วิสัยทัศน์

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบและบริหารงานบุคคลของกรมฯ และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย

กองการเจ้าหน้าที่จัดอยู่ในกลุ่มงานช่วยอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอข้อมูล และข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารราปรับปรุงระบบบริหาร ระบบงานการกำหนดตำแหน่ง การจัดกำลังคน การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ งานทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล งานวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการ งานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ และการพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

  • 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • 2. กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ
  • 3. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  • 4. ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ
  • 5. ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
  • 6. ศูนย์ข้อมูลบุคคล
  • 7. กลุ่มวินัยและเสริมสร้ามสมรรถภาพข้าราชการ