กลับหน้าแรก
ข้อมูลเกี่ยวกับเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องขัง
แผนที่แสดงที่ตั้งเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
ข่าวเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
ประวัติ 114 ปี เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิมีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 114 ปี (เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2440 - 2553 ) จากข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้ มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด ทำให้ทราบว่า
 เรือนจำจังหวัดชัยภูมิมีประวัติความเป็นมาแบ่งออกเป็น 2 ยุค  คือ  ยุคเรือนจำเก่า  และยุคเรือนจำปัจจุบัน


ภาพกำแพงเรือนจำเก่า ด้านทิศตะวันตก ติดถนนศึกษา ปัจจุบันบริเวณนี้ เป็นที่ตั้งของสำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยภูมิ

ยุคที่ 1   เรือนจำเก่า
 - เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2440  ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 150 ถ.ราชทัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
มีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา  ทิศเหนือติดวัดทรงศิลา ทิศใต้ติดศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (ดูพื้นที่สีแดงในแผนที่)

ผู้บัญชาการเรือนจำ และพัศดีคนแรก
 - ขุนอาจ  เป็นพัศดีเรือนจำจังหวัดชัยภูมิคนแรก ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2440 - 2449
 - พระหฤทัย(บัว)ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ โดยตำแหน่ง คนแรก ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2442 - 2444

รื้อถอนและยุบเลิกเรือนจำเก่า
 - ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2530 กรมราชทัณฑ์ได้ ดำเนินการรื้อถอนและยุบเลิกเรือนจำเก่า แล้วให้ย้ายเจ้าพนักงาน และผู้ต้องขัง ไปประจำอยู่ที่ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิแห่งใหม่
 - ปัจจุบันพื้นที่เรือนจำเก่าถูกสร้างเป็นสวนกาญจนา ภิเษก ไม่เหลือเค้าโครงของเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ในอดีตให้เห็นอีกต่อไป
ภาพอาคารที่ทำการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิปัจจุบัน

ยุคที่ 2   เรือนจำจังหวัดชัยภูมิในปัจจุบัน
 - เริ่มดำเนินการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดชัยภูมิแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2529
 - ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2530 สิ้นงบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน 30,582,000 บาท (สามสิบล้าห้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
 - ตั้งอยู่ เลขที่ 239 ถ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ สาย 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
 - มีพื้นที่ภายในกำแพง 14ไร่ 3งาน 40ตารางวา
 - เนื้อที่ภายนอกกำแพงเรือนจำ 55 ไร่ 60 ตารางวา

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
 - เรือนจำจังหวัดชัยภูมิมีผู้บัญชาการเรือนจำ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
 - ในระหว่างปี พ.ศ.2440-2449 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้บัญชาการเรือนจำอีกตำแหน่งหนึ่ง เรียกว่า "ผู้บัญชาการเรือนจำโดย ตำแหน่ง"
 - เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ  มีผู้บัญชาการเรือนจำโดยตำแหน่ง รวม 32 คน
 - ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2519 กรมราชทัณฑ์ได้แต่งตั้งข้าราชการราชทัณฑ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำเป็นการเฉพาะ เรียกว่า"ผู้บัญชาการเรือนจำโดยเฉพาะ" จนถึงปัจจุบัน
 - เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ มีผู้บัญชาการเรือนจำโดยเฉพาะ  รวม 12 คน
 -โดยมี นางสาวบุษบา เกตุอุดม เป็นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ คนปัจจุบัน

รายนามพัศดีเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
1.  ขุนอาจ                                     ดำรงตำแหน่ง                      พ.ศ.  2440  -  2449
2.  นายอุย  วัชระเสนา                    ดำรงตำแหน่ง                      พ.ศ.  2450  -  2458
3.  นายพุก                                    ดำรงตำแหน่ง                      พ.ศ.  2459  -  2466
4.  ขุนชิตสุรทัณฑ์                          ดำรงตำแหน่ง                      พ.ศ.  2467  -  2473
5.  ม.จ. วรพงษ์  ทัศนาวรวุฒิ         ดำรงตำแหน่ง                      พ.ศ.  2474  -  2475
6.  นายทั่ง  วงษ์อินทร์                    ดำรงตำแหน่ง                      พ.ศ.  2476  -  2477
7.  ร.ท. มงคล  ศิลปกุล                   ดำรงตำแหน่ง                      พ.ศ.  2478  -  2480
8.  ร.ต. อเนก  พุฒนา                     ดำรงตำแหน่ง                      1  มิ.ย. 2481  -  31  มี.ค.  2484
9.  นายจำรัส  โคติวงษ์                   ดำรงตำแหน่ง                      1  เม.ย. 2484  -  31  ม.ค.  2487
10.  นายเกษม  วนิชชยพันธ์            ดำรงตำแหน่ง                      1  ก.พ.  2487  -  31  พ.ค.  2493
11.   นายผล  การเวก                     ดำรงตำแหน่ง                      1  มิ.ย.  2493  -  31  ส.ค.  2494
12.  นายปลั่ง  รักศาสตร์                 ดำรงตำแหน่ง                      1  ก.ย.  2494  -  30  เม.ย.  2497
13.  นายศิริ  เจริญยิ่ง                     ดำรงตำแหน่ง                      1  พ.ค.  2497  -  31  พ.ค.  2499
14.  นายสงบ  อินทร์สวัสดิ์              ดำรงตำแหน่ง                      1  มิ.ย.  2499  -  28  ก.พ.  2502
15.  ร.ท. จำรัส  ยุกติรัตน์                ดำรงตำแหน่ง                      1  มี.ค.  2502  -  พ.ศ.  2505
16.   นายจรัญ  เดชะปัญญา          ดำรงตำแหน่ง                      พ.ศ.  2505  -  พ.ศ.  2512
17.  นายอดุลย์  สรรพิบูลย์              ดำรงตำแหน่ง                      พ.ศ.  2512  -  พ.ศ.  2514
18.  นายสุรพล  ชูทัย                      ดำรงตำแหน่ง                      พ.ศ.  2514  -  30  ก.ย.  2516
19.  นายช่วง  วิมุกติพันธุ์                ดำรงตำแหน่ง                      1  ต.ค.  2516  -  9  ก.ย.  2517
20.  นายสุเทพ  สุทธิพงษ์                ดำรงตำแหน่ง                      10  ก.ย.  2517  -  31  ธ.ค.  2518

รายนามผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิโดยตำแหน่ง
1.  พระหฤทัย (บัว)                                                 ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2442  -  พ.ศ.  2444
2.  หลวงพิทักษ์นรากร (ใบ)                                     ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2444   -  พ.ศ.  2446
3.  พระพลอาศัย (ตอ)                                             ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2446  -  พ.ศ.  2448
4.  พระพิบูลย์สงคราม (จร)                                      ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2448  -  พ.ศ.  2449
5. หลวงสาทรศุภกิจ (อ่วม  บุญยรัตนพันธุ์)               ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2449  -  พ.ศ.  2450
6.  พระยาภูมิชัย (หรุ่ม  ชาตินันทน์)                         ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2450  -  พ.ศ.  2458
7.  พระยาราชเสนา (ศิริ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา)         ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2459  -  พ.ศ.  2461
8.  พระศรีสมัตถการ (ใหญ่  บุญนาค)                      ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2461  -  พ.ศ.  2465
9.  พระยาภูมิชัย (เฮง  ศรีไชยยันต์)                           ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2465  -  พ.ศ.  2471
10.  พระยานรินทร์ภักดี (ศุข  ทังสภติ)                      ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2471  -  พ.ศ.  2472
11.  พระยาวิจารณ์ภักดี (เอียน  โอวาทสาร)              ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2472  -  พ.ศ.  2472
12.  พระภูมิชัย (ม.ร.ว.บุง  ลดาวัลย์)                        ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2472  -  พ.ศ.  2474
13.  พระบริรักษ์นครเขต (ย้อย  กฤษณจินดา)           ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2474  -  พ.ศ.  2475
14.  หลวงทรงสารการ (เล็ก  กนิษฐสุต)                     ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2476  -  พ.ศ.  2480
15.  พระสนิทประชานันท์ (อิน  แสงสนิท)                  ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2480   -  พ.ศ.  2481
16. หลวงอุบลศักดิ์ประชาบาล (พัน กาญจนพิมาย)    ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2481  -  พ.ศ.  2482
17.  หลวงอนุการนพกิจ (ปรารภ  สุรัสวดี)                 ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2482  -  พ.ศ.  2484
18.  นายสุทิน  วิวัฒนา                                           ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2484  -  พ.ศ.  2489
19.  ขุนศุภกิจวิเลขการ (กระจ่าง  ศุภกิจวิเลขการ)      ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2489  -  พ.ศ.  2490
20.  ขุนพำนักนิคมคาม (สนธิ์  พำนักนิคมคาม)         ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2490  -  พ.ศ.  2490
21.  นายชู  สุคนธมัติ                                              ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2490  -  พ.ศ.  2493
22.  นายสมบัติ  สมบัติทวี                                       ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2493  -  พ.ศ.  2495
23.  ขุนรัตนวรพงษ์  (เคลื่อน  รัตนวรพงษ์)                ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2495  -  พ.ศ.  2497
24.  นายสวัสดี  วงค์ปฏิทัศน์                                   ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2497  -  พ.ศ.  2500
25.  นายบุญยฤทธิ์  นาคีนพคุณ                              ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2500  -  พ.ศ.  2503
26.  นายรังสรรค์  รังสิกุล                                         ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2503  -  พ.ศ.  2504
27.  นายช่วย  นนทานาคร                                      ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2504  -  พ.ศ.  2511
28.  นายชิต  ทองประยูร                                         ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2511  -  พ.ศ.  2512
29.  นายประมูล  ศรัทธาทิพย์                                  ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2512  -  พ.ศ.  2514
30.  นายสำราญ  บุษปวนิช                                     ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2514  -  พ.ศ.  2516
31.  นายอนันต์  อนันตกูล                                       ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2516  -  พ.ศ.  2518
32.  นายเจริญศุข  ศิลาพัธุ์                                      ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.  2518  -  พ.ศ.  2521

รายนามผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ โดยเฉพาะ
1.  นายสุเทพ  สุทธิ์พงษ์                     ดำรงตำแหน่ง      1  ม.ค.  2519  -  31  มี.ค.  2522
2.  นายประสิทธิ์  บัณฑิตพุฒ             ดำรงตำแหน่ง      1  เม.ย.  2522  -  31  ธ.ค.  2524
3.  นายเจริญ  จันทพรรณ                  ดำรงตำแหน่ง      1  ม.ค.  2525  -  15  เม.ย.  2527
4.  นายสุจินต์  ปราโมช  ณ  อยุธยา    ดำรงตำแหน่ง      1  เม.ย.  2527  -  31  พ.ค.  2533
5.  นายประทวน  อินทุยศ                  ดำรงตำแหน่ง      1  มิ.ย.  2533  -  30  ก.ย.  2536
6.  นายฉะอ้อน  ลับขุนทด                  ดำรงตำแหน่ง      1  ต.ค.  2536  -  30  ก.ย.  2537
7.  นายทองสุข  กำเนิดบุญ                 ดำรงตำแหน่ง      1  ต.ค.  2537  -  3  ต.ค.  2542
8.  นายอำนวย  ฉาบทอง                   ดำรงตำแหน่ง      4  ต.ค.  2542  -  30  ก.ย.  2544
9.  นายอดิศักดิ์  ศรีเบญรัตน์              ดำรงตำแหน่ง      1  ต.ค.  2544  -  14  ต.ค.  2545
10. นายสุรพล  แก้วภราดัย                 ดำรงตำแหน่ง      15  ต.ค.  2545  -  17  ส.ค.  2551
11. นายสุนันท์  ทองบัว                      ดำรงตำแหน่ง      18  ต.ค.  2551  -  30  ก.ย.  2552
12. นางสาวบุษบา เกตุอุดม               ดำรงตำแหน่ง       3  ก.พ.  2553   -

การบริหารงานเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
การบริหารงานเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ  แบ่งเป็น  6  ฝ่าย  ประกอบด้วย
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
3. ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
4. ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
5. ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ

6. ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง
แผนที่อำเภอเมืองชัยภูมิ  แสดงที่ตั้งเรือนจำและศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
  สีเขียว คือศาลากลางจังหวัดฯ    สีแดง คือเรือนจำเก่า    สีฟ้า คือเรือนจำปัจจุบัน

ภูมิประเทศ ขนาดพื้นที่ และสถานที่ตั้งของเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ในอดีตและปัจจุบัน
- เรือนจำจังหวัดชัยภูมิปัจจุบัน(พื้นที่สีฟ้าในแผนที่) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองชัยภูมิ เลขที่ 239 ถ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ สาย 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
 - อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ(พื้นที่สีเขียวในแผนที่) ประมาณ 2 กิโลเมตร
 - นอกจากนี้เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ยังมีที่ดินอยู่ในความรับผิดชอบอีกหนึ่งแห่ง คือ เรือนจำชั่วคราวหนองบ่อ ตั้งอยู่ริมถนนสายชัยภูมิ-ตาดโตน ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 แปลง
 - แปลงที่ 1   พื้นที่ 15 ไร่ 45.9 ตารางวา ปัจจุบันศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิเข้าใช้ประโยชน์ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
 - แปลงที่ 2  พื้นที่ 26ไร่ 3.3 ตารางวา เรือนจำจังหวัดชัยภูมิใช้ประโยชน์ร่วมกันกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ โดยเรือนจำใช้ประโยชน์ในพื้นที่แปลงที่ 2 รวม 5 ไร่ สำหรับใช้ในการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรแก่ผู้ต้องขัง


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : popchip@correct.go.th นายศานติ นนท์ดี ดูแล/เล่าเรื่อง