นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมราชทัณฑ์

นโยบายเน้นหนักของอธิบดีกรมราชทัณฑ์
PDF
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมราชทัณฑ์ ปี พ.ศ.2560ถึง2563
PDF
แผนปฏิบัติราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563
PDF
หนังสือเวียน หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1 ว16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
PDF
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล
PDF