ประกาศเรือนจำจังหวัดน่าน

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ซื้ออาหารดิบ และข้าวเหนียวขาว 10 % ใช้เลี้ยงผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขัง

 
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ซื้ออาหารดิบ และข้าวเหนียวขาว 10 % ใช้เลี้ยงผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
 
 
 
       
> ฝ่ายบริหารทั่วไป
> ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
> ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
> ฝ่ายพัฒนาผู้ต้องขัง
> ฝ่ายการศึกษา
> ฝ่ายสวัสดิการผุ้ต้องขัง
> ฝ่ายการพยาบาล
> เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย