กลับหน้าแรก
ประวัติเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูลเกี่ยวกับเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องขัง
แผนที่แสดงที่ตั้งเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
หน้าปัจจุบัน
ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข้อมูลใหม่ล่าสุด)

 

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

....................................................

 

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านการควบคุม) ชาย และเจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านทะเบียนและธุรการ) ชาย และจังหวัดชัยภูมิ(เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ) ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553 ไปแล้ว นั้น

จังหวัดชัยภูมิ จึงขอประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผลปรากฏว่า ไม่มี ผู้ผ่านการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ข้อ 7
และ ข้อ 8 แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2553

 

นางสาวบุษบา เกตุอุดม
(นางสาวบุษบา เกตุอุดม)
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ

 
(ข้อมูลเก่า)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

---------------------------------

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านการควบคุม) ชาย และเจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านทะเบียนและธุรการ) ชาย สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และจังหวัดชัยภูมิได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครเท่าที่ ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 60 ราย แยกตามตำแหน่งได้ ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(ด้านการควบคุม) ชาย จำนวน 49 ราย

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(ด้านทะเบียนและธุรการ)ชาย จำนวน 11 ราย

ปรากฏรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) ก่อน ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คือ ผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัคร ก.พ. ไม่รับรอง จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ หรือกรณีที่เข้ารับการประเมินฯ ไปแล้วหรือเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินฯ ก็ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตั้งแต่ต้น การใดที่ได้ดำเนินการไปแล้วสำหรับผู้สมัครรายนั้น ให้ถือเป็นอันยกเลิก

สำหรับผู้ที่สมัคร ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยัน ว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ภายหลังวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่เกิน 5 วันทำการ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ . ศ . 2553

(ลงชื่อ) วันชัย สุทธิวรชัย
( นายวันชัย สุทธิวรชัย )
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(ด้านทะเบียนและธุรการ)
(ตามประกาศ จังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2553 )
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
4164001 นายชลทัช ประถมจอหอ  
4164002 นายก้องเกียรติ กู้ภูเขียว  
4164003 นายสุวิธร นบน้อม  
4164004 นายกฤษดา ไพศาลธรรม  
4164005 ขาดคุณสมบัติ
4164006 นายวัชรานนท์ วงษ์แวง  
4164007 นายลิขิต หารวิชา  
4164008 นายนฤพนธ์ พูลสมบัติ  
4164009 ขาดคุณสมบัติ
4164010 นายปกรณ์ หาชัยภูมิ  
4164011 นายณัฐพงษ์ รอดทอน  
4164012 นายสิทธิเดช นามราชา  
4164013 นายพิพัฒน์ หยัดผู้ดี  
4164014 ขาดคุณสมบัติ
     
     
     
หมายเหตุ เลขประจำตัวสอบ 4164005 , 4164009 และ 4164014 ขาดคุณสมบัติตามประกาศจังหวัด
ชัยภูมิ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ข้อ 4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร เนื่องจาก ผู้สมัครยื่นหลักฐาน
ไม่ครบ ขาดใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(ด้านการควบคุม)
(ตามประกาศ จังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2553 )
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
3164001 นายปิยพล คล้ายทิม  
3164002 นายอภิรักษ์ คลังสมบัติ  
3164003 นายกิตติวัฒน์ ภูช่างทอง  
3164004 นายศุภณัฐ วิชัยแสง  
3164005 นายณัฐวุฒิ จุลชาติ  
3164006 นายสุรพงศ์ จันทา  
3164007 นายพสิษฐ์ มานิล  
3164008 นายทินภัทร ศรีชัย  
3164009 นายวัชรกร ขำชัยภูมิ  
3164010 นายอรุณศักดิ์ โชคกำเนิด  
3164011 นายวัฒนา แดงสกุล  
3164012 นายพัฒระ ราณรงค์  
3164013 นายฉัตรชัย ศรีอุ่นลี  
3164014 นายวิรุต บุญทองเถิง  
3164015 นายเกรียงศักดิ์ คงม่วงหมู่  
3164016 นายเฉลิมวุฒิ คำเลิศ  
3164017 นายขจรศักดิ์ นกแก้ว  
3164018 นายวินิช ศรีแสง  
3164019 นายเชาวลิต สองศรี  
3164020 นายวรวุฒิ จตุรานนท์  
3164021 นายกฤตยา แคล่วไพรี  
3164022 นายสำอาง ไชยโคตร  
3164023 นายสัญญา บุญหล้า  
3164024 นายกลทีป์ เบ้าลี  
3164025 นายสุนทร อินทร์รักษา  
3164026 นายสันติพงษ์ ชนะพาล  
3164027 นายเอกพล นามโพธิ์  
3164028 นายเก่งศักดิ์ อภัยฤทธิรงค์  
3164029 นายธีรพล ครองผล  
3164030 นายพิพัฒน์พล ชาบัณฑิต  
3164031 นายเสกสรรค์ หาญณรงค์  
3164032 นายณัฐวุฒิ แดงสุวรรณ์  
3164033 นายวุฒิเกรียง วราฤทธิ์เสมากุล  
3164034 นายธนกฤต มงคลชัย  
3164035 นายวุฒิสรรค์ ผักบัวเงิน  
3164036 นายเสกสรรค์ บุญเชิด  
3164037 ขาดคุณสมบัติ  
3164038 นายธีรพงษ์ รักษ์มณี  
3164039 นายกฤษณะ ปะสุข  
3164040 นายทินกร อินธิแสน  
3164041 นายกฤษดา นารีรักษ์  
3164042 นายณรปกรณ์ พิมพ์คำ  
3164043 นายพงษ์พันธ์ เสพธรรม  
3164044 นายธีระพงศ์ บุญโนนแต้  
3164045 นายพงษ์ธร ฉลองภูมิ  
3164046 นายเด่นพงษ์ พรมเมือง  
3164047 นายบุญญฤทธิ์ คำเรืองศรี  
3164048 นายอุทร บุตรคำ  
3164049 นายนพดล งอกศิลป์  
3164050 นายสมบัติ ชาญเขว้า  
     
หมายเหตุ เลขประจำตัวสอบ 3164037 ขาดคุณสมบัติตามประกาศจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ข้อ 4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร เนื่องจากผู้สมัครยื่นหลักฐานไม่ครบ ขาดใบประกาศนียบัตร-
วิชาชีพ(ปวช.)

 

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
ในสังกัด เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

---------------------------------

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2553 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัด เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านการควบคุม) ชาย และเจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านทะเบียนและธุรการ) ชาย สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จำนวน 60 ราย นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0702.7 /836 ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 จึงประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเมินฯ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 : โดยวิธีการสอบข้อเขียน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
- วันที่สอบ วันที่ 11 กันยายน 2553
- เวลาที่สอบ 09.00 น. ถึง 11.30 น.
- สถานที่สอบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 

รายละเอียดการกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ครั้งที่ 1

วัน/เวลา /สถานที่สอบ

ห้องสอบที่

ตำแหน่ง

หมายเลขประจำตัวสอบ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2553

เวลา 09.00 – 11.30 น.

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

อำเภอเมือง

จังหวัดชัยภูมิ

อาคารตึกอำนวยการ

( อาคาร 6 )

 

1

 

 2

 

 3

เจ้าหน้าที่ธุรการ

(ด้านการควบคุม) ชาย

(จำนวน 25 )

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

(ด้านการควบคุม) ชาย

(จำนวน 24 )

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

(ด้านทะเบียนฯ) ชาย

(จำนวน 11 )

 

3164001 - 3164025

 

 3164026 - 3164050

 

 4164001 - 4164013

- ดินสอที่มีความดำ เท่ากับ 2 บี หรือมากกว่า

- ยางลบ

- ปากกาลูกลื่น

 

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คือ ผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์)
ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ให้ทราบอีกครั้ง

  ข) ระเบียบปฏิบัติในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะต้องปฏิบัติ ตามระเบียบ ดังนี้

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 : โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

1.1 เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ

1.2 ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปในวันสอบ เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการ เข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

1.3 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตน เป็นสุภาพชน กล่าวคือ

- ผู้ชาย : สวมเสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขายาวทรงสุภาพ (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน และรองเท้าแตะ

“ หากผู้เข้าสอบรายใดแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบในการประเมินฯ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ”

1.4 ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 40 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว

1.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

1.6 ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบที่เรือนจำ จังหวัดชัยภูมิ กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ หรือผิดห้องสอบ หรือผิดสถานที่สอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

1.7 ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบไปเอง

1.8 ต้องใช้กระดาษคำตอบที่เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ จัดไว้ให้โดยเฉพาะ

1.9 อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบได้ เฉพาะบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำ ตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2 บี หรือมากกว่า ยางลบ ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำ และกระเป๋าเงิน เท่านั้น

1.10 ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋า สะพายสุภาพสตรี กระเป๋าสัมภาระ เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบ จะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบต้องยุติการสอบ และออกจากห้องสอบได้ตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งจะไม่ตรวจให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น

1.11 ในระหว่างดำเนินการสอบหากพบว่าผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพบว่าผู้ใดมีสิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ ผู้นั้นจะต้องยุติการทำตอบทันที และจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาทำตอบ รวมทั้งจะไม่ตรวจ ให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น

1.12 ให้เขียนเลขประจำตัวสอบเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น และเขียนเลขประจำตัวสอบแทนชื่อในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการตอบ

1.13 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด

1.14 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะที่สอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

1.15 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ

1.16 ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทำคำตอบ

1.17 ห้ามคัดลอกข้อสอบ และห้ามนำแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

1.18 เมื่อหมดเวลาทำคำตอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ได้อนุญาตแล้วเท่านั้น

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

2.1 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามระเบียบการประเมินฯ

2.2 ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐไปในวันสอบ เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

2.3 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ

- ผู้ชาย : สวมเสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขายาวทรงสุภาพ (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน และรองเท้าแตะ

“ หากผู้เข้าสอบรายใดแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบในการประเมินฯ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ”

2.4 ผู้เข้าสอบจะต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 45 นาที ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

2.5 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

2.6 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

2.7 เมื่อเข้ารับการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไปในทางพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหรือให้ยุติการสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ อาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ . ศ . 2553

 

(ลงชื่อ) วันชัย สุทธิวรชัย
( นายวันชัย สุทธิวรชัย )
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ


 

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัด เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

---------------------------------

ด้วยจังหวัดชัยภูมิ (เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0702.7 /836 ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงาน บริการ

ชื่อตำแหน่ง

(1) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านการควบคุม) สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ (ชาย) จำนวน 2 อัตรา

(2) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านทะเบียนและธุรการ) สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 7,010 บาท สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่คำสั่งจ้างมีผลบังคับ ถึง 30 กันยายน 2555

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
•  เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านการควบคุม) สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ควบคุมตัว
ระหว่างการตรวจพิสูจน์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดจุดควบคุม การวางแผนปฏิบัติการ ในสภาวการณ์ต่างๆ การควบคุมดูแลผู้รอการตรวจพิสูจน์ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย การจัดทำบัญชี สรุปยอดจำนวนผู้รอการตรวจพิสูจน์ประจำวัน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์นอกเวลาราชการ

- เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านทะเบียนและธุรการ) สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับ – ส่งหนังสือ งานพิมพ์และร่างหนังสือโต้ตอบ งานเก็บรักษา ค้นหา เอกสาร งานทะเบียน หนังสือและเอกสารต่างๆ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ์ งานเรื่องราวร้องทุกข์ งานเยี่ยมญาติ การจัดทำทะเบียนประวัติของผู้รอการตรวจพิสูจน์ การรับและปล่อยตัว รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์นอกเวลาราชการ

ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ

มีลักษณะงานในสภาพที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์และตรากตรำ โดยจะมีรอบความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์นอกเหนือจากงานประจำ

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

1 ) มีสัญชาติไทย

2 ) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3 ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4 ) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5 ) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6 ) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ

7 ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

•  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทุกสาขา

•  เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า

80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร สำหรับพระภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ อาศัยตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ต้องการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านการควบคุม)

1) มีทักษะในการฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด

2) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยวาจาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

3) มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน

4) มีความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ บุคคล หรือสภาพแวดล้อมที่กดดันได้เป็นอย่างดี

5) มีศิลปะการสื่อสารจูงใจโดยใช้สื่อต่างๆ เพื่อชักจูง หว่านล้อม โน้มน้าวบุคคลอื่น

6) มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติได้ดี

7) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับทางราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

8) มีความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ

9) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานอื่นได้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านทะเบียนและธุรการ)

1) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยวาจา การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

2) มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติได้ดี

3) มีความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ

4) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับทางราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

5) มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และการให้ความร่วมมือช่วยเหลือให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน

6) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานอื่นได้

4. การรับสมัคร

4.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1 ) รูปถ่ายหน้าตรงที่เห็นหน้าผู้สมัครชัดเจน ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย

2 ) ใบประกาศนียบัตร พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ

3 ) ระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ

สำเนาเอกสารในข้อ 2 ) และข้อ 3 ) ต้องเป็นเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ (สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา) ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรคุณวุฒิที่รับสมัคร โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ อนุมัติให้จบการศึกษาตามหลักสูตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ และ เมื่อผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็ให้นำหลักฐานการศึกษาในข้อ 2 ) และข้อ 3 ) มายื่นอีกครั้งหนึ่ง

4 ) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน จำนวน 1 ฉบับ

5 ) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6 ) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ( ในกรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุลในหลักฐาน การสมัครไม่ตรงกัน ) อย่างละ 1 ฉบับ

7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ ต้องห้ามตามกฎ ก . พ . พ . ศ . 2553 ได้แก่

1. วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

2. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

3. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

4. โรคพิษสุราเรื้อรัง

5. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

4.3 ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครในวันที่ยื่นใบสมัคร จำนวน 200 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

5. เงื่อนไขในการรับสมัคร

5.1 ผู้สมัครมีสิทธิเลือกสมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ได้ เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น เนื่องจาก คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกทุกตำแหน่งในวันและเวลาเดียวกัน

5.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร
จริง และจะต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม คุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย

6 . การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ และจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ และ ทางเว็บไซต์ www . correct.go.th/popchip

7 . หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมิน ดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านการควบคุม)

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินฯ ครั้งที่ 1

- มีทักษะในการฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด

- มีความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใน

การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความรู้ความสามารถ

ในการใช้เครื่องใช้สำนักงานอื่นได้

100

การสอบข้อเขียน

 

การประเมินฯ ครั้งที่ 2

- มีความสามารถในการสื่อสารด้วยวาจาในการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

- มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และการให้

ความร่วมมือช่วยเหลือ ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน

- มีความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ บุคคล หรือสภาพแวดล้อมที่กดดันได้เป็นอย่างดี

- มีศิลปะการสื่อสารจูงใจโดยใช้สื่อต่างๆ เพื่อชักจูง

หว่านล้อม โน้มน้าวบุคคลอื่น

- มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติได้ดี

- มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับทางราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานอื่นได้

100

- การสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน

- การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย โดยวิธีการวิ่ง 50 คะแนน

 

รวมคะแนน

200

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านทะเบียนและธุรการ)

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินฯ ครั้งที่ 1

- มีความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความรู้ ความ สามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานอื่นได้

100

การสอบข้อเขียน

 

การประเมินฯ ครั้งที่ 2

- มีความสามารถในการสื่อสารด้วยวาจา การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก ส่วนราชการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

- มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติได้ดี

- มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับทางราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

- มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และการให้ความร่วมมือช่วยเหลือให้เกียรติเพื่อร่วมงาน

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความรู้ ความ สามารถ ในการใช้เครื่องใช้สำนักงานอื่นได้

100

- การสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน

- การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย โดยวิธีการวิ่ง 50 คะแนน

รวมคะแนน

200

 

 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียน

หลักสูตรวิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

1 ) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ( 50 คะแนน)

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

- หลักการประชาสัมพันธ์

- หลักสิทธิมนุษยชน

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2 ) วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ( 50 คะแนน)

- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์

- เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์

การประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายละเอียดดังนี้

1. การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน

หลักสูตรที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

“ประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของ ผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรม ที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ การใช้คอมพิวเตอร์ หรือความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล การนำความรู้ทางด้านวิชาชีพมาปรับใช้ในงานราชทัณฑ์ ความคิดเห็นที่มีต่องานราชทัณฑ์และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง การมีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ จิตสำนึกในการให้บริการ ความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาความลับของทางราชการ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และรวมถึงสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง ”

2. การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย โดยวิธีการวิ่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน

จะทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ด้านความแข็งแรงของร่างกาย ความคล่องตัว ความเร็ว ความอดทน โดยให้ผู้สมัครสอบวิ่งเป็นระยะทาง 1,000 เมตร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 นาที

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ก่อน ผู้ที่ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คือ ผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ให้ทราบอีกครั้ง

8 . เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรฯ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

9 . การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มาก กว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้ผู้ได้รับ เลขประจำตัวก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่
สูงกว่า ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่ วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ หรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร ในตำแหน่งที่มีลักษณะงาน เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

10 . การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรฯ

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ และผู้ผ่านการเลือกสรรฯ จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

(ลงชื่อ) วันชัย สุทธิวรชัย
( นายวันชัย สุทธิวรชัย )
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

 


ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  E-mail : popchip@correct.go.th นายศานติ นนท์ดี ดูแล/เล่าเรื่อง