«

»

ก.ค. 23 2018

โครงการกำลังใจมาให้ความรู้เรื่อง SME

เรือนจันได้เชิญนายยงยุทธ ประกอบศิลป์ ให้ความรู้แก่ผู้พลั้งพลาดที่ได้รับทุนประกอบอาชีพคืนคนดีสู่สังคมจำนวน 8 ราย
เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน ให้ผู้ได้รับทุนสามารถมีความรู้เพียงพอที่จะประกอบธุรกิจได้อย่างแท้จริง และประสบผลสำเร็จ มีอาชีพที่มั่นคง และพึ่งตนเองได้
ไม่หวนกลับมากระทำผิด ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมย์ของผู้ใจบุญที่ให้ทุน นับเป็นการคืนคนดี มีคุณค่า กลับสู่สังคม อย่างแท้จริง

Close