กลับหน้าแรก
ประวัติเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
หน้าปัจจุบัน
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องขัง
แผนที่แสดงที่ตั้งเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
ข่าวเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูลเกี่ยวกับเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
 
วิสัยทัศน
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

พันธกิจ
1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
2. แก้ไข บัดบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ผู้กระทำผิด ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถกลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
1.  ควบคุมผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนฝาก ผู้ต้องขังระหว่างคดีในเขตอำนาจศาลจังหวัดชัยภูมิ และนักโทษเด็ดที่มีกำหนดโทษไม่เกิน 15 ปี
2.  ดำเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง
3.  จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง
4.  ดำเนินการเกี่ยวกับการทำงานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง
5.  จัดสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับ การสุขาภิบาล
6.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


แผนยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างประสิทธิภาพการควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
2. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ลดภาระภาครัฐ
3. พัฒนาระบบงานและศักยภาพของบุคลากร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง


ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  E-mail : popchip@correct.go.th นายศานติ นนท์ดี ดูแล/เล่าเรื่อง