หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0707.4_8054 ลงวันที่11 มี.ค.2563
PDF
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
PDF
1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดลือกบุคลากร
PDF
2.หลักเกณฑ์การบรรจุและตั่งตั้งบุคลากร
PDF
3.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
PDF
4.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
PDF