แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว

แบบฟอร์มคำขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างวันลาหยุดราชการ และหรือวันหยุดราชการ

แบบฟอร์มรับรองความประพฤติสำหรับข้าราชการที่ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ