายบริหารทั่วไป
> ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
> ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
> ฝ่ายพัฒนาผู้ต้องขัง
> ฝ่ายการศึกษา
> ฝ่ายสวัสดิการผุ้ต้องขัง
> ฝ่ายการพยาบาล
> เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย